Факторний аналіз рентабельності підприємства


№ з/п Показник Одиниця виміру План Факт Відхилення
+/- %
Чистий дохід грн. 17000,00 27500,00 +10500,00 61,76
Собівартість продукції грн. 11000,00 20000,00 +9000,00 81,82
Валовий прибуток грн. 6000,00 7500,00 +1500,00 25,00
Середньорічні залишки, у т.ч.: грн. 50000,00 52000,00 +2000,00 4,00
– оборотних активів 14000,00 15000,00 +1000,00 7,14
– необоротних активів 36000,00 37000,00 +1000,00 2,78
Рентабельність виробництва % 14,42 +2,42

 

За даними табл. 2.2 відхилення фактичного рівня рентабельності виробництва від планового становить 0,86 пункта (6,52 – 5,66).

Для визначення впливу факторів на зміну рентабельності виробництва проведемо наступні розрахунки:

 

 

 

Зміна рентабельності виробництва відбулася за рахунок:

– зміни суми прибутку від реалізації на 1500 грн. (або 25%):

– зміни вартості активів на 2000 грн. (або 4,0%):

Загальна зміна склала:

Отже, рентабельність виробництва зросла на 2,42 пункта. Розрахунки свідчать, що це стало можливим за рахунок збільшення суми прибутку (на 3,0 пункта). Одночасно зростання вартості активів зменшило показник рентабельності на 0,58 пункта.

Показники рентабельності формуються на основі розрахунку рівнів рентабельності в залежності від зміни розміру і характеру авансованих засобів:

- усі активи підприємства;

- інвестований капітал (власні засоби плюс довгострокові зобов'язання);

- акціонерний (власний) капітал.

Наприклад:

 

Чистий прибуток ; Чистий прибуток ; Чистий прибуток ;
Всі активи (сукупний капітал) Інвестований капітал Акціонерний (власний) капітал

 

Розбіжність рівнів рентабельності в результаті розрахунку за різними показниками характеризує ступінь використання підприємством фінансових важелів для підвищення дохідності (довгострокових кредитів та інших позикових засобів). Дані показники специфічні тим, що відповідають критеріям усіх учасників бізнесу підприємства. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавить віддача (прибутковість) всіх активів; потенційних інвесторів і кредиторів – віддача на інвестований капітал; власників і засновників – прибутковість акцій і т.ін.

Кожен з перерахованих показників легко моделюється за факторною залежністю.

 

Чистий прибуток р.220 ф.2 = Чистий прибуток р.220 ф.2 Х Обсяг продажу р.035 ф.2 (2.2)
Всі активи (сукупний капітал) р.280 ф.1 Обсяг продажу р. 035 ф.2 Всі активи (сукупний капітал) р.280 ф.1

 

Ця залежність розкриває зв'язок між рентабельністю всіх активів, рентабельністю реалізації і оборотністю активів. Економічний зв'язок полягає в тому, що формула прямо вказує шляхи підвищення рентабельності сукупного капіталу: при низькій рентабельності продажу
треба прагнути до прискорення обороту активів. Схема факторної залежності рентабельності всіх активів (сукупного капіталу) наведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Схема факторної залежності коефіцієнта рентабельності сукупного капіталу

Розрахунок впливу факторів на відхилення рентабельності сукупного капіталу здійснюється способом абсолютних різниць (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Розрахунок впливу факторів сукупного
на відхилення рентабельності сукупного капіталу

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення (+,-)
загальне у т.ч. за рахунок
Рпрод Оа
1. Чистий прибуток, тис. грн. 725,2 885,6 160,4
2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 4234,0 4718,0 484,0
3. Сукупний капітал, тис. грн. 7238,0 8224,0 986,0
4. Рентабельність сукупного капіталу, % 10,019 10,768 0,749 0,961 -0,212
5. Рентабельність продажу (Рпрод), % 17,128 18,771 1,643
6. Коефіцієнт обертання капіталу (Оа) 0,5850 0,5737 -0,0113

 

 

Відхилення рентабельності сукупного капіталу відбулося за рахунок зміни:

- рентабельності продажу: 1,543x0,585=0,961

- коефіцієнта обертання капіталу: 18,771х(-0,0113)=0,212

Загальне відхилення складає +0,749.

Загальна сума впливу факторів дорівнюється відхиленню рентабельності сукупного капіталу. Таким чином збільшення рентабельності продажу сприяло росту рентабельності сукупного капіталу на 0,961 пункту, а зниження коефіцієнта обертання зменшило показник, що аналізується, на 0,212 пункту.

Факторна модель аналізу рентабельності сукупного капіталу може бути подана в такому вигляді:

(2.3)

де Рск – рентабельність сукупного капіталу;

ЧП – чистий прибуток;

Ф – середня вартість необоротних активів;

Е – середні залишки матеріальних оборотних активів;

В – обсяг продажу;

ЧП/В – рентабельність продажу;

Ф/В – фондомісткість продукції за необоротними активами;

Е/В – фондомісткість продукції за оборотними коштами (коефіцієнт ' закріплення);

С/В – витрати на 1 грн. продукції за повною собівартістю;

З/В – зарплатомісткість продукції;

М/В – матеріаломісткість продукції;

А/В – амортизаційномісткість продукції.

