Аналіз структури витрат за економічними елементами

Елементи витрат Минулий рік Звітний рік Відхилення
сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, %
1. Матеріальні витрати 69,991 68,007 –111 –4,881
2. Витрати на оплату пра­ці 19,975 17,993 2,773
3. Відрахування на со­ці­альні заходи 4,032 3,279 12,214
4. Амортизація ос­нов­них фондів 6,002 10,721 –181 –92,821
Усього 100,0 100,0 –258 –7,941

 

З наведених даних видно, що абсолютна сума усіх витрат на під­при­ємстві зменшилась на 258 тис. грн., або на 7,94 %. Це говорить про зде­шев­лення продукції, що випускається при збільшенні випуску продукції з 3 300 тис. грн. до 3 500 тис. грн.

Абсолютний розмір матеріальних витрат у звітному році в порівнянні з минулим роком зменшився на 4,88%, або на 111 тис. грн., що свідчить про зниження матеріаломісткої продукції. Збільшились витрати на оплату пра­ці на 18 тис. грн. (2,77 %) за рахунок зменшення поставок компле­кту­ю­чих виробів. Також збільшились відрахування на соціальні заходи на 16 тис. грн. (12,21 %) через збільшення витрат на оплату праці. Значно зменшились витрати на амортизацію на 92,82% (181 тис. грн.) через ви­бут­тя основних засобів.

Як додатковий показник для обґрунтування відповідного висновку мож­на використовувати питому вагу розглянутих елементів витрат у вар­тості товарної продукції.

Для повного висновку про можливість вишукування резервів подаль­шого зниження цих витрат необхідно також вивчити витрати за їх функціо­наль­ною роллю у виробничому процесі. За цією ознакою вони групуються за калькуляційними статтями витрат залежно від зв'язку з виробництвом, йо­го організацією, обслуговуванням, управлінням та збутом.

Аналіз собівартості товарної продукції в розрізі калькуляційних ста­тей витрат дозволяє зробити оцінку розміру економії або перевитрат в зв'яз­ку з відхиленнями фактичної собівартості від планової. Планування та облік за калькуляційними статтями дозволяє визначити цільові виправ­лен­ня витрат, зв'язок із технологічним процесом, обчислити собівартість окремих одиниць продукції й узагальнити витрати за місцем їх виник­нен­ня. При такому аналізі собівартості продукції необхідно перевірити ви­ко­нан­ня плану за витратами у цілому, виявити причини економії або пере­ви­трати за кожною статтею витрат, установити резерви подальшого зни­жен­ня собівартості продукції.

Кількість і найменування калькуляційних статей у різних галузях про­мис­ловості неоднакова та встановлюються підприємством.

Витрати за статтями собівартості відрізняються від витрат за еле­ментами тим, що вони відбивають витрати, що зв'язані з виробництвом і ре­алі­зацією товарної продукції за даний звітний період. Витрати ж за еле­ментами показують усі зроблені підприємством витрати ресурсів за звіт­ний період, включаючи витрати на зростання залишків незавершеного ви­роб­ництва, витрати, віднесені на рахунок витрат майбутніх періодів і т. ін.

Групування витрат за статтями дозволяє характеризувати зв'язок витрат із результатами, їх роль у технологічному процесі, управлінні й об­слу­говуванні, у внутрішньогосподарському розрахунку, виділити прямі і не­пря­мі, перемінні і постійні витрати і тим самим повніше розкрити ре­зер­ви їх економії.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1720; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.