РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

 

Порядок формування фінансових результатів наведено на рис. 8.1.

Схема зв’язків між окремими сумами доходів і прибутків (збитків) підприємства, які показуються у звіті (ф.№2), приведена на рис. 8.2. Формування фінансового результату за видами економічної діяльності відображено на рис. 8.3.

У "Звіті про фінансові результати" є стаття "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" (ЧД), яка розраховується шляхом віднімання від чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д), податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ВЗП) і іншого вирахування з доходу (ДВ), тобто:

 

ЧД = Д – ПДВ – АЗ – ВЗП – ДВ. (8.1)

 

Стаття “Валовий прибуток (збиток)” визначається як різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

 

 

 
 

Рис. 8.1. Формування фінансових результатів


 


Рис. 8.2. Схема зв’язків між окремими сумами доходів, витрат і прибутків (збитків) підприємства,
які показуються у звіті (ф.№2)

 

Рис. 8.3. Формування фінансового результату за видами економічної діяльності


Слід зазначити, що собівартість реалізованої продукції визначається відповідно до економічного змісту цієї категорії і включає прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці і виробничі накладні витрати.

Адміністративні витрати за змістом відповідають загальнодержавним витратам.

Витрати на збут відповідають комерційним витратам і включаються в невиробничі витрати виробничих підприємств і витрати обігу торгових підприємств. Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного прибутку, адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних витрат.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових і інших витрат (збитків). Сума податку на прибуток від звичайної діяльності розраховується на основі чинного податкового законодавства. Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податку на прибуток. Збиток від звичайної діяльності дорівнює сумі збитку від звичайної діяльності до оподаткування плюс сума податку на прибуток.

"Надзвичайні прибутки" і "Надзвичайні витрати" виділені з статті "Інші операційні прибутки і витрати". Коригування податку на прибуток у зв'язку з їх наявністю здійснюється шляхом відображення окремої статті "Податок з надзвичайного прибутку" або відніманням з суми збитків від надзвичайних подій суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків.

Чистий прибуток розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податку з надзвичайного прибутку.

Розділ 2 "Елементи операційних витрат" "Звіту про фінансові результати" включають матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію та інші операційні витрати. Однак на відміну від раніше діючого порядку, якщо деталізації за елементами витрат підлягали тільки витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) або витрати обігу для торгових підприємств, то згідно П(С)БО-3 ця вимога торкається всіх операційних витрат (собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат).

Розділ 3 "Розрахунок показників прибутковості акцій" торкається обмеженого кола підприємств. Інформація, яка тут відбивається, насамперед цікавить дійсних і потенційних акціонерів.

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, визначається відношенням суми чистого прибутку або збитку, яка належить власникам простих акцій, на середньорічну кількість простих акцій. Якщо акціонерне товариство не випустило привілейованих акцій і, отже, не має зобов'язань по виплаті дивідендів за такими акціями, то тоді власникам простих акцій належить весь чистий прибуток (збиток), відображений у розділі І "Звіту про фінансові результати". В іншому випадку необхідно з суми чистого прибутку відняти (а до суми чистого збитку додати) дивіденди, оголошені або виплачені власникам привілейованих акцій.

Для аналізу і оцінки рівня динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства можна скористатися даними табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Аналіз рівня і динаміки показників фінансових результатів
діяльності підприємства

Показники За минулий рік, тис. грн. За звітний рік, тис. грн. Співвідно-шення, %
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 4 234 4 718 111,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 3 167 3 411 107,7
Валовий прибуток (збиток) 1 067 1 307 122,5
Адміністративні витрати 117,1
Фінансовий результат від операційної діяльності 122,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності 121,5
Чистий прибуток (збиток) 121,5

 

Дані табл. 8.2 показують, що в звітному періоді підприємство значно поліпшило результат своєї діяльності в порівнянні з минулим роком. Чистий прибуток збільшився на 21,5%. Основним чинником, який вплинув на збільшення чистого прибутку, з'явилося збільшення валового прибутку на 22,5%. Це сталося в основному за рахунок зростання прибутку (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Причинами збільшення останнього показника може стати зростання цін на готову продукцію і комплектуючі вироби, значне прискорення реалізації товарної продукції, що залучає в господарський оборот значну суму коштів.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2793; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.