Вихідні дані для розрахунків

Витрати матеріалів на виробництво продукції Сума, тис. грн.
за планом: S (ВПіпл x Ріпл x Ціпл) 2 274
за планом, перерахованим на фактичний випуск продукції при плановій структурі: S (ВПіпл x Ріпл x Ціпл) / К (К = 1,060606) 2 144,0572
за плановими нормами та плановими цінами на фактичний ви­пуск продукції: S (ВПіф x Ріпл x Ціпл) 2 411,8134
фактично за плановими цінами: S (ВПіф x Ріф x Ціпл) 2 385,21
фактично: S (ВПіф x Ріф x Ціф) 2 385

 

Згідно з даними витрати матеріалів на виробництво продукції збіль­ши­лись на 111 тис. грн., у тому числі за рахунок:

1) зменшення обсягу виробництва продукції:

2144,0572 – 2274 = – 129,9428 (тис. грн.);

2) зміни структури виробництва продукції:

2411,8134 – 2144,057 = –267,7562 (тис. грн.);

3) збільшення (зменшення) витрати матеріалів:

2385,21 – 2411,8134 = –26,6034 (тис. грн.)

4) зменшення цін на сировину і матеріали:

2385 – 2385,21 = –0,21 (тис. грн.).

Збільшення витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції ви­кли­кає значне підвищення собівартості продукції. Собівартість залежить від якості матеріалів, заміни одного виду матеріалу іншим, зміни рецеп­ту­ри сировини, техніки, технології та організації виробництва, кваліфікації ро­біт­ників, відходів сировини та ін. Спочатку треба визначити зміну пи­то­мої витрати матеріалів за рахунок того чи іншого чинника, а потім помно­жи­ти на планові ціни та фактичний обсяг виробництва окремого виду про­дукції.

Для того щоб визначити вплив матеріальних витрат на собівартість продукції, можна скористатися наступною формулою:

 

МВ = (1 – ІМЗ) * ППМВ (3.119)

 

де СМВ – зміна собівартості за рахунок зміни матеріальних витрат, %;

ІМВ – індекс матеріальних витрат;

ПВМВ – питома вага матеріальних витрат у собівартості за планом.

 

ІМЗ = МВФ : МВПЛ (3.120)

 

де МВф – матеріальні витрати фактичні;

МВПЛ – матеріальні витрати за планом.

 

Використовуючи ці формули і дані табл. 3.81, можна визначити змі­ни собівартості за рахунок зміни матеріальних витрат.

 

АСмв = (1 – 1,04888) x 66,66 % = –3,2583%.

 

Таким чином, за рахунок збільшення всіх матеріальних витрат собі­вар­тість збільшилася на 3,2583%.

До матеріальних витрат відносять й тран­спор­тно-заготівельні витрати (ТЗВ). На їх величину впливають такі фак­то­ри:

- зміна обсягу виробництва;

- застосування більш економного транспорту і дотримання договірних зо­бо­в'язань.

Таблиця 3.81

Вплив на собівартість зміни матеріальних витрат

Показники Планові розміри звітного року Фактичні розміри звітного року
Матеріальні витрати, тис. грн.
Індекс матеріальних витрат 1,0488
Повна собівартість товарної продукції, тис. грн.
Питома вага фактичних матеріальних витрат у собівартості за планом, %

 

Проведемо аналіз транспортно-заготівельних витрат в табл. 3.82.

Таблиця 3.82


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1324; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.