Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції


Найбільш узагальнюючим показником собівартості продукції, що ви­ра­жає її прямий зв'язок із прибутком, є рівень витрат на одну гривню то­вар­ної продукції. Це універсальний показник тому, що, по-перше, може бу­ти розрахованим у всіх галузях народного господарства та, по-друге, по­казує прямий зв'язок між собівартістю та прибутком. Рівень витрат на одну гривню товарної продукції обчислюється шляхом відношення за­галь­ної суми витрат на виробництво товарної продукції до її обсягу:

 

(3.122)

де РВ – рівень витрат на одну гривню товарної продукції, грн.;

Сі – собівартість одиниці товарної продукції, грн.;

Кі – кількість виробів у натуральних показниках;

Ці – ціна одиниці товарної продукції, грн.;

n – кількість виробів і-го виду в натуральних показниках.

 

На цей синтетичний показник впливає багато чинників, пов'язаних із формуванням як чисельника, так і знаменника.

Цей показник одночасно може виконувати роль, у певному від­но­шен­ні, і показника рентабельності виробництва. Наприклад, якщо він до­рів­нює 85 коп. на одну гривню товарної продукції, то це свідчить, що рен­та­бельність виробництва становить 15 коп. відносно до однієї гривні то­вар­ної продукції.

Витрати на одну гривню товарної продукції безпосередньо залежать від зміни загальної суми витрат на виробництво та реалізацію продукції та від зміни вартості виробленої продукції.

На загальну суму витрат впливають: обсяг виробництва продукції, її струк­тура, зміна змінних та постійних витрат, які, у свою чергу, можуть збіль­шуватися або зменшуватися за рахунок рівня ресурсомісткості про­дукції та цін на спожиті ресурси.

Вартість товарної продукції залежить від обсягу випуску продукції, йо­го структури та цін на продукцію.

Вплив чинників на зміну витрат на гривню товарної продукції роз­ра­хо­вується способом ланцюгових підстановок за даними табл. 3.76 про ви­пуск товарної продукції.

Таблиця 3.76

Вихідні дані для розрахунку впливу чинників на зміну витрат
на одну гривню товарної продукції

Показники Сума, тис. грн.
Товарна продукція  
за планом 3 300
фактично за плановою структурою 3 225
фактично за плановими цінами 2 950
фактично 3 500

 

Аналітичні розрахунки (табл. 3.77)показують, що підприємство збіль­шило витрати на гривню товарної продукції на 1,75 коп., у тому числі за ра­хунок:

1. Зменшення обсягу випуску продукції:

0,9544 – 0,9845 = 0,0301 (грн.).

2. Зміни структури виробництва:

1,0288 – 0,9544 = 0,0744 (грн.).

3. Зміни рівня змінних витрат:

1,2237 – 1,0288 = 0,1949 (грн.).

4. Зміни суми постійних витрат:

1,1888 – 1,2237 = 0,0349 (грн.).

5. Збільшення оптових цін на продукцію:

1,002 – 1,1888 = – 0,1868 (грн.).

Таблиця 3.77

Розрахунок впливу чинників на зміну суми витрат
на гривню товарної продукції

Показники Розрахунок Чинники зміни витрат
обсяг випуску продукції структура продукції змінні витрати постійні витрати відпускні ціни на продукцію
Витрати на одну грив­ню товарної продукції, грн.: за планом 3249:3300 = 0,9845 План План План План План
за планом, пе­рера­хо­ваним на фактичний обсяг ви­роб­ниц­тва продукції 3078:3225 = 0,9544 Факт План План План План
за плановим рівнем на фак­тичний випуск продукції при її фак­тичній структурі 3035:2950 = 1,0288 Факт Факт План План План
фактично при пла­но­вому рівні постійних витрат і від­пускних цін на продукцію 3610:2950 = 1,2237 Факт Факт Факт План План
фактично при пла­но­вому рівні відпускних цін на про­дукцію 3507:2950 = 1,1888 Факт Факт Факт Факт План
фактично 3507:3500 = 1,002 Факт Факт Факт Факт Факт
Загальне відхилення 1,002 – 0,9845 = 0,0175 –0,0176 +0,1099 +0,1145 –0,0156 –0,0807

 

Сума постійних та змінних витрат, у свою чергу, залежать від рівня ре­сурсомісткості та зміни вартості матеріальних ресурсів у зв'язку з ін­фля­цією. Витрати на одну гривню товарної продукції збільшилися на 0,1495 грн. (441/2950) за рахунок зміни вартості матеріальних ресурсів та на 0,0105 грн. (31/2950) за рахунок збільшення рівня ресурсомісткості.

Щоб знайти вплив даних чинників на зміну суми прибутку, необхідно аб­солютні прирости витрат на гривню товарної продукції за рахунок кож­но­го фактора помножити на фактичний обсяг реалізації продукції, ви­ра­же­ний в планових цінах (табл. 3.78).

Таблиця 3.78Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 4354;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.