Порядок розрахунку відносних показників ефективності діяльності

№ з/п Показники Порядок розрахунку / позитивна тенденція Характеристика Зміст
ВИТРАТНІ ПОКАЗНИКИ
Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) Ф. 2 Р. 050 / Ф.2 Р.040 х 100% (збільшення) Розраховується як підношення валового прибутку під продажу до собі­вартості реалізо­ваної продукції (товарів, робіт, послуг) Показує скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат
Рентабельність операційної діяльності Ф.2 Р.100 / Ф.2 (Р.040 + Р.070 + + Р.080 + Р.090) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення фінансового результату від операційної діяльності до операційних витрат Показує скільки отримано прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат
Рентабельність звичайної діяльності Ф.2 Р.170 / Ф.1 (Р.040+ Р.070 + + Р.080 + Р.090 + Р.140 + + Р.150 + Р.160) х 100% (збільшення) Розраховується як підношення фінан­сового результату від звичайної діяльності до витрат від звичайної діяльності Показує скільки отримано прибутку від звичайної діяльності з 1 грн. звичайних витрат
Рентабельність господарської діяльності Ф.2 (Р.170 + Р.200 – Р.205) / Ф.2 (Р.040 + Р.070 + Р.080 + Р.090 + + Р.140 + Р.150 + Р.160 + + Р.205) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення за­гального фінансового результату від звичайної діяльності до витрат підприємства Показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з 1 грн. загальних витрат

Продовження табл. 1.1

Коефіцієнт покриття виробничих витрат Ф.2 Р.035 / Ф.2 Р.040 х 100% (збільшення) Розраховується як відношення чистого доходу до собівартості реалізованої продукції (товарів. робіт, послуг) Показує на яку величину 1 грн. чистого доходу покриває виробничі виграти
Коефіцієнт окупності виробничих витрат* Ф.2 Р.040 / Ф.2 Р.035 х 10 % (зменшення) Розраховується як відношення собі­вартості реалізо­ваної продукції (товарів, робіт, послуг) до чистого доходу Показує величину виробничих витрат, яка здійснюється для того, щоб отримати 1 грн. чистого доходу
РЕСУРСНІ ПОКАЗНИКИ
Рентабельність підприємства (активів, вироб­ництва, вироб­ничого капіталу, загальна рентабельність економічна Ф.2 Р.220 / Ф.1 Р.280 (Гр. 3 + +Гр. 4) х 0,5) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів підприємства Показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн. активів
Рентабельність власного капіталу Ф.2 Р.170 / Ф.1 Р.380 (Гр. 3 + + Гр. 4) х 0,5) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення при­бутку до оподат­кування до серед­ньорічної вартості власного капіталу Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу
Рентабельність залученого капіталу Ф.2 Р.170 / Ф.1 Р.480 (Гр. 3 + + Гр. 4) + Р.620 (Гр. 3 + + Гр. 4) х 0,5) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості залученого капіталу Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. залученого капіталу

 


