Аналіз джерел довгострокових і нематеріальних активів, тис. грн.


Довгострокові і нематеріальні активи На початок року На кінець року Зміни Джерела покриття довгострокових і нематеріальних активів На початок року На кінець року Зміни
1. Довго-строкові активи 1. Довгострокові зобов'язання (ДО)
2. Не матері-альні активи -120 2. Власний капітал:
3. Разом довгострокових і не матері-альних активів (ДА) 2.1. Використовуваний на покриття довгострокових і нематеріальних активів (ДА – ДО)
        3. Разом (стор.1+стор.2.1)
        4. Власні джерела, використані на покриття оборотних активів (власний оборотний капітал) (стор.2-стор.2.1)

 

 


Таблиця 4.5

Аналіз відповідності довгострокових і нематеріальних активів
джерелам їхнього покриття, тис. грн.

Довгострокові і нематеріальні активи На початок року На кінець року Зміни за звітний період Джерела покриття довгострокових На початок року На кінець року Зміни за звітний період
Незавершене будівництво -240 1. Довгострокові зобов'язання:      
Основні засоби 1.1. Кредити банків
Довгострокові фінансові інвестиції 1.2. Інші довгострокові зобов'язання - - -
Інші необоротні активи - - - 2. Власні джерела, використовувані на покриття довгострокових і нематеріальних активів (табл. 4.4)
Нематеріальні активи        
Довгострокова дебіторська заборгованість - - -        
Відстрочені податкові активи - - -        
Усього Усього

 

Значна питома вага в складі джерел засобів підприємства займають позикові засоби, у тому числі кредиторська заборгованість і поточні зобов'язання по розрахунках. Класифікація залученого капіталу наведена на рис. 4.1.

 


Рис. 4.1. Класифікація залученого капіталу

 


Доцільно вивчити склад і структуру позикових засобів, змін, що виникли. Для вивчення складу і структури кредиторської заборгованості і поточних зобов'язань по розрахунках складається табл. 4.6.

Таблиця 4.6

Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості
і поточних зобов'язань по розрахунках

Розрахунок На початок року На кінець року Зміни за звітний період
сума, тис.грн. пит. вага,% сума, тис.грн. пит. вага,% сума, тис.грн пит. вага,%
1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 31,1 16,6 -7,4 -14,5
2. Поточні зобов'язання по розрахункам:            
2.1.З бюджетом 8,1 6,3 -1,8
2.2. По страхуванню 16,6 11,8 -4,8
2.3. По оплаті праці 38,9 37,8 -1,1
2.4. По внутрішніх розрахунках 5,3 4,3 -1,0
3. Векселі видані - - 23,2 23,2
Разом 100,0 100,0 0,0

 

Аналіз даних табл. 4.6 показав, що в складі кредиторської заборгованості поточні зобов'язання по розрахунках зросли як в абсолютній величині, так і за структурою. З огляду на те, що у валюті балансу кредиторська заборгованість має значну питому вагу, варто проаналізувати її по термінах погашення і виявити сумнівну її частину.

Аналітик повинен бути впевненим в достовірності інформації, для чого він вивчає укладені договори, контракти та інші документи, що підтверджують наявність кредиторської заборгованості, проводить бесіди з фахівцями та іншими співробітниками, що мають дані про борги підприємства. Обов’язково треба прослідити, щоб інформація, представлена в балансі, збігалася з фактичною величиною кредиторської заборгованості, що існує на підприємстві.

Особлива увага має приділятися даті виникнення кредиторської заборгованості, термінам її погашення, часу прострочення повернення боргу, причинам її виникнення.

Окремо вивчається середня тривалість використання кредиторської заборгованості в обороті підприємства. Вона розраховується за формулою:

 

Ткз = (СЗКЗ ´ Дн) : СКО (4.4)

де Ткз – середня тривалість кредиторської заборгованості;

СЗКЗ – середні залишки кредиторської заборгованості;

Дн – дні періоду;

СКО – сума кредитових оборотів по розрахунках з кредиторами.

 

При внутрішньому аналізу необхідно вивчити вплив чинників на ефективність використанні власного капіталу (див. розділ 5). Рентабельність акціонерного (власного) капіталу залежить від зміни рівня рентабельності продажу, швидкості обороту сукупного капіталу і коефіцієнта фінансової заможності. Вивчення подібної залежності має велике значення для оцінки впливу факторів на фінансову стабільність підприємства.

Треба зазначити, що результати аналітичних розрахунків не є і безумовним критерієм для прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення фінансового стану. Треба враховувати ще й інші моменти, які впливають на управлінські рішення, зокрема, особисті якості особи, яка приймає такі рішення, її знання, інтелект, досвід роботи, тобто ті неформальні ознаки, котрі, проте, справляють великий вплив на якість управлінських рішень.

Тільки оптимальне поєднання формалізованих (аналітичних) розрахунків і неформалізованих процедур прийняття управлінських рішень забезпечить підприємству перемогу в боротьбі з конкурентами.

Контрольні питання

1. Завдання аналізу власного капіталу.

2. Назвіть склад власного капіталу згідно з балансом підприємства.

3. Дайте характеристику джерел інформації для проведення аналізу власного капіталу.

4. Як аналізується склад і структура власного капіталу?

5. Аналіз позикових засобів, щодо термінів їхнього погашення.

6. Класифікація залученого капіталу.

7. Назвіть позитивні особливості позичкового капіталу.

8. Що можна віднести до негативних наслідків використання позичкового капіталу?

9. Як розраховується середній термін обороту кредиторської заборгованості?

10. У чому полягає необхідність визначення співвідношення власного і позикового капіталів на конкретну дату й у динаміці?

11. Які фактори впливають на співвідношення власного і позичкового капіталів?

12. Які співвідношення власного і позикового капіталів є оптимальними для вітчизняних підприємств?

13. Назвіть відносні показники, які характеризують структуру балансу?

14. Як розраховується коефіцієнт автономії і що він характеризує?

15. Як визначається коефіцієнт маневреності?

19. Як встановити коефіцієнт фінансової стабільності і що він характеризує?

17. У чому є сутність левериджу?

18. Як визначається коефіцієнт фінансового ризику?

19. Які види левериджу розрізняють в виробничо-фінансової діяльності підприємства?

20. Як аналізуються рівні виробничого, фінансового та виробничо-фінансового левериджу?

21. Як визначити ефект фінансового левериджу?

22. Як розраховується диференціал фінансового левериджу?

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2161;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.011 сек.