Аналіз вікового складу устаткування


Найменування устаткування Встановлено устаткування на кінець періоду у роках роботи Усього Питома вага, %
до 5 від 5 до 10 від 10 до 20 понад 20
А 12,8
В 0,72
С 5,1
Д і т.д.   8,987
Інші 28,9
Разом
Число одиниць кожної інтер­валь­ної групи у відсот­ках до підсумку 32,45 34,95 18,34 14,26  

Середній вік устаткування розраховується за формулою:

 

(3.50)

де Іс – середина інтервалу, років;

Ч – число одиниць устаткування кожної інтервальної групи в частках оди­ниці до підсумку.

 

Середини інтервалів визначаються за формулою:

 

(3.51)

де Гв – верхня границя інтервалу, років;

Гн – нижня границя інтервалу, років.

 

Унаслідок чого за кожною інтервальною групою одержимо:

 

Ігр. ;

ІІгр. ;

ІІІгр. ;

ІVгр. .

 

Середній вік устаткування дорівнює:

 

(2,5 х 0,3245) + (7,5 х 0,3495) + (15 x 0,1834) + (25 х 0,1426) = 9,76 року.

 

Отриманий результат свідчить про те, що на підприємстві встанов­ле­не застаріле устаткування. Значну питому вагу має устаткування віком понад 20 років.

Під час аналізу забезпеченості підприємства основними фондами по­рівнюють наявні основні фонди з плановою потребою в них як у цілому, так і за їх основними видами. Аналізується наявність не встановленого устат­кування, а визначається дійсна потреба в ньому.

Усе устаткування підрозділяють на наявне, встановлене і діюче. До на­явного відноситься все устаткування на підприємстві незалежно від то­го, де воно знаходиться в цеху, на складі й у якому стані.

Встановлене устаткування – це змонтоване і підготовлене до роботи устаткування, що знаходиться в цехах.

Діюче устаткування – це усе фактично працююче у звітному періоді устаткування (незалежно від часу його роботи).

На підставі цих даних розраховується ряд коефіцієнтів:

- використання наявного устаткування визначається як відношення діючого устаткування до його наявності;

- використання встановленого устаткування обчислюється як відно­шен­ня кількості діючого устаткування до встановленого.

Приріст основних фондів може здійснюватися не тільки введенням в екс­плу­атацію нових основних фондів, але і їх модернізацією. Модер­ні­за­ція здійснюється за рахунок засобів, призначених на капітальний ремонт з амор­тизаційного фонду, і, як правило, співпадає з капітальним ре­мон­том устаткування. Модернізація устаткування підвищує його продук­тив­ність, знижує собівартість виробів, що випускаються. Перш ніж розробити план модернізації, необхідно визначити ефективність модернізації верстата в по­рівнянні з ефективністю нової моделі цього верстата і його заста­рі­ло­го екземпляра (табл. 3.47).

Таблиця 3.47Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1832;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.