Кореспонденція рахунків з обліку витрат інвестиційної діяльності

 

Зміст операції Дебет Кредит
Списано балансову вартість реалізованих акцій
Списується балансова вартість реалізованих облігацій
Акцептовано рахунок брокерської фірми за послуги з реалізації інвестицій
Списується на витрати курсова різниця
Зроблено уцінку основних засобів
Зроблено уцінку інших необоротних матеріальних активів

 

Закінчення табл. 18.8

 

Зроблено уцінку нематеріальних активів
Зроблено уцінку незавершених капітальних інвестицій
Нарахована заробітна плата робітником за розбирання будівлі складу
Зроблено відрахування на соціальні заходи
Акцептовано рахунок транспортної організації за послуги, пов'язані з ліквідацією будівлі складу
Списується залишкова вартість ліквідованого токарського верстата
Акцептовано рахунок підрядної організації за роботу з демонтажу верстата
З поточного рахунку перерахована благодійна допомога лікарні
Зроблено відрахування на утримання організації, якій підпорядковане підприємство

Надзвичайні витрати – це такі втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному звітному періоді. Це втрати від стихійного лиха (посуха, повінь, пожежа, ураган, град, зсуви, землетрус), втрати від техногенних катастроф і аварій (вибух, витік шкідливих речовин, катастрофа поїздів і літаків, аварії на автомагістралях та ін.).

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за результатами цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відбудовних роботах, вартість використаних сировини, матеріалів, запасних частин і т. д.).

Для обліку надзвичайних витрат Планом рахунків передбачений балансовий тимчасовий рахунок 99 "Надзвичайні витрати". Даний рахунок має три субрахунки [8]:

991 "Втрати від стихійного лиха";

992 "Втрати від техногенних катастроф й аварій";

993 "Інші надзвичайні витрати".

За дебетом субрахунків рахунку 99 "Надзвичайні витрати" відображається сума понесених і визнаних витрат, за кредитом – списання витрат на дебет субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій".

На субрахунку 991 "Втрати від стихійного лиха" ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо).

На субрахунку 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 "Інші надзвичайні витрати" ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Типова кореспонденція рахунків з обліку надзвичайних витрат наведена в табл. 18.9.

 

Таблиця 18.9

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1169; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.