Використання фонду робочого часу


Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
план факт від ми­нулого року від плану
Середньорічна чисельність робітників (Ч) 1 600 1 600 1 650 +50 +50
Відпрацьовано за рік од­ним робітником          
Днів (Д) –10 –10
Годин (Ч) 1 884 1 908 1 794 –90
Середня тривалість ро­бо­чо­го дня (П), год. 7,5 7,95 7,8 –0,05 –0,15
Фонд робочого часу, год. 3 014 400 3 052 800 2 960 100 –54 300 92 700
У тому числі надурочно від­працьований час, тис. год. 1 630 1 485 –145 +1485

 

Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності робітників (Ч) до кількості відпрацьованих днів одним робочим у середньому за рік (Д) і се­редньої тривалості робочого дня (П):

 

ФРЧ = Ч х Д х П. (3.25)

 

На аналізованому підприємстві фактичний фонд робочого часу ста­но­вить менше планового на 92 700 год. Вплив факторів на його зміну можна встановити способом ланцюгової підстановки:

 

DФРЧч = (Чф – Чпл) х Дпл х Ппл; (3.26)

 

DФРЧч = (1 650 – 1 600) х 240 х 7,95 = +95 400 год.

 

DФРЧд = (Дф – Дпл) х Чф х Ппл: (3.27)

 

DФРЧд = (230 – 240) х 1 650 х 7,95 = –131 175 год.

 

DФРЧп = (Пф – Ппл) х Дф х Чф: (3.28)

 

DФРЧп = (7,8 – 7,95) х 230 х 1650 = – 56 925 год.;

Усього: –92700 год.

 

Як видно з наведених даних, наявні трудові ресурси підприємство ви­користовує недостатньо повно. У середньому одним робочим відпра­цьо­вано по 230 днів замість 240, у зв'язку з чим надпланові цілоденні втра­ти робочого часу склали на одного робочого 10 днів, а на всіх – 1 650 днів, або 131,175 год. (16 500 х 7,95).

Істотні і внутрішньозмінні втрати робочого часу: за один день склали 0,15 год., а за усі відпрацьовані дні всіма робітниками – 5695,2 год. За­галь­ні втрати робочого часу становлять 188100 год.
(1794 – 1908) х 1650). У дійсності вони ще вищі у зв'язку з тим, що фактичний фонд відпра­цьо­ва­ного часу містить у собі і надурочно відпрацьовані години (1485 год.). Якщо їх врахувати, то загальні втрати робочого часу складуть 189585 год.

Раціональне використання робочого часу – проблема, що стоїть пе­ред багатьма поколіннями організаторів і керівників виробництва. У су­час­них умовах зростає ціна кожної хвилини робочого часу, тому що його ефективне використання означає збільшення ритмічності виробництва, під­вищення якості праці.

Факторний аналіз продуктивності праці

Аналіз продуктивності праці починається з оцінки виконання ден­но­го, місячного і річного планів по бригадах, цехах і підприємству в ці­ло­му.

Зіставленням фактичних показників продуктивності праці за міся­ця­ми, кварталами, що наростає підсумком з початку року з плановими і фак­тич­ними за відповідний період минулого року, визначаються ступінь вико­нан­ня, відхилення від плану і динаміки продуктивності праці.

Наведені дані в табл. 3.30 показують, що у звітному році в порівнянні з минулим роком темпи зростання продуктивності праці на підприємстві збіль­ши­лись. Середня продуктивність праці одного працюючого складає 130,45% рів­ня минулого року.

Таблиця 3.30Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1820;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.