Вплив чинників на випуск продукції

Чинники По матеріалу А, тис. грн. За всіма видами матеріалів, тис. грн.
1. Зміна залишку матеріалів на по­ча­ток року + 150 ´ 11,3872 = 1708,08 + 1,97 ´ 10,652 = 2098,44
2. Зміна обсягу надходження ма­те­рі­алів – 6,4 ´ 11,3872 =– 72,878 –1,1 ´ 10,652 = –11,7172
3. Зміна рівня витрати матеріалів 298,9 ´ 0,3224 = 96,36 330 ´ (–0,0459) = –15,147
4. Витрачений матеріал у забра­ко­ва­ній продукції + 0,076 ´ 11,3872 = 0,8654 + 0,089´10,652 = 0,948
5. Витрачений матеріал у втрачених виробах + 0,008 ´11,3872 = 0,0911 + 0,009 ´ 10,652 = 0,0959
6. Використання матеріалів для сто­рон­ніх потреб +0,089 ´ 11,3872 = 1,0135 +0,11 ´ 10,652 = 1,172
7. Зміна залишку матеріалів на кінець року 134,5 ´ 11,3872 = 1531,578 175,7 ´ 10,652 = 1871,556

 

Якими б не були зміни в обсязі продукції під впливом вказаних чин­ни­ків, загальна сума впливів кожної з їх груп загалом буде однакова. По­зи­тивний вплив чинників врахований в фактичному випуску продукції, то­му резерви випуску продукції полягають у негативному впливі. Тобто, ре­зер­вом випуску продукції стануть усі перераховані чинники в табл. 3.58, крім зміни залишку матеріалів на кінець року.

Загальний резерв випуску про­дук­ції в цьому випадку складає за матеріалом А 1 540,8 тис. грн., а за всі­ма видами матеріалів – 2 104,09 тис. грн.

Безперебійність випуску продукції багато в чому залежить від пра­вильної організації складських запасів.

Аналіз пред’явлених і задоволених претензій до постачальників до­зво­ляє встановити кількість порушень договірних зобов’язань, вияви­ти причини порушень, визначити ефективність санкцій, що застосо­вуються.

Особлива увага під час аналізу приділяється вивченню систем і по­ряд­ку забезпечення матеріальними ресурсами і запасами цехів, діль­ниць. Цей аналіз проводить виробничо-диспетчерський відділ, який вияв­ляє де­фі­цит ресурсів за номенклатурою, асортиментом і повідом­ляє відділ ма­теріально-технічного постачання про послідов­ність поста­чан­ня матеріалів, яких бракує. Вплив недопоставок матеріалів на обсяг випуску продукції роз­раховують як відношення величини недо­постав­лених матеріалів до питомої витрати даного матеріалу на одиницю продукції.

Організація матеріально-технічного забезпечення істотним чином впли­ває на роботу підприємства, показує, як невчасне або некомплектне надходження матеріальних засобів виробництва приводить до перебоїв у ро­боті, вимагає створення зайвих запасів матеріалів.

Порушення в матеріально-технічному забезпеченні впливають на змі­ну у випуску продукції, яку можна визначити за формулою:

 

(3.72)

де DВП – випуск продукції;

П – потреба в матеріалі на програму;

Дв – кількість днів відсутності матеріалу;

Др – кількість днів роботи у звітному періоді;

Н – норма витрат матеріалу на один виріб.

 

Обсяг отримання і споживання матеріалів А, Б, В та інших матеріалів підприємством за рік можна характеризувати за допомогою даних табл. 3.59.

Таблиця 3.59


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1522; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.