Розрахунок впливу чинників на зміну суми прибутку


Чинники Розрахунок впливу Зміна суми прибутку, тис. грн.
Обсяг випуску товарної продукції (–0,0301) ´ 4234 / 100 + 1,27
Структура товарної продукції 0,0744 ´ 4234 / 100 – 3,15
Рівень змінних витрат на одиницю продукції 0,1949 ´ 4234 / 100 – 8,25
Сума постійних витрат на ви­роб­ництво та реалізацію продукції (–0,0349) ´ 4234 / 100 + 1,48
Зміна рівня відпускних цін на продукцію (–0,1868) ´ 4234 / 100 + 7,91
Усього   – 0,74
У тому числі за рахунок змін:    
- ресурсомісткості 0,0105 ´ 4234 / 100 – 0,44
- вартості ресурсів 0,1495 ´ 4234 / 100 – 6,33

 

Отже, у результаті збільшення рівня витрат на одну гривню товарної про­дукції на 0,0175 грн. збитки підприємства збільшилися на 0,74 тис. грн. Рівень витрат на одну гривню з кожним роком збільшується, що при­зво­дить до збитків підприємства і навіть до його банкрутства. Також з наве­де­них даних бачимо, що збільшенню збитковості допомагали зміна струк­ту­ри випуску продукції та збільшення змінних витрат на одиницю про­дук­ції. Не­гативно на прибуток вплинуло зростання цін на спожиті ресурси (зов­нішній фактор) та підвищення рівня ресурсомісткості (внутрішній фак­тор).

3.3.5.4. Аналіз витрат за елементами витрат
та калькуляційними статтями

Вивчення структури витрат на виробництво та її зміни за звітний пе­рі­од за окремими елементами витрат, а також аналіз статей витрат фак­тично випущеної продукції є наступним етапом поглибленого, найбільш ко­рисного аналізу собівартості з метою вишукування шляхів і джерел зни­жен­ня витрат і збільшення прибутку.

Групування витрат за елементами характеризує всі витрати під­при­єм­ства, включаючи витрати на роботи і послуги непромислового хара­кте­ру.

Найбільш загальними для багатьох галузей промисловості елемен­та­ми витрат є:

- матеріальні затрати (сировина й основні матеріали; покупні ком­плек­ту­ючі вироби і напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру; до­поміжні матеріали; паливо зі сторони; енергія зі сторони);

- витрати на оплату праці, включаючи премії працівникам, зайнятим в ос­новній діяльності;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація;

- інші операційні витрати, до складу яких включаються всі інші ви­тра­ти, не відображені в попередніх елементах.

Вивчення структури витрат за цими елементами, а також змін за звіт­ний період дозволяє дати оцінку раціональності такої структури, а також зро­бити висновок про необхідність і можливість зміни убік зниження ма­те­ріало-, фондо-, енерго- та трудомісткості виробництва. У результаті тако­го аналізу визначається оцінка характеру виробництва і намічаються най­важ­ливіші напрямки пошуку резервів зниження собівартості продукції.

Порівняння питомої ваги за відповідними елементами витрат за ряд звітних періодів дозволяє виявити зміни рівня витрат, обумовлених ступе­нем кооперування, впровадженням нової техніки.

Розглянемо структуру витрат за економічними елементами на під­при­ємстві за минулий і звітний роки (табл. 3.79).

Відхилення фактичних витрат за елементами в абсолютних сумах по­ка­зують лише загальні результати використання матеріальних, тру­до­вих і фінансових ресурсів, а не зміну собівартості, тому що вони викликані ще і змінами в обсязі і структурі виробництва продукції.

Таблиця 3.79Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1706;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.