Аналіз власного капіталу


Стаття Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
Залишок на початок            
Коригування: зміна облікової політики                  
Виправлення помилок                  
Інші зміни                  
Скоригований залишок на початок року          
Переоцінка активів:                
Дооцінка основних засобів                
Уцінка основних засобів (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
Дооцінка незавершеного будівництва              
Уцінка незавершеного будівництва (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
Дооцінка немате­ріальних активів                  
Уцінка немате­ріальних активів (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період              
Розподіл прибутку:                  
Виплати власникам (дивіденди)           (–)     (–)
Спрямування прибутку до статутного капіталу           (–)      

 


3) якщо кредитором виступає банк, то він постійно контролює витрачання позикових коштів на визначену мету і хід роботи господарюючого суб’єкта щодо виконання поставленої мети;

4) юридичне оформлення документів про надання позикових коштів означає юридичну відповідальність; надання цих коштів на певний термін означає повернення їх у встановлений строк;

5) у разі недосягнення поставленої мети господарюючий суб’єкт може просто "проїсти" свій власний капітал і нічим не ризикувати, крім того, що стане біднішим. У випадку недосягнення поставленої мети за рахунок "проїдання" позикових коштів власник може стати банкрутом.

Але в окремих конкретних випадках, залежно від ситуації, що склалася, може бути вигідним використовувати більше власний капітал, менше залучати позикові кошти і мати менший фінансовий ризик. Може бути більш ефективним застосування позикового капіталу і отримання більш високих доходів, але з більшим фінансовим ризиком.

Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства. Опрацювання правильної фінансової політики допомагає багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.

На співвідношення власного і залученого капіталу впливають фактори, обумовлені внутрішніми та зовнішніми умовами діяльності господарюючого суб’єкта і вибраної ним фінансової стратегії:

- різниця величин відсоткових ставок за кредит і ставок на дивіденди.

Якщо відсоткові ставки менші за дивіденди, то потрібно збільшити частку залученого капіталу, і навпаки;

- розширення чи скорочення діяльності господарюючого суб’єкта на зниження чи збільшення потреб у залученні коштів;

- накопичення надлишкових або мало використовуваних запасів, недіючого обладнання, матеріалів;

- вилучення коштів на створення сумнівної дебіторської заборгованості, що спричиняє збільшення додаткового залученого капіталу.

При подальшому аналізі необхідно вивчити динаміку і структуру власного та позикового капіталу, з’ясувати причини змін окремих їх складових і дати оцінку змінам за аналізований період (табл. 4.2).

Таблиця 4.2Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2334; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.