Баланс підприємства за станом на 1.01.200__ р.


Актив Код рядка На початок періоду На кінець періоду
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Незавершене виробництво
Основні засоби:      
залишкова вартість 1 500 1 800
первісна вартість 2 480 2 960
знос
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які ураховуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції  
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом 1 3 228 3 468
2. Оборотні активи
Запаси:      
виробничі запаси 1 512 1 204
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво
готова продукція
товари    
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість
           

Продовження табл. 3.1

первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом      
за виданими авансами  
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції  
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
у національній валюті
у іноземній валюті    
Інші оборотні активи  
Усього за розділом 2 3 940 4 670
3. Витрати майбутніх періодів
Баланс 7 238 8 224
Пасив Код рядка На початок періоду На кінець періоду
1. Власний капітал
Статутний капітал 3 530 3 780
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом 1 3 878 4 264
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом 2    
3. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

Закінчення табл. 3.1

Довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом 3
4. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1 580 1 774
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  
Векселі видані  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом
з позабюджетних платежів    
із страхування
з оплати праці
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом 4 2 760 3 320
5. Доходи майбутніх періодів
Баланс 7 238 8 224

 

Зростання валюти балансу порівняно з попереднім періодом – добрий знак, але слід звернути увагу на те, за рахунок чого вона зросла. Дуже добре, якщо це сталося за рахунок збільшення власного капіталу або хоча б його частки разом зі збільшенням суми позикових коштів, однак над збільшенням тільки боргових зобов'язань варто замислитися. Дуже погано, якщо збільшення кредиторської заборгованості відбувається із-за низької ліквідності активів.

Зменшення валюти балансу сигналізує про певне згортання діяльності підприємства. Багато залежить від того, за якими саме статтями спостерігається зменшення. Однак зменшення валюти балансу не завжди призводить до втрати платоспроможності. Іноді це є наслідком так званого “чищення” балансу, а саме – звільнення від зайвих зв'язків з іншими суб'єктами. При аналізі валюти балансу також слід враховувати чинник інфляції. Коефіцієнт росту валюти балансу (Кб) визначається за формулою (3.1):

 

Кб = , (3.1)

де , – середній розмір результату балансу, відповідно за звітний і попередній роки.

Для загальної характеристики активів підприємства вивчається їхня наявність, склад, структура і зміни, що виникли в них. За даними балансу складається аналітична табл. 3.2.

Таблиця 3.2Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1516;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.