Завдання аналізу активів підприємства


Активи підприємства – це засоби господарюючого суб’єкта, які потрібні для його функціонування в різних формах діяльності з метою одержання прибутку.

Завдання аналізу активів:

- оцінка стану, структури та динаміки зміни активів підприємства;

- оцінка впливу зміни активів на зміну фінансового стану підприємства;

- виявлення причин позитивних і негативних тенденцій зміни активів підприємства;

- аналіз і оцінка ефективності функціонування активів підприємства;

Відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами активи підприємства класифікуються за різними ознаками. Найважливіші такі ознаки:

1. За формулою функціонування поділяються на: матеріальні, нематеріальні, фінансові. Матеріальні активи – мають матеріально-речову форму (основні засоби, незавершене виробництво, незакінчене будівництво, запаси готової продукції, інші матеріальні цінності). Нематеріальні активи – це права на використання окремих видів природних ресурсів, патентні права на використання виноходів, права та товарний знак чи товарну марку, права на використання програмних продуктів. Фінансові активи – це грошові активи у національній та іноземній валюті, всі форми дебіторської заборгованості та фінансові інвестиції.

2. За характером участі у господарському обороті активи поділяються на: довготермінові (необоротні ) і короткотермінові (оборотні). Саме за цією ознакою вони відображені у балансі (актив).

3. За характером обслуговування активи поділяють на операційні й інвестиційні. До операційних активів належать основні виробничі засоби, нематеріальні активи операційної діяльності, оборотні операційні активи. До інвестиційних активів відносять реальні інвестиції та коротко- і довгострокові фінансові вкладення.

4. За джерелами формування активи поділяють на валові та чисті. Валові активи – це вартість підприємства, утворена за рахунок власного і залученого капіталу. Чисті активи сформовані лише за рахунок власного капіталу.

5. За чутливістю до інвестиційних процесів активи поділяються на: монетарні та немонетарні. До монетарних належать і засоби в розрахунках. Немонетарні активи – основні засоби, запаси, готова продукція, незавершене будівництво, товари. Монетарні та немонетарні активи відрізняються за необоротністю їх переоцінки при зміні цін.

6. За рівнем ліквідності активи класифікують залежно від можливостей їх переведення у засоби платежу. За цією характеристикою виділяють активи: абсолютно ліквідні, високо ліквідні, середньоліквідні, низьколіквідні, неліквідні. Абсолютно ліквідні активи ви – грошові кошти в національній і іноземній валютах. Високоліквідними є короткострокові фінансові інвестиції та короткострокова дебіторська заборгованість. До середньоліквідних належать всі види дебіторської заборгованості, крім короткотермінової, і запаси матеріальних ресурсів, незавершене виробництво, незавершене будівництво, основні засоби нематеріальні активи та довготермінові фінансові вкладення. Неліквідними активами є безнадійна дебіторська заборгованість і витрати майбутніх періодів.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1868;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.