 

Рентабельність фондів тим вища, чим вища прибутковість продукції, фондовіддача основних фондів і швидкість обороту оборотних коштів і чим нижче витрати на 1 грн. продукції і питомі витрати за економічними елементами. Кількісна оцінка впливу окремих факторів на рівень рентабельності визначається методом ланцюгових підстановок.

 

Розглянемо ще одну факторну модель рентабельності:

 

Чистий прибуток р.220 ф.2 = Чистий прибуток р.220 ф.2 ´ Обсяг продажу р.035 ф.2 ´ Сукупний капітал р.280 або р.640 ф.1
Власний капітал р.380 ф.1 Обсяг продажу р.035 ф.2 Сукупний капітал р.280, або р.640 ф.1 Власний капітал р.380 ф.1

 

Рентабельність акціонерного (власного) капіталу Рвк залежить від зміни рівня рентабельності продажу РПрод. швидкості обороту сукупного капіталу Оа і коефіцієнта фінансової заможності (К3). Вивчення подібної залежності має велике значення для оцінки впливу факторів на • показники рентабельності.

 
 

Схема факторного аналізу рентабельності власного капіталу наведена на рис. 2.2

Рис. 2.2. Схема факторного аналізу рентабельності власного капіталу

Розрахунок впливу факторів відхилення рентабельності власного капіталу здійснюється способом абсолютних різниць (табл. 2.4).

Відхилення рентабельності власного капіталу відбулося за рахунок зміни:

рентабельності продажу: 1,643 x 0,5850 x 1,8664 = 1,7939

коефіцієнта обертання капіталу: 18,771 х (-0,0113) х 18664 – 0,3959

коефіцієнта фінансової залежності: 8,771 x 0,5737 x 0,0623 = 0,6709

Таким чином, за рахунок збільшення рентабельності продажу показник рентабельності власного капіталу зріс на 1,7939 пункту. Зменшення показника обертання капітала зменшило показник, що аналізується, на 0,3959 пункту. Ріст коефіцієнта фінансової залежності сприяло збільшенню рентабельності власного капіталу на 0,6709 пункту.

Таблиця 2.4

Розрахунок впливу факторів
на рентабельність власного капіталу *

 

 

 

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення (+,-)
загальне у т.ч. за рахунок
Рпрод Оа Кз
1. Чистий прибуток, тис. грн. 725,2 885,6 160,4
2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 4234,0 4718,0 484,0
3. Сукупний капітал, тис. грн. 7238,0 8224,0 986,0
4. Власний капітал, тис. грн. 3878,0 4264,0 386,0
5. Рентабельність власного капіталу, % 18,700 20,769 2,069 1,7939 -0,3959 0,6709
6. Рентабельність продажу (Рпрод), % 17,128 18,771 1,643
7. Коефіцієнт обер-тання капіталу (Оа) 0,5850 0,5737 -0,0113
8. Коефіцієнт фінан-сової залежності (Кз) 1,8664 1,9287 0,0623

Вивчення подібних залежностей має велику довідну силу для оцінки фінансового стану підприємства, оцінки степені вміння використання ним фінансових важелів для покращення результатів своєї діяльності. З розглянутої залежності випливає, що при інших рівних умовах віддача акціонерного капіталу підвищується при збільшенні частки заємного капіталу в складі сукупного капіталу. Показником, що відповідає ефективності використання засобів, інвестованих у підприємство, є рентабельність інвестицій:

 

(2.4)

 

де Рін – рентабельність інвестицій;

ПУ – прибуток від звичайної діяльності до сплати податку;

Б – валюта балансу;

ОК – короткострокові зобов'язання.

 

У закордонній практиці цей показник розглядається як спосіб оцінки майстерності управління інвестиціями. Оскільки керівництво компанії не може впливати на розмір податку з прибутку, що сплачується, для точного розрахунку показника в чисельнику використовується прибуток до сплати податку.

Проте не можна розглядати розрахований показник лише як оцінку майстерності управління інвестиціями, тому що в сформованих умовах існує багато інших чинників, що впливають на нього і не залежать від управлінської діяльності.

Контрольні питання

1. Завдання аналізу рентабельності підприємства.

2. Характеристика факторів які впливають на рентабельність підприємства.

3. Як здійснюється факторний аналіз рентабельності підприємства?

4. Як розраховується вплив факторів на рентабельність сукупного капіталу?

5. Які фактори впливають на рентабельність власного капіталу?

6. Як встановити вплив рентабельності продажу на рентабельність власного капіталу?

7. Як оцінити вплив оборотності активів на рентабельність власного капіталу?

8. Навести алгоритм розрахунку впливу коефіцієнта фінансової залежності на рентабельність власного капіталу.

9. Як розраховується рентабельність інвестицій?Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 7004;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.