Аналіз ефективності використання сировини на випуск виробу

Показники Початок місяця Кінець місяця Відхилення
1. Кількість заготовленої си­ро­ви­ни, кг +5
2. Зміна залишків, що пере­хо­дять з періоду в період, кг +20 – 4 – 24
3. Відходи сировини, кг 1,5 1,7 +0,2
4. Витрати сировини на ви­роб­ництво продукції, кг 103,5 132,3 +28,8
5. Витрати сировини на вироб­ництво одиниці продукції, кг 0,08625 0,08535 –0,00089
6. Кількість випущеної про­дук­ції, шт. +350

 

Якщо відомо, за рахунок чого змінилася матеріаловіддача (мате­рі­ало­місткість), то неважко підрахувати, як змінився випуск продукції. Для цьо­го необхідно приріст матеріаловіддачі за рахунок 1-го чинника помножити на фактичну суму матеріальних витрат. Зміна обсягу виробництва продукції за рахунок матеріаломісткості визначається за допомогою прийому лан­цю­гових підстановок (табл. 3.61).

Таблиця 3.61

Розрахунок впливу чинників
на випуск виробу способом абсолютних різниць

Чинник Алгоритм розрахунку Розрахунок впливу Обсяг впливу, шт.
1. Кількість заготовленої си­ровини (ЗСф – ЗСпл) / ПВпл (130 – 125) / 0,08625
2. Зміна залишків -(Зф – Зпл) / ПВпл -(– 4 – 20) / 0,08625
3. Зміна кількості відходів -(ВХФ – ВХпл) / ПВпл -(1,7 – 1,5) / 0,08625 – 2
4. Зміна питомих витрат -(ПВф – ПВПЛ) ВПф / Впл -(0,08535 – 0,08625) 1550 / 0,08625
Усього     + 350

 

Більш детальний аналіз можна зробити відносно кожного виду ма­те­рі­альних ресурсів. При цьому використовується наступна модель випуску продукції:

 

(3.79)

де ВПi – випуск продукції з i-го виду сировини;

ЗСi – кількість заготовленої сировини i-го виду;

i – зміна перехідних залишків сировини;

ВХi – відходи сировини;

ПВi – витрати i-го виду сировини на одиницю продукції.

 

;

 

;

;

;

 

Загальна зміна обсягу випуску продукції:

 

ВПзаг = 1550 – 1200 = 350 (шт.),

 

у тому числі за рахунок зміни:

а) маси заготовленої сировини: DВПзс = 1258 – 1200 = + 58 (шт.);

б) перехідних залишків сировини: DВПз = 1536 – 1258 = + 278 (шт.);

в) відходів сировини: DВПвх = 1534 – 1536 = – 2 (шт.);

г) питомої витрати сировини: DВПпв = 1550 – 1534 = +16 (шт.).

 

Таким чином, план стосовно виробництва виробу перевиконаний в ос­нов­ному через збільшення маси заготовленої сировини і великої кількості пе­рехідних залишків. Унаслідок понадпланових відходів сировини випуск продукції зменшився на 2 шт.

За такою моделлю можна розрахувати й резерви зростання випуску про­дукції за рахунок збільшення кількості сировини, скорочення її відходів і витрат на одиницю продукції. Зменшити витрати сировини на вироб­ниц­тво одиниці продукції можна шляхом спрощення конструкції виробів, удо­ско­налення техніки і технології виробництва, заготівлі більш якісної сиро­ви­ни і зменшення її втрат під час зберігання, недопущення браку, макси­маль­ного використання відходів і т. д.

Критерій фактичних матеріальних витрат має певну погрішність. То­му доцільно використати як критерій фактичні матеріальні витрати звіт­но­го і минулого року, а на їх основі розрахувати усереднений відсоток зміни об­сягу виробництва.

Роль і значення аналізу матеріальних ресурсів в умовах ринкових відносин зростають. Але проведення аналізу ускладнене через невідпо­від­ність статистичної звітності зростаючим вимогам аналізу і оцінки госпо­дар­ських результатів.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1976; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.