Аналіз наявності, складу і структури активів підприємства


Засоби підприємства На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни за звітний період(+, -) Базисний темп росту, %
сума, тис. грн. пит.вага, % сума, тис. грн пит. вага, % у тис. грн. в питомій вазі, %
1. Усього засобів 100,0 100,0 - 113,6
1.1. Основні засоби 20,7 21,9 1,2 120,0
1.2. Нематеріальні активи 3,2 1.3 -120 -1.9 47,4
1.3. Оборотні активи 54,4 56,8 2,4 118,5
1.3.1. Матеріальні оборотні активи 36,2 27,8 -328 -8,4 87,5
1.3.2. Дебіторська заборгованість і інші активи 10,1 13,0 2,9 146,6
1.3.3. Грошові засоби і поточні фінансові інвестиції 6,5 10,4 3,9 183,0

Аналізуючи розрахункові дані табл. 3.2, можна зазначити, що за звітний період відбулося збільшення основних засобів на 300 тис. грн., що складає 20% до початку періоду. Водночас оборотні активи збільшилися на 730 тис. грн. Зростання валюти балансу на 986 тис. грн. було зумовлене, в основному, збільшенням грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших активів.

У структурі сукупних активів підприємства найбільшу питому вагу займають оборотні активи (54,4 і 56,8% відповідно на початок і кінець звітного періоду). Підприємство має "легку" структуру активів (якщо частка необоротних активів складає більш 40%, говорять про "важку" структурі активів, менш – "легку"). "Легка" структура свідчить про мобільність майна підприємства, а "важка" – про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки. Ріст питомої ваги оборотного капіталу в майні підприємства говорить про прискорення оборотності. Після аналізу загальної суми активів підприємства досліджують окремі елементи засобів підприємства.

Довгострокові активи – це вкладення засобів з довгостроковими цілями в нерухомість, спільні підприємства, нематеріальні активи. Вони вивчаються для оцінки ризику вкладення в них засобів. Для аналізу складу, наявності і структури довгострокових активів підприємства складається табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Аналіз складу, наявності і структури довгострокових
і нематеріальних активів

Стаття довгострокових активів На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Змін за звітний період (+, -) Зміни структури, процентних пунктів
сума, тис. грн. пит. вага, % сума, тис. грн. пит. вага, % у тис. грн. у відсотках
Основні засоби: первісна вартість - - 19,3 -
знос - - 18,4 -

Закінчення табл. 3.3

Ступінь (коефіцієнт) зносу 0,395 - 0,392 -      
Залишкова вартість 46,4 51,9 20,0 5,5
Довгострокові Фінансові інвестиції 24,8 31,7 37,5 6,9
Незавершене будівництво 21,7 13,3 -240 -34,3 -8,4
Нематеріальні активи (за залишковою вартістю) 7,1 3,1 -120 -52,6 -4,0
Довгострокова дебіторська заборгованість - - - - - - -
Відстрочені податкові активи - - - - - - -
Інші необоротні Активи - - - - - - -
Усього довгострокових і нематеріальних активів 100,0 100,0 7,4 0,0

 

Як випливає з даних табл. 3.3, за аналізований період відбулися відхилення в необоротних активах. Їхнє збільшення в основному було забезпечено ростом основних засобів і довгострокових фінансових інвестицій.

Оборотні активи займають велику питому вагу в загальній сумі засобів, якими розташовує підприємство. Від раціональності їхнього розміщення й ефективності використання у великій мірі залежить успішний результат роботи підприємства. Тому в процесі аналізу вивчається структура поточних активів, розміщення їх у сфері виробництва і сфері обігу, ефективність використання.

Вивчаються також і окремі групи поточних активів, що роблять найбільш істотний вплив на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства. Насамперед дається загальна оцінка змін у наявності і структурі поточних активів по найважливіших їхніх групах (табл. 3.4).

 

Таблиця 3.4Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 3274;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.