Продовження табл. 1.1

Рентабельність перманентного капіталу Ф.2 Р.170 / Ф.1 Р.380 (Гр. 3 + + Гр. 4) х 0,5 + Р.480 (Гр. 3 + + Гр. 4) х 0,5) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення при­бутку до оподат­кування до серед­ньорічної вартості власного капіталу та довгострокових зобов'язань Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу та довгострокових зобов'язань
Рентабельність необоротних активів (фондо-рентабельність) Ф.2 Р.170 / Ф.1 Р.080 (Гр. 3 + + Гр. 4) х 0,5) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості необоротних актинів Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. необоротних активів
Рентабельність оборотних активів Ф.2 Р.170 / Ф.1 Р.260 (Гр. 3 + + Гр. 4) х 0.5) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення при­бутку до оподат­кування до серед­ньорічної вартості оборотних активів Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. оборотних активів
Коефіцієнт покриття активів Ф.2 Р.035 / Ф.1 Р.280 (Гр. 3 + + Гр. 4) х 0,5) х 100 % (збільшення) Розраховується як відношення чистого доходу до середньорічної вартості активів підприємства Показує на яку величину 1 грн. чистого доходу покриває активи підприємства
Коефіцієнт окупності активів Ф.1 Р.280 (Гр. 3 + Гр. 4) х 0,5) / / Ф.2 Р.035 х 100% (зменшення) Розраховується як відношення середньорічної вартості активів до чистого доходу Показує величину активів, яка припадає на 1 грн. чистого доходу
Коефіцієнт покриття власного капіталу Ф.2 Р.035 / Ф.1 Р.380 (Гр. 3 + + Гр. 4) х 0.5) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення чистого доходу до середньорічної вартості власного капіталу підприємства Показує на яку величину 1 грн. чистого доходу покриває власний капітал
Коефіцієнт окупності власного капіталу Ф.1 Р.380 (Гр. 3 + Гр. 4) х 0,5) / /Ф.2 Р.035 х 100% (зменшення) Розраховується як відношення середньо­річної вартості власного капіталу до чистого доходу Показує величину власного капіталу, яка припадає на 1 грн. чистого доходу

Закінчення табл. 1.1

ДОХОДНІ ПОКАЗНИКИ
Валова рентабельність продажу продукції товарів, робіт, послуг) Ф.2 Р.050 / Ф.2 Р.035 х 100% (збільшення) Розраховується як відношення валового прибутку до чистого доходу Показує розмір валового прибутку, що отримується з 1 грн. доходу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)
Чиста рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг Ф.2 Р.220 / Р.035 х 100% (збільшення) Розраховується як відношення чистого прибутку до чистого доходу Показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Рентабельність доходу від операційної діяльності Ф.2 Р.100 / (Р.035 + Р.060) х 100% (збільшення) Розраховується як відношення фінансо­вого результату від операційної діяльності до доходів від операційної діяльності Показує розмір прибутку з 1 грн. доходу від операційної діяльності
  * Аналогічним чином обчислюються коефіцієнти окупності та покриття операційних, збутових, адміністративних витрат з урахуванням відповідних витрат

 

 


Заходи, за допомогою яких можна уникнути впливу негативних тенденцій, виявлених у ході аналізу показників ефективності діяльності, наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Заходи щодо уникнення негативних тенденцій
у господарській діяльності підприємства

Негативна тенденція Фактори Заходи
Зниження рентабельності продукції (продажу) Збільшення собівартості § Вивчення найбільш вагомих статей собівартості та їх впливу на зміну показника § Розрахунок точки беззбитковості на основі розподілу витрат на постійні і змінні § Аналіз прибутковості окремих видів продукції і можливостей вдосконалення номенклатури
Зниження обсягу реалізації § Розробка ефективних заходів маркетингової політики § Удосконалення асортиментної політики § Перегляд політики ціноутворення

 

До показників рентабельності відносять:

1. Рентабельність окремих виробів – розраховується як відношення прибутку від виробу до собівартості самого виробу.

2. Рентабельність реалізованої продукції – розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (або чистого прибутку) до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції.

Показники рентабельності визначаються в коефіцієнтах або у відсотках і показують частку прибутку в кожній грошовій одини­ці витрат, або частку товарної продукції в її собівартості.

Показники рентабельності використовують для оцінки ре­зультатів діяльності підприємства, його структурних підрозді­лів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для порівняль­ного аналізу споріднених підприємств, що виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів формування асортимен­ту і структури продукції, аналізу раціональності виробництва продукції.

Завданнями аналізу рентабельності є:

- оцінка виконання визначених параметрів (плану, прогнозу тощо);

- вивчення динаміки показників;

- визначення факторів зміни їхнього рівня;

- пошук резервів зростання рентабельності;

- розроблення заходів для використання виявлених ре­зервів.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 4782; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.