Аналіз використання виробничої потужності підприємства


№ п/п Показник Одиниця виміру 1-й рік 2-й рік Відхилення
+ /– %
Виробництво продукції тис. грн. + 20 + 2,2
Виробнича потужність тис. грн. + 40 + 3,9
  3.1 3.2 3.3 Приріст виробничої потужності за рахунок: будівництва нового цеху модернізації обладнання зміни трудомісткості     тис. грн. тис. грн. тис. грн.     – – –     – – –     + 20 + 33 – 13     – – –
Рівень використання потужності % 88,2 86,8 – 1,4 Х

 

При цьому підвищення рівня даного показника сприяє збільшенню ви­роб­ництва продукції і зменшенню її собівартості.

За даними табл. 3.54 можна зробити висновок, що виробнича по­туж­ність у 2-му році збільшилась на 3,9%, або на 40 тис. грн. Резерв вироб­ничої потужності у 2-му році склав 13,6%. На зміну виробничої по­туж­ності найбільш виливало будівництво нового цеху та модернізація, що збіль­шило виробничу потужність на 53 тис. грн.

Якщо в процесі аналізу ступеня використання виробничої потужності коефіцієнт завантаження сягав менше 0,5 – 0,6, необхідно дослідити при­чини такого стану і розробити заходи для його виправлення.

Однак не потрібно вимагати і повного використання основних засо­бів, тому що підприємство повинно мати резервні потужності, які забез­пе­чують його стійку роботу і можливість швидко задовольнити коротко­стро­кові додаткові потреби ринку. Більш того, резервні потужності в окре­мих галузях народного господарства необхідні як засіб забезпе­чен­ня надійності та безперервності роботи багатьох інших підприємств і на­віть регіонів. У першу чергу це стосується підприємств енергопостачання, зв'яз­ку, транспорту.

Показники динаміки (темпи зростання) виробничої потужності обчис­лю­ються стосовно базисного, планового і попереднього років. Відтво­рен­ня потужностей характеризує показники абсолютного приросту, коефіці­єн­ти відновлення і вибуття.

Індекс зростання виробничої потужності (К1) розраховується таким способом:

(3.64)

де Мк.р., Мп.р. – виробнича потужність, відповідно на кінець і початок року.

 

Коефіцієнт відновлення виробничої потужності (К2) характеризує частку нових потужностей у складі всіх потужностей на кінець року:

, (3.65)

де Мнов – потужність, уведена у звітному періоді (році).

 

Для характеристики процесу відновлення виробничих потужностей застосовується коефіцієнт їх вибуття (К3), що характеризує частку по­туж­ностей, що вибувають, у їхньому складі на початок року:

 

, (3.66)

де Мвиб – виробнича потужність, що вибула внаслідок старості, ви­чер­пан­ня запасів;

К4 – величина, зворотна К3, характеризує фактичний період випуску продукції на даних виробничих потужностях.

 

В аналізі необхідно використовувати також коефіцієнт інтенсивності відновлення (К5), обумовлений за допомогою співвідношення вибулих і но­вих потужностей:

(3.67)

Закінчуючи аналіз ефективності використання основних фондів, не­об­хідно провести узагальнення резервів і розробити заходи щодо їх реа­лі­зації.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1787;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.011 сек.