Інші показники системи національних рахунків


 

Система національних рахунків також включає ряд інших важливих макроекономічних показників, що розраховуються за тією ж методикою, що і ВНП.

Чистий національний продукт – це макроекономічний показник, що характеризує обсяг створених і придбаних населенням даної країни товарів і послуг за певний період часу, як правило за рік, зменшений на суму амортизаційних відрахувань:

ЧНП = ВНП – амортизаційні відрахування

Національний доход – це новостворена вартість у галузях матеріального виробництва і зменшена на розмір чистих непрямих податків на бізнес:

НД = ЧНП – чисті непрямі податки на бізнес

НД формується всіма зайнятими економічною діяльністю, вони є і творцями, й одержувачами прибутку незалежно від професії і сфери прикладення праці або капіталу. Тому НД включає зарплату, орендну плату, процентний прибуток, прибуток корпорацій, а також прибутки некорпоративних власників.

У вітчизняній практиці НД поділяють на фонд споживання і фонд накопичення. Фонд споживання – це та частина національного доходу, що забезпечує задоволення матеріальних і культурних потреб людей і потреб суспільства в цілому (на освіту, оборону тощо). Фонд накопичення – це частина НД, що забезпечує розвиток виробництва. НД, використаний на споживання і накопичення, за розміром не збігається з показником виробленого національного доходу. По-перше, використаний прибуток зменшується на суму втрат, зокрема незібрана частина врожаю в сільському господарстві, збиток від стихійних лих. По-друге, він може зменшуватися або зростати в залежності від зовнішньоторговельного сальдо.

Особистий дохід – це отриманий прибуток, сформований після зменшення НД на розмір внесків на соціальне страхування, податків на прибутки корпорацій, нерозподіленого прибутку корпорацій і збільшений на суму трансфертних платежів.

ОД = НД – внески на соціальне страхування – податки на прибутки корпорацій – нерозподілений прибуток корпорацій + трансфертні платежі

Особистий дохід в розпоряджені– це частина особистого прибутку, який залишається у громадян країни після сплати прибуткового податку, податків на особисте майно, спадщину. Сукупний прибуток після сплати індивідуальних податків використовується на особисте споживання і заощадження.

ОДР = ОД – індивідуальні податки

Розпоряджуваний прибуток можна визначати як на рівні домашніх господарств, так і у всій економіці.

Валовий національний дохід в розпоряджені – це сума ВНП і чистих трансфертів, отриманих з-за кордону, зменшена на розмір трансфертів, переведених за кордон. Валовий національний дохід в розпорядженіпісля здійснення операцій із трансфертами використовується на національне споживання і заощадження.

Чистий економічний добробут – це макроекономічний показник, який визначається шляхом доповнення ВВП товарами і послугами, створеними в тіньовому секторі економіки. Він у цілому більш повно і реально характеризує якість і рівень життя населення у певній країні.

Національне багатство – це сукупність матеріальних і культурних благ, накопичених країною протягом її історії, створених працею попередніх і нинішніх поколінь на певний момент часу.

НБ є найбільш важливим показником, який характеризує міць національної економіки, добробут народу. НБ є основою для подальшого економічного прогресу. Чим більше національне багатство країни, тим більше можливостей для збільшення ВВП. НБ відіграє вирішальну роль у житті суспільства. Від його якісного стану залежать не тільки можливості освоєння нових природних ресурсів, але й економне їх використання при дотриманні вимог охорони навколишнього середовища, зберігання природних ресурсів для потреб майбутніх поколінь.

НБ складається з двох основних частин: створене працею людей суспільне багатство і природне багатство, тобто природні ресурси, використовувані в суспільному відтворенні.

НБ має також економічну структуру. До її елементів належать:

- основний виробничий капітал – будинки, споруди, машини, фабрики, заводи;

- оборотний капітал – матеріали, сировина, запаси готової продукції;

- товарні запаси і резерви (як на підприємстві, так і державні);

- майно населення.

Останнім часом НБ також прийнято вважати інтелектуальний і духовний потенціал населення, тобто освітній, кваліфікаційний, культурний, науковий, а також здоров'я суспільства.

Для підрахунку НБ використовуються поняття "активи" і "пасиви". Активи – це об'єкти власності, у відношенні яких інституціональні одиниці здійснюють свої права власності, що дозволяє одержати економічну вигоду.

Пасиви – це заборгованість або зобов'язання по погашенню своїх боргів. Сукупний розмір активів за відрахуванням пасивів створює власний капітал.

НБ розраховується на основі балансів. Вони складаються на початок і кінець певного періоду у вигляді таблиць, у яких відображається поелементний склад активів, зобов'язань і власний капітал.

По мірі розвитку суспільства НБ росте. На збільшення НБ впливають такі чинники.

1. Розвиток суспільного виробництва і збільшення національних обсягів виробництва. Це передбачає стале зростання виробництва товарів і послуг у даній країні без різких змін, спадів і криз.

2. Ріст національного продукту. Ріст ВВП, його темпи, абсолютні розміри залежать від обсягу НБ і його структури.

3. Дедалі ширше і різнобічніше залучення природних ресурсів у господарський оборот. Кожний економічний агент прагне ефективно використовувати ресурси, одержати при цьому найбільшу кількість товарів і послуг, вироблених з обмежених ресурсів.

4. Використання науково-технічних знань і виробничого досвіду.

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1661; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.