Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції


На першому етапі аналізу загальної суми витрат на виробництвонеобхідно надати загальну оцінку рівня собівартості, визначити від­хилення звітних показників від прогнозних, оцінити їх динаміку, ви­яви­ти фактори, що вплинули на ці відхилення. Однак порівнювати можна ли­ше ті показники собівартості, які розраховані за єдиною методикою. Види со­бі­вар­тості наведено в табл. 3.74.

Таблиця 3.74

Види собівартості

Собівартість Характеристика
За складом витрат
Технологічна Включає прямі витрати на робочому місці, ділянці; характе­ри­зує рівень витрат на здійснення окремих технологічних опе­ра­цій, на виготовлення окремих деталей, вузлів тощо. При по­рівнянні собівартості окремих деталей можна прийняти рі­шен­ня щодо власного виробництва чи придбання деталей у постачальника
Виробнича Збільшена на суму витрат, пов'язаних з управлінням вироб­ни­чими підрозділами, що випускають продукцію. Характери­зує рівень витрат на виготовлення продукції
Повна Виробнича собівартість, збільшена на суму адміністративних ви­трат і витрат на збут. Цей показник інтегрує загальні ви­тра­ти підприємства, які пов'язані як з виробництвом, так і реалі­зацією продукції. Використовується не для оцінки активів, а для цілей довгострокового планування та визначення ціни на про­дукцію
За ступенем узагальнення даних
Індивідуальна Характеризує витрати конкретного підприємства щодо ви­пус­ку продукції
Фірмова Включає витрати на виробництво та реалізацію продукції за групою підприємств, які входять до об'єднання, фірми, тресту
Середньогалузева Характеризує середні по галузі витрати на виробництво оди­ни­ці продукції (робіт, послуг) і розраховується за формулою се­редньозваженої на підставі індивідуальних показників собі­вар­тості підприємств галузі
За ознакою часу
Планова Включає максимально допустимі витрати підприємства на ви­го­товлення продукції, передбачені планом на наступний пе­ріод
Фактична Характеризує розмір фактично витрачених засобів на ви­пущену продукцію

Аналіз динаміки, структури витрат і факторів їх зміни дає можливість своєчасно реагувати на відхилення від нормальних параметрів вироб­ни­чо­го процесу, розробити відповідні заходи з недопущення зайвих витрат і втрат, виявити тенденції зміни витрат, розробити заходи для їх опти­мі­за­ції.

Як вже було відмічено, для аналізу резервів зниження собівартості про­дукції витрати класифікують на: прямі та непрямі.

Перша класифікація застосовується для оцінки витрат на певний вид про­дукції; друга – для аналізу беззбитковості та оптимізації структури про­дукції, що виробляється.

Прямі витрати пов'язані з виробництвом окремих видів продукції, на собівартість яких вони можуть бути віднесені безпосередньо. Непрямі ви­тра­ти пов'язані з виробництвом кількох видів продукції і відносяться до кожного виду продукції за визначеним принципом. Постійні витрати – амор­тизація, оренда приміщення, податок на майно та інші витрати, які не змінюються при зміні обсягу виробництва. Змінні витрати – сировина, ма­теріали, відрядна заробітна плата працівників, паливо, електроенергія, обсяг споживання яких змінюється пропорційно зміні обсягу виробництва про­дукції. У складі витрат важко виділити постійну і змінну частини, але саме цей розподіл дає можливість визначити точку беззбитковості і вирі­ши­ти ряд завдань планування цін, обсягу виробництва тощо.

Загальна сума витрат (Взаг.) може змінитися через зміну обсягу ви­пус­ку продукції в цілому по підприємству (ВПзаг.), її структури (ПВі), рівня змінних витрат на одиницю продукції (3і) та суми постійний витрат на весь випуск продукції (П):

 

Взаг. = S (ВПзаг. x ПВі x 3і) + П. (3.118)

 

Вихідні дані для розрахунку впливу цих факторів відображені в табл. 3.75.

З табл. 3.75 видно, що у зв'язку з перевиконанням плану випуску то­вар­ної продукції на підприємстві, що аналізується, зменшилася на 6,06% (К = 1,0606) сума витрат знизилася на 171 тис. грн. (3 249 – 3 078).

За рахунок зміни структури випуску продукції сума витрат також зни­зи­лася на 43 тис. грн. (3 078 – 3 035). Це свідчить про те, що в за­галь­но­му випуску продукції зменшилася доля витратомісткої продукції.

Таблиця 3.75

Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат
на виробництво та реалізацію продукції

Витрати Сума, тис. грн. Чинники зміни витрат
Обсяг випуску продукції Структура продукції Змінні витрати Постійні витрати
За планом на плановий випуск про­дукції 3 249 План План План План
За планом, перерахованим на фак­тичний обсяг виробництва про­дукції при збереженні пла­но­вої структури 3 078 Факт План План План
За плановим рівнем на фак­тич­ний випуск продукції при її фак­тичній структурі 3 035 Факт Факт План План
Фактичні при плановому рівні по­стійних витрат 3 610 Факт Факт Факт План
Фактичні 3 570 Факт Факт Факт Факт

 

Через збільшення рівня питомих змінних витрат перевитрати на ви­роб­ництво продукції склали 575 тис. грн. (3 610 – 3 035).

Постійні витрати зменшилися в порівнянні з планом на суму 103 тис. грн., що зменшило загальну суму витрат.

Таким чином, загальна сума витрат вища за планову суму на 258 тис. грн. (3 507 – 3 249), або на 7,94%, у тому числі за рахунок недо­ви­конання плану виробництва продукції та зміни структури витрати змен­ши­ли­ся на 214 тис. грн. (3 249 – 3 035), або на 6,59%, а за рахунок зро­стан­ня собівартості продукції витрати збільшилися на суму 472 тис. грн. (3 570 – 3 035), або на 15,55%.

Зміна питомих змінних та постійних витрат відбувається за рахунок збіль­шення рівня ресурсомісткості продукції та за рахунок зростання цін на ресурси. Для визначення впливу зростання цін на ресурси на зміну со­бі­вартості продукції необхідно фактичну кількість спожитих ресурсів за звіт­ний рік помножити на планові ціни або ціни базисного року та порі­вня­ти з фактичною їх вартістю у звітному році.

На підприємстві за минулий рік за рахунок зростання цін на ресурси ви­трати зросли на 441 тис. грн., а за рахунок підвищення ресурсо­місткості – на 31 тис. грн. Це свідчить про те, що доля зовнішніх факторів у зростанні собівартості продукції даного підприємства складає 93,43% (441 / 472 – 100 %), а внутрішніх – 6,57% (31 / 472 – 100%).Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 4322;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.