Аналіз наявності, складу і структури оборотних активів


Статті оборотних активів На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Змін за звітний період (+, -) Зміни структури, процентних пунктів
сума, тис. грн. пит. вага, % сума, тис. грн пит. вага, % у тис. грн. у відсотках
Оборотні активи усього, у тому числі 100,0 100,0 18,5 -
Виробничі запаси 38,4 25,8 -308 -20,4 -12,6
Незавершене виробництво 14,3 13,5 11,7 -0,8
Готова продукція 13,7 9,7 -86 -15,9 -4,0
Товари - - - - - - -
Разом матеріальні оборотні кошти 66,4 49,0 -328 -12,5 -17,4
Грошові кошти і їхні еквіваленти 11,9 18,4 83,0 6,5
Поточні фінансові інвестиції - - 6,4 - 6,4
Разом грошові засоби і поточні фінансові інвестиції 11,9 24,8 у 1,47 рази 12,9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 17,6 19,9 34,0 2,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна дебіторська заборгованість 0,9 3,0 у 2,9 рази 2,2
Векселі отримані 2,2 3,2 66,7 1,0
Інші оборотні Активи 0,8 - - -32 -100,0 -0,8

 

Як випливає з даних табл. 3.4, зріст оборотних активів був забезпечений в основному збільшенням коштів і дебіторської заборгованості. Що стосується рівня дебіторської заборгованості, то тут потрібно відзначити наступне. Якщо підприємство розширює свою діяльність, то зростає і число покупців, а відповідно і дебіторська заборгованість. З іншого боку, підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунок дебіторів зменшиться. Отже, зріст дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно. У цьому зв'язку необхідно розрізняти нормальну і прострочену заборгованість. Наявність останньої створює ускладнення, тому що підприємство буде почувати недолік фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати й ін. Крім того, заморожування засобів приводить до уповільнення оборотності капіталу. Інформація про прострочену дебіторську заборгованість утримується в Примітках до звітів згідно п. 13.5 П(З) БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Великий вплив на фінансовий стан підприємства роблять виробничі запаси. З метою нормального ходу виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальними.

Нагромадження великих запасів свідчить про спад активності підприємства, уповільненні оборотності оборотного капіталу. У той же час недолік запасів також негативно впливає на фінансовий стан підприємства, тому що скорочується виробництво продукції і зменшується сума прибутку. Іншими словами, будь-який зріст вартості запасів повинен супроводжуватися таким же зрістом оборотності оборотного капіталу.

У нашому випадку вартість запасів за звітний період знизилася на 328 тис. грн., (на 12,5%). Щоб визначити, наскільки виправдане таке зменшення, потрібно порівняти темпи приросту запасів з темпами приросту обсягу виробництва або виручки від реалізації продукції.

Доцільно оборотні активи згрупувати по ознаці перебування їх у сфері виробництва й у сфері обігу. До сфери виробництва відносяться виробничі запаси, НЗВ.

До сфери обігу відносяться готова продукція на складі і відвантажена покупцям, усі види дебіторської заборгованості, грошові кошти.

Для вивчення оборотних коштів у зазначеному розрізі складається аналітична табл. 3.5, у якій зазначені конкретні статті оборотних коштів, що відносяться до оборотних коштів у сфері виробництва і сфері обігу.

Таблиця 3.5Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2010;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.011 сек.