Аналіз ефективності нематеріальних активів


Показники Умовне позначення На початок року На кінець року
1. Нематеріальні активи, тис. грн. НА
2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. В
3. Чистий прибуток, тис. грн. Пб
4. Дохідність нематеріальних активів, тис. грн. (Пб : НА) ДНА 3,64 6,6
5. Оборотність нематеріальних активів, оборот (В : НА) ОНА 18,6 43,7
6. Рентабельність продаж, % (Пб : В) Рп 19,6 15,1

 

Основним принципом управління динамікою нематеріальних активів є перевищення темпу росту виручки від реалізації продукції над темпами росту нематеріальних активів. Дохідність підприємства нематеріальних активів виросла під кінець року, що говорить про підвищення ефективності використання нематеріальних активів до кінця звітного року.

Основними факторами росту дохідності є прискорення оборотності нематеріальних активів і підвищення рентабельності продаж.

Вплив кожного фактора можна проаналізувати за такою методикою: слід перетворити формулу дохідності нематеріальних активів (ДНА) за допомогою методів факторного моделювання:

 

ДНА = = ´ , (3.3)

ΔДНА(р) = ΔРп ´ ОНА(пр), (3.4)

 

де ΔДНА(р) – вплив зниження рентабельності продаж на дохідність нематеріальних активів, тис. грн.;

ΔРп – зниження рентабельності продаж, %;

ОНА(пр)оборотність нематеріальних активів на початок року, оборот.

 

ΔДНА (р) = (- 4,5) ´ 18,6 : 100 = -0,84 тис. грн.

 

За рахунок зниження рентабельності продаж на 4,5% дохідність нематеріальних активів зменшилася на 0,84 тис. грн.

 

ΔДНА(о) = Рп (кр) ´ ΔОНА, (3.5)

де ΔДНА (о) – вплив оборотності нематеріальних активів на їх дохідність, тис. грн.

Рп (кр) – рентабельність продаж на кінець року, %;

ΔОНА – зниження оборотності нематеріальних активів, оборот.

 

ДНА (о) = 15,1 ´ 25,1 : 100 = 3,79 тис. грн.

 

За рахунок росту показника оборотності нематеріальних активів дохідність нематеріальних активів збільшилася на 3,79 тис. грн. Загальний вплив двох факторів складає:

 

ΔДНА = ΔДНА(р) + ΔДНА(о), (3.6)

ΔДНА = -0,84 + 3,79 = 2,95 тис. грн.

 

Сума впливів факторів приблизно дорівнює відхиленню за показником, який аналізується.

Зростання показника оборотності нематеріальних активів зробило позитивний вплив на дохідність нематеріальних активів. Підвищення рентабельності продаж є резервом росту показника, який аналізується.

Контрольні питання

1. Завдання аналізу активів підприємства.

2. Класифікація активів підприємства.

3. Дати характеристику матеріальних, нематеріальних і фінансових активів.

4. Що відносять до довгострокових активів?

5. Що включають в себе короткострокові активи?

6. Як визначити коефіцієнт зростання валюти балансу?

7. Назвіть джерело інформації про прострочену дебіторську заборгованість.

8. Які статті включаються в запаси згідно с балансом підприємства?

9. Як здійснюється аналіз зміни в складі і структурі активів заданими балансу на конкретну дату й у динаміці?

10. Як оцінюється співвідношення основного й оборотного капіталів?

11. Що відносять до перманентного капіталу?

12. Що включає в себе позиковий капітал згідно з балансом?

13. Як аналізується структура основних і оборотних активів?

14. Причини змін структури активів і їхній вплив на фінансове благополуччя підприємства.

15. Як здійснюється розрахунок ефективності використання нематеріальних активів?

16. Які фактори впливають на доходність нематеріальних активів?

17. Як встановити вплив рентабельності продажу на доходність нематеріальних активів?

18. Як розрахувати вплив оборотності нематеріальних активів на їх дохідність?

19. Як здійснюється аналіз матеріальних оборотних активів і виявлення зайвих запасів?

20. Як аналізується дебіторська заборгованість за обсягом і складом?

21. Як аналізується дебіторська заборгованість за структурою і термінами її виникнення?

22. Як оцінюється тривалість погашення дебіторської заборгованості?

23. Вказати причини виникнення і шляхи усунення невиправданої дебіторської заборгованості.

24. Про що свідчить ситуація коли сума дебіторської заборгованості перевищує суму кредиторської заборгованості?Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2755;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.