Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво продукції


Функціонування підприємства в умовах ринкової економіки актуалі­зує проблему раціонального витрачення ресурсів, докорінного поліп­шен­ня управління витратами для забезпечення конкурентоспроможності про­дук­ції. Витрати на виробництво продукції робіт (послуг) є індикатором ді­яль­ності підприємства; збільшення витрат може означати як зміни си­ту­ації на ринку, так і недоліки у процесі виробництва.

Витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в гро­шо­вій формі, утворюють собівартість продукції. Витрати, які включаються до собі­вартості продукції, визначаються Національним положенням (стандар­та­ми) бухгалтерського обліку та галузевими методичними рекомен­да­ці­ями з пи­тань планування, обліку і калькулювання готової продукції (ро­біт, по­слуг).

Собівартість продукції як синтетичний показник відображає всі сто­ро­ни господарської діяльності підприємства. Від рівня собівартості про­дук­ції при інших незмінних умовах залежить рівень прибутку.

Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові та фі­нансові ресурси при виготовленні продукції, виконанні робіт та наданні по­слуг, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим бу­де прибуток і рівень рентабельності продукції. Отже, собівартість є ос­нов­ним фактором ціноутворення і формування прибутку.

Економічний аналіз витрат на виробництво (собівартості продукції) є важливим інструментом управління витратами, що дозволяє надати уза­гальнюючу оцінку ефективності використання ресурсів і визначити резер­ви збільшення прибутку та зниження ціни одиниці продукції.

Мета аналізу витрат на виробництво полягає у виявленні можливості ра­ціо­нального використання виробничих ресурсів, інформаційному забез­пе­ченні та всебічній оцінці досягнутих результатів щодо оптимізації ви­трат, обґрунтуванні управлінських рішень.

Основні завдання, об’єкти та етапи аналізу витрат на виробництво на­ведено на рис. 3.25.

 
 

Рис. 3.25. Завдання, етапи та об’єкти аналізу витрат
на виробництво продукції

Джерела інформації, що використовуються під час проведення ана­лі­зу витрат на виробництво, показано в табл. 3.71.

Таблиця 3.71Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2555;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.