Аналіз використання виробничих потужностей


Аналіз використання виробничих потужностей – це важливий інстру­мент виявлення резервів розвитку підприємства, об'єктивної оцінки до­сягнутих результатів діяльності, обґрунтування шляхів підвищення на­пру­женості планових завдань, одержання високих кінцевих результатів ро­боти підприємства.

Під виробничою потужністю підприємства розуміється максимально можливий випуск продукції в номенклатурі й асортименті, при повному використанні устаткування і виробничих площ з урахуванням запла­но­ва­них заходів щодо впровадження передової техніки і технології, поліп­шен­ня організації виробництва і праці.

Виробнича потужність підприємства обчислюється по потужності ос­новних виробничих цехів, агрегатів, ділянок із застосуванням передових тех­нологічних норм.

Аналіз використання всього виробничого потенціалу об'єднання (під­приємства) проводиться за даними планового і звітного балансу ви­ро­бничих потужностей, що складається в натуральних показниках і у вар­тіс­ному вираженні за всією продукцією, що випускається.

Баланс виробничої потужності розраховується за формулою:

 

(3.63)

 

де Мк – виробнича потужність на кінець звітного (планового) періоду;

Мп – виробнича потужність на початок звітного (планового) періоду;

Мт – приріст потужностей у результаті технічного переозброєння ді­ю­чих підприємств і інших організаційно-технічних заходів;

МР – приріст потужностей у результаті реконструкції діючих під­при­єм­ств

Мн.в. – запровадження в дію нових потужностей за рахунок будів­ниц­тва нових і розширення діючих підприємств;

± Мі.н. – збільшення або зменшення потужності в результаті зміни но­мен­клатури й асортименту продукції (зменшення або збільшення трудо­місткості виробів);

Мв – зменшення потужності в результаті вибуття основних фондів.

 

Правильно складений баланс виробничої потужності дозволить дати її характеристику, склад потужностей, структуру приросту і зменшення, тен­денції зміни і рівень використання стосовно до окремого виду про­дук­ції і до загального обсягу виробництва.

Потім оцінюється ступінь використання виробничих потужностей за наступними коефіцієнтами:

- загальний коефіцієнт, що визначається як відношення фактичного або планового обсягу виробництва продукції до середньорічної вироб­ни­чої потужності підприємства;

- інтенсивний коефіцієнт, який розраховується як відношення се­ред­ньо­добового випуску продукції до середньодобової виробничої потужності;

- екстенсивний коефіцієнт, що визначається як відношення фактич­но­го або планового фонду до розрахункового фонду робочого часу, прий­ня­то­го при визначенні виробничої потужності.

У процесі аналізу вивчається динаміка цих показників (табл. 3.54).

Таблиця 3.54Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1586;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.