Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Аналіз за даними доступної звітності може виконуватися різними способами в залежності від поставлених цілей, бажаної точності результатів аналізу, що мається для аналітичних розрахунків часу й ін.

У загальному випадку аналіз може виконуватися одним із двох способів:

а) на підставі вихідної звітності;

б) на підставі трансформованої, тобто підготовленої до аналізу, звітності.

Перший спосіб застосовується аналітиком у тому випадку, якщо він має намір одержати саме загальне представлення про об'єкт аналізу. У цьому випадку весь комплекс аналітичних процедур може бути названий як експрес-аналіз, або читання звіту (звітності). Послідовність його така:

- перегляд звіту по формальних ознаках;

- ознайомлення з висновком аудитора;

- явище "хворих" статей у звітності і їхній оцінці в динамиці;

- ознайомлення з ключовими індикаторами;

- читання пояснювальної записки (аналітичних розділів звіту);

- загальна оцінка майнового і фінансового стану за даними балансу;

- формулювання висновків за результатами аналізу.

Перегляд звіту по формальних ознаках. Культура складання звіту є немаловажним чинником успішного ведення бізнесу як з позиції самого підприємства, що підготувала звіт, так і з позиції її зовнішніх контрагентів. По-перше, добре структурований звіт дозволяє керівництву підприємства і його власників по-новому глянути на стан справ на підприємстві, досягнуті результати фінансово-господарської діяльності, визначитися з перспективами її розвитку. По-друге, для контрагентів підприємства бухгалтерський звіт в більшому ступені стає основним інформаційним документом, що підтверджує можливість і економічну доцільність взаємодії з даним підприємством. По-третє, звіт є своєрідним способом реклами діяльності. Нерідко першим кроком фірми-контрагента при установленні виробничих контактів є запит про можливості ознайомлення з річним бухгалтерським звітом потенційного партнера, тому від того, наскільки грамотно і привабливо складений звіт, може в значній мірі залежати результат майбутніх переговорів про співробітництво. Правило: перш ніж підписувати контракт, ознайомся з останнім річним звітом потенційного контрагента – є непорушною істиною для будь-якого спокушеного бізнесмена.

Ознайомлення з висновком аудитора. Існує кілька типів аудиторських висновків, регламентованих вітчизняними правилами (стандартами) аудиторської діяльності: безумовно позитивне, умовно позитивне, негативне, з відмовленням від вираження думки про вірогідність бухгалтерської звітності. Саме перші два види висновків приводяться в річних звітах, вони і мають у силу своєї приступності визначену пізнавальну цінність.

Безумовно позитивний аудиторський висновок являє собою підготовлений у досить уніфікованому і короткому викладі документ, що містить позитивну оцінку аудитора (аудиторської фірми) про вірогідність представлених у звітності (звіті) зведень про майновий і фінансовий стан компанії, а також відповідності принципів формування і складання звітності діючим нормативним документам. При наявності такого висновку зовнішній аналітик цілком може покластися на думку аудитора і не робити додаткових аналітичних процедур з метою визначення фінансової заможності компанії, звіт якого піддається їм аналізові.

Умовно позитивне (нестандартне) аудиторський висновок звичайно більш об'ємно і, як правило, містить деяку додаткову інформацію, що може бути корисна користувачам звітності або розглядається аудитором як доцільна до опублікування виходячи з прийнятої технології аудиторської перевірки. Нестандартний аудиторський висновок може містити або беззастережну позитивну оцінку представленої звітності і фінансового становища, підтверджуваного нею, або позитивну оцінку, але з застереженнями. Причинами нестандартного аудиторського висновку можуть бути: використання думки іншої аудиторської фірми (наприклад, у випадку аудирування звітності різних самостійних підрозділів однієї корпорації різними аудиторськими компаніями); зміна аудируємою фірмою облікової політики; деякі невизначеності фінансового або організаційного характеру (наприклад, участь аудируємої компанії в незавершеному судовому процесі з непередбаченим результатом, недостатня ефективність системи внутрішнього контролю) і ін. У випадку нестандартного аудиторського , висновку доцільність висновку контракту з даним потенційним контрагентом повинна визначатися фінансовим. менеджером або іншою особою, що бере участь у переговорах, після більш ретельного аналізу представленого звіту й іншої інформації формального і неформального характеру.

Виявлення "хворих" статей у звітності і їхній оцінці в динаміці. При читанні звітності необхідно звертати увагу насамперед на так називані "хворі" статті. Зміст цієї перевірки полягає в наступному.

Дані про недоліки в роботі підприємства можуть безпосередньо бути присутнім у бухгалтерській звітності в явному або завуальованому виді. Перший випадок має місце, коли в звітності є статті, що свідчать про вкрай незадовільну роботу підприємства в звітному періоді і сформованому в результаті цього поганому фінансовому становищі або, що свідчать про визначені недоліки в роботі суб'єкта, що господарює.

Про визначені недоліки в роботі підприємства можна судити по деяких несприятливих співвідношеннях між окремими статтями.

Так, будь-яке підприємство має визначений запас міцності. Наприклад, дебітори можуть затримувати оплату, але підприємство буде продовжувати роботу; може наростати величина неліквідів, але оборотних коштів ще досить для забезпечення прийнятної ритмічності технологічного процесу і т.п. Проте може наступити ситуація, коли кількісні зміни перейдуть у якісні. Це говорить про те, що підприємство не цілком раціональне використовує свої засоби; поки ще запас міцності дозволяє підприємству витримувати сформоване положення, але така ситуація не може продовжуватися до нескінченності, особливо якщо має місце несприятлива динаміка.

Ознайомлення з ключовими індикаторами. Будь-яке підприємство прагне показати себе з найбільш вигідної сторони. Робиться це шляхом складання зведеної таблиці з основними показниками в динамиці (обсяг реалізації, прибуток, прибуток на акцію, рівень дивідендів і ін.). Таблиця нерідко супроводжується графіками й аналітичними викладеннями, а також зводом алгоритмів розрахунку. Деякі показники не прийнято приводити в цьому розділі, однак їх нескладно і доцільно розрахувати самостійно, оскільки вони мають безумовну аналітичну значимість. Зокрема, сюди відноситься показник, що характеризує частку собівартості у реалізації. Очевидно, що по динаміці цього і подібних показників можна зробити визначені висновки про фінансове становище підприємства.

Читання пояснювальної записки (аналітичних розділів звіту). Даний розділ (або розділи) являє безсумнівну цінність для будь-якого аналітика. Його структура і зміст не пропонуються нормативними документами, тому в значній мірі визначаються традиціями в складанні річного звіту, що склалися на даному підприємстві. При читанні аналітики варто мати на увазі, що вона, безумовно, є однобічною; її ціль – демонстрація найбільш привабливих тенденцій і результатів. Проте вона гарна вже тим, що містить аналітичні показники і коефіцієнти, що, з одного боку, не треба самостійно розраховувати і, з іншого боку – не завжди показники розраховуються за даними публічної звітності .

Загальна оцінка майнового і фінансового стану за даними балансу. Дана процедура проводиться в тому числі й у розвиток попередньої, оскільки аналітикові потрібні не тільки індикатори, що позитивно характеризують об'єкт аналізу, але і показники, значення яких можуть бути не цілком задовільні, тому в аналітичній частині річного звіту про них "забувають" згадати.

Формулювання висновків за результатами аналізу. Ця процедура є завершальною в експрес-аналізі. Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу наведена у табл. 9.1.

Таблиця 9.1


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1767; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.