Господарські операції, пов'язані зі збутом продукції

 

Зміст операції Дебет Кредит
Нарахована сума зносу на основні засоби, експлуатація яких пов'язана зі збутом продукції
Нарахована сума зносу інших необоротних активів, які використовуються при збуті продукції

Закінчення табл. 18.5

 

Нарахована сума зносу нематеріальних активів, які використовуються при збуті продукції
Списана вартість використаної тари і тарних матеріалів
Списана вартість МШП, переданих в експлуатацію
Згідно з авансовим звітом списані відрядні витрати
Відображені послуги транспортною організацією; акцептований рахунок за рекламу продукції
Виконані роботи вітчизняним підрядником з ремонту складських приміщень, де складується і зберігається готова продукція підприємства
Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом продукції, товарів
Відображені відрахування на заробітну плату працівників, зайнятих збутом продукції до фондів соціального страхування
Списані на фінансовий результат сума витрат зі збуту продукції (товарів, робіт, послуг)

 

При формуванні собівартості продукції (робіт, послуг) до неї не включається ряд витрат, які прямо або побічно пов'язані з виробничим процесом, з виготовленням продукції. Вони об'єднуються у так названу групу – інші операційні витрати.

До складу інших операційних витрат включаються:

витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю (субрахунок 940);

витрати на дослідження і розробки (субрахунок 941);

собівартість реалізованої іноземної валюти, що для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахування іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти, а також витрати, пов'язані із продажем іноземної валюти (субрахунок 942);

собівартість реалізованих виробничих запасів, що для цілей бухгалтерського обліку складається з їхньої облікової вартості й витрат, пов'язаних з їхньою реалізацією (субрахунок 943);

сума безнадійної дебіторської заборгованості і відрахування в резерв сумнівних боргів (субрахунок 944);

втрати від операційної курсової різниці (субрахунок 945);

втрати від знецінювання запасів (субрахунок 946);

нестачі і втрати від псування цінностей (субрахунок 947);

визнані підприємством штрафи, пені та неустойки (субрахунок 948);

інші витрати операційної діяльності (субрахунок 949).

Для обліку інших операційних витрат Планом рахунків передбачений синтетичний рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності". За дебетом субрахунків рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" відображаються суми визнаних витрат, за кредитом – списання визнаних витрат на фінансові результати або, точніше, в дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" [4].

На субрахунку 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" узагальнюється інформація про витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема, витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та від зміни справедливої вартості біологічних активів, які визначені відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи".

На субрахунку 941 "Витрати на дослідження і розробки" ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації.

На субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо) і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

На субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги" узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), про суму списаної безнадійної заборгованості в разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів та про суму списаної безнадійної заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено.

На субрахунку 945 "Витрати від операційної курсової різниці" ведеться облік втрат за активами й зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів" ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" і 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

На субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження та реалізації. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи".

На субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема, витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.

Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат наведена у табл. 18. 6.

У ході звичайної діяльності виникають витрати із залучення банківських кредитів, із випуску, утримання і обертання власних цінних паперів, за позабанківськими позиками та інші операції, пов'язані із залученням позикового капіталу, які класифікуються як фінансові витрати.

 

Таблиця 18. 6

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1613; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.