Аналіз загальновиробничих витрат

Показники Звітний рік Відхилення
план факт абсолютне %
Товарна продукція, тис. грн. +200 +6,1
Загальновиробничі витрати, тис. грн.. 670,89 1590,4 +919,51 +137,06
Загальновиробничі витрати на одну гривню товарної продукції, грн. 0,2033 0,4544 0,2511 +123,5

З табл. 3.86 видно, що загальновиробничі витрати на одну гривню то­варної продукції в порівнянні з планом збільшилися на 25,11 коп.

Аналіз загальновиробничих витрат на одну гривню товарної про­дук­ції можна провести методом ланцюгових підстановок. Ці показники знахо­дяться під впливом обсягу виробництва і дотримання кошторису витрат.

За допомогою табл. 3.87 слід оцінити вплив факторів на загально­ви­роб­ничі витрати. На підприємстві, що аналізується, умовно-постійна час­ти­на в загальновиробничих витратах складає 60%, а умовно-змінна – 40%.

Таблиця 3.87

Аналіз впливу факторів на загальновиробничі витрати

Витрати План План, пере­рахо­ва­ний на відсоток ви­конання плану Звіт Відхилення
усього (гр.4-гр.2) у тому числі за рахунок
зміни обсягу виробництва (гр.3-гр.2) порушення кошторису (гр.4-гр.3)
1. Умовно по­стійні витрати 402,534 402,534 954,24 551,706
2. Умовно змін­ні витрати 268,356 99,565 636,16 268,14 –168,7 6578,7
Усього 670,89 502,19 1590,4 819,85 –168,7 8368,7

 

Аналіз даних табл. 3.87показує, що за рахунок зниження обсягу виробництва непрямі витрати зменшилися на 168,7 тис. грн., у той же час за порушення кошторису ці витрати підвищилися.

Аналіз собівартості окремих видів продукції

Для більш глибокого аналізу причин зміни собівартості аналізують звіт­ні калькуляції за окремими виробами, порівнюють фактичний рівень ви­трат на одиницю продукції з плановим та даними минулих років у ціло­му та за статтями витрат.

Для проведення факторного аналізу собівартості виробу у звітному ро­ці будемо користуватися табл. 3.88.

На підставі даних табл. 3.88 проведемо розрахунок впливу фак­то­рів методом ланцюгових підстановок, використовуючи наступні формули:

 

, (3.123)

де Спл – планова собівартість одного виробу;

Ппл – сума постійних витрат за планом на виготовлення планового об­ся­гу виробу;

ВПпл – плановий обсяг виробництва виробів;

Зпл – сума змінних витрат за планом на один виріб.

Таблиця 3.88

Вихідні дані для проведення факторного
аналізу собівартості виробу

Показники За планом Фактично Відхилення від плану
1. Обсяг виробництва виробу, шт. – 14
2. Сума постійних витрат, грн. + 548
3. Сума змінних витрат на один виріб, грн. + 1
4. Собівартість одного виробу, грн. + 28

 

, (3.124)

де Ум1 – умовна собівартість одного виробу;

ВПф – фактичний обсяг виробництва виробів.

 

, (3.125)

де Ум2 – умовна собівартість одного виробу;

Пф – сума фактичних постійних витрат на виготовлення фактичного об­сягу виробів.

(3.126)

де Сф – фактична собівартість одного виробу;

Зф – сума фактичних змінних витрат на виготовлення одного виробу.

 

Знайдемо ці величини:

(грн.);

(грн.);

(грн.);

(грн.).

Загальна зміна собівартості одного виробу:

DС = Сф – Спл = 220 – 192 = 28 (тис. грн.), у тому числі за рахунок змі­ни:

а) обсягу виробництва виробів:

ВП = Ум1 – Спл = 209,31 – 192,88 = 16,43 (грн.);

б) суми постійних витрат:

П = Ум2 – Ум1 = 220,06 – 209,31 = 10,75 (грн.);

в) суми питомих змінних витрат:

3 = Сф – Ум2 = 221,06 – 220,06 = 1 (грн.).

Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості слід про­ана­лізувати звітні калькуляції, порівнюючи фактичний рівень витрат на ви­ріб у минулому і звітному роках.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2403; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.