Класифікація витрат за різними ознаками

Ознаки класифікації Групи витрат Характеристика витрат
Стосовно виробничого процесу Основні Безпосередньо пов’язані з виробничим (техно­ло­гічним) процесом виготовлення продукції (ви­ко­нання робіт чи надання послуг)
Накладні Виникають у зв’язку з організацією, обслуго­ву­ван­ням і управлінням виробництвом (величина цих витрат залежить від структури управління під­розділами, цехами і підприємством)
Стосовно обсягів виробництва Умовно-постійні Їх величина не змінюється або майже не зміню­ється при зміні обсягу виробництва
Умовно-змінні Їх величина змінюється пропорційно до зміни об­сягу виробництва
За єдністю складу Одно-елементні Включають економічно однорідні витрати, які не по­діляються на різні компоненти, незалежно від їх місця і цільового призначення
Комплексні Складаються з декількох економічних елементів (наприклад, загально-виробничі витрати, до скла­ду яких входять практично всі економічні еле­мен­ти)

 

Закінчення табл. 3.72

  Непрямі Витрати на виробництво, які не можуть бути від­не­сені безпосередньо до конкретного об’єкта ви­трат економічно можливим шляхом, а тому по­требують розподілу
За способом віднесення на собівартість окремих видів продукції Прямі Витрати на виробництво конкретного виду про­дук­ції, які безпосередньо включаються до її собі­вар­тості на підставі первинних документів
За доцільністю Продуктивні Виправдані або доцільні витрати для даного виробництва
Непродуктивні Утворюються внаслідок недоліків у технології та організації виробництва
За календарним періодом Поточні Пов’язані з виробництвом і реалізацією про­дук­ції даного періоду
Одноразові Пов’язані з підготовкою виробництва (впро­ва­дження нової продукції, її модернізація), ре­зервуванням витрат на оплату відпусток і ви­плату одночасної винагороди за вислугу ро­ків тощо
За економіч­ни­ми елементами Прямі матеріальні витрати, виплати на оплату праці, від­раху­ван­ня на соціальні заходи, амортизація, інші операційні ви­тра­ти
За статтями калькуляції Підприємство самостійно обирає статті калькуляції
За видами діяльності Звичайної діяльності Витрати операційної, фінансової, інвести­цій­ної діяльності
Незвичайної діяльності Невідшкодовані витрати від надзвичайних по­дій (стихійного лиха, пожеж, землетрусів, тех­ногенних аварій тощо)
       

 

Для досягнення мети та поставлених завдань аналізу необхідними є його організація на різних етапах життєвого циклу продукції (робіт, по­слуг); проведення ретроспективного, оперативного та перспективного ана­лізу (табл. 3.73). Для забезпечення достовірності результатів аналізу необхідно при­ве­сти показники собівартості різних періодів у вигляд, придатний для по­рів­няння.

Таблиця 3.73


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1528; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.