Методика розрахунку показників для оцінки ліквідності підприємства

Назва коефіцієнта Методика розрахунку коефіцієнта Пояснення значень коефіцієнта
1.Робочий капітал   [Оборотні активи (ф.№1, р.260) + Витрати майбутніх періодів (ф.№1, р.270)] - [поточ­ні зобов'язання (ф.№1, р.620) + Доходи майбутніх періодів (ф.№1, р.630)] Різниця між поточними ак­тивами і поточними зобо­в'язаннями становить чистий робочий капітал, який свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні борги, а й має у своєму розпорядженні фінансові ресурси для розширення діяльності здійснення інвестицій
2.Коефіці­єнт поточ­ної (загаль­ної) ліквід­ності або покриття [Оборотні активи (ф.№1, р.260) + Витрати майбутніх періодів (ф.№1,р.270)]: [Поточ­ні зобов'язання(ф.№1, р.620) + Доходи май­бутніх періодів (ф.№1, р.630)] Цей коефіцієнт відображає, скільки гривень поточних ' активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо цей коефіцієнт більше двох, то підприємство успішно функціонує і може погасити свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт поточної ліквідності не є абсолютним показником здатності повернути борги, тому він лише характеризує наявність оборотних активів, а не
Продовження таблиці 1.5
    їх якість
3.Коефіці­єнт швидкої ліквідності (ф.№1,р.260)- Запаси (ф.№1,р.100-140)+Ви­трати майбутніх періо­дів (ф.№1, р.270)] : [Поточні зобовязання (ф.№1,р.620) +Дохо­ди майбутніх періодів (ф.№1, р.630)] Цей коефіцієнт означає, скільки на одну гривню поточних зобов'язань приходиться ліквідних активів, тобто яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок наявних грошових коштів, а й очікуваних надходжень від дебіторів  
4.Коефіцієнт абсо­лютної лік­відності   Грошові кошти та їх еквіваленти (ф.№1, р.230+р.240)] : [Поточ­ні зобов'язання(ф.№1, р.620) + Доходи май­бутніх періодів (ф.№1, р.630)] Цей коефіцієнт відображає ту частину поточних зобо­в'язань, яка може бути погашена негайно

 

Розрахунок платоспроможності ТОВ «Ядерне паливо» за 2013-2015 роки здійснено в табл.1.6. Їх динаміку зображено на рис. 1.6.

Таблиця 1.6

Показники ліквідності (платоспроможності) ТОВ «Ядерне паливо»

За 2013-2015 рр.

Показники 2013р. 2014р. 2015р. Відхилення (+/-)
2014р. до 2013р. 2015р. до 2014р.
Робочий капітал підприємства (тис. грн.) -1167,2 -635,5 -556,4 + 531,7   + 79,1  
Коефіці­єнт поточ­ної (загаль­ної) ліквід­ності або покриття 0,05 0,24 0,16 + 0,19   -0,08  
Коефіці­єнт швидкої ліквідності 0,008 0,20 0,16 + 0,192 -0,04
Коефіцієнт абсо­лютної ліквідності   0,0003 0,0004 0,002 + 0,0001     + 0,0016    

 

За даними табл. 1.6 зроблено наступні висновки:

1) коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яку частину поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашено негайно, є значно меншим за нормативне значення протягом 2013-2015 років. Така тенденція протягом останніх трьох років є незадовільною для даного підприємства, оскільки воно не в змозі погасити негайно всі свої поточні зобов’язання.

Рис 1.6 Динаміка показників ліквідності ТОВ «Ядерне паливо»

За 2013-2015 рр.

 

2) Коефіцієнт швидкої ліквідності (найсуворіший показник ліквідності) протягом останніх трьох років був меншим за нормативне значення. Так у 2013 році на кожну гривню поточної заборгованості ТОВ «Ядерне паливо» припадало 0,008 копійок, у 2014 році 20 копійок, а у 2015 році 16 копійок.

3) Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття) протягом 2013-2015 років є також меншим за нормативне значення. У 2013 році на кожну 1 гривню поточних зобов’язань (боргів) даного підприємства припадало 0,05 копійок його поточних активів, у 2014 році – 0,24 гривень, у 2015 році – 16 копійок.

Таким чином, провівши аналіз показників ліквідності ТОВ «Ядерне паливо» за 2013-2015 роки, можна зробити висновок, що підприємство має неліквідний баланс і є неліквідним.

Крім поточних зобов’язань, підприємство має довгострокові зобов’язання, терміном погашення більше 12 місяців з дати балансу або періоду, довшого за операційний цикл підприємства. Для оцінки довгострокової платоспроможності використовують коефіцієнти наведені у табл. 1.7.

Таблиця 1.7


Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 2916; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.