Аналіз транспортно-заготівельних витрат

Показник План План, пере­ра­хо­ва­ний на фак­тич­ний випуск про­дукції Факт Відхи-лення
1. Випуск продукції, тис. грн. X -200
2. Матеріальні витрати, тис. грн. 2411,818 + 111
3. Транспортно-заготівельні витрати:        
у відсотках 1,3363 X 1,9842 -0,6479
у сумі, тис. грн. 30,3875 32,2291 47,3231 16,9356

 

Таким чином, при дотриманні планового відсотка, величина тран­спор­тно-заготівельних витрат склала 32,2291 тис. грн.
(2411,818 x 1,3363).

Отже, збільшення транспортно-заготівельних витрат на 1,8416 тис. грн. (32,2291 – 30,3875) зумовлене збільшенням обсягу випуску продукції.

Збіль­шення витрат становить 15,094 тис. грн. (47,3231 – 32,2291).

На підприємстві спостерігається тенденція до зниження зворотних від­ходів, що зменшує собівартість випуску продукції, тим самим збіль­шу­ючи прибуток.

Аналіз зворотних відходів подано в табл. 3.83.

Таблиця 3.83

Вплив зворотних відходів на зменшення собівартості продукції

Показники План План, перерахований на фактичний випуск продукції Факт Відхи-лення
1. Зворотні відходи за ціною мож­ливого використання, тис. грн. 97,18 -40
2. Вартість відходів за ціною вихідної сировини, тис. грн. -170
3. Коефіцієнт співвідно­шення 4,25  
4. Економія сировини та ма­те­ріалів за рахунок зменшення відходів, тис. грн. (63 – 97,18) x 4,25 = -144,5  
5. Зменшення собівартості за рахунок зменшення відходів, тис. грн. (-144,5) – (63 – 97,18) = -110,32  

 

Таким чином, на підприємстві зворотні відходи зменшилися не тіль­ки за рахунок зниження обсягу випуску продукції, а й на основі більш ра­ці­ональ­ного використання сировини та матеріалів.

Загальна сума прямої заробітної плати залежить від обсягу вироб­ниц­тва товарної продукції, її структури та рівня витрат на окремі вироби, який визначається трудомісткістю та рівнем оплати праці за 1 люд.-год. Вихідні дані для розрахунку впливу цих чинників наведені у табл. 3.84.

Таблиця 3.84

Вихідні дані для розрахунку впливу
на загальну суму прямої заробітної плати

Сума прямої заробітної плати на виробництво продукції: Сума, тис. грн.
За планом: S (ВПіпл x Тмпл x ОПіпл,)
За планом, перерахованим на фактичний випуск продукції за пла­новою структурою: S (ВПіпл x Тмпл x ОПіпл) / К (К = 1,060606) 688,33
За плановим рівнем витрат на фактичний випуск продукції: S (Впіф x Тмпл x ОПіпл) 642,5
Фактично при плановому рівні оплати праці: S (ВПіф x Тмф x ОПіпл) X
Фактично: S (ВПіф x Тмф x ОПіф)

 

Витрати на пряму заробітну плату на весь випуск товарної продукції зни­зились на 18 тис. грн., у тому числі за рахунок:

а) зменшення обсягу випуску продукції:

688,33 – 649 = – 39,33 (тис. грн.);

б) зміни структури виробництва продукції:

642,5 – 688,33 = –45,83(тис. грн.);

в) зниження трудомісткості продукції:

х – 642,5 (тис. грн.);

г) збільшення рівня оплати праці:

631 – х (тис. грн.).

Трудомісткість продукції та рівень оплати праці залежить від упро­вад­ження нової, прогресивної техніки та технології, механізації та автома­ти­зації виробництва, організації праці, кваліфікації робітників.

Фонд оплати праці являє собою один із основних за величиною та зна­ченням елемент витрат на виробництво продукції.

За допомогою табл. 3.85 проведемо факторний аналіз прямих тру­до­вих витрат, які впливають на собівартість продукції.

Таблиця 3.85


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1366; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.