Перелік використаних та рекомендованих джерел

 

1. Архівознавство : підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закл. України / за заг. ред. Я.С. Калакури та І. Б. Матяш. – К. : КМ Академія, 2002. – С. 13-26.

2. Матяш І. Б. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років / І. Б. Матяш ; Держкомархів України, УДНДІАСД. – К., 2000. – 591 с.

3. Матяш І. Б. До питань про періодизацію українського архівознавства [Електронний ресурс] / Матяш І. Б. // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № IV-V. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/siaj/2008_4-5/3/08mibpua.pdf.

4. Матяш І. Б. Організація архівної справи в сучасній Україні // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Число 11. До 10-річчя заснування відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – Ч. 2. – С. 10–26.

5. Матяш І. Проекти архівної реформи: основні положення та спроби втілення [Електронний ресурс] / Ірина Матяш // Архіви України. – 2008. – Вип. 1-2(260). – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2_2008/22-38.pdf.

6. Матяш І. Українська архівна періодика 1920–1930-х рр. : історія, бібліографія, бібліометрія / Ірина Матяш ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, УДНДІАСД. – К., 1999. – 480 с.

7. Матяш І. Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку [Електронний ресурс] / Ірина Матяш // Архіви України. – 2008. – Вип. 5-6(262). – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_5_6_2008/56-65.pdf.

8. Папакін Г. Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ [Електронний ресурс] / Георгій Папакін // Архіви України. – 2008. – Вип. 5-6(262). – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_5_6_2008/66-80.pdf.

9. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред. І. Б. Матяш та К.І.Климової. – К. : КМ Академія, 2002. – С. 11-40.

10. Українські архівісти (XIX-XX ст.) : біобібліографічний довідник /Держкомархів України. УНДІАСД ; упоряд. : І. Б. Матяш (кер.), С.Л.Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. – К., 2007. – 752 с.

Питання для самоперевірки

 

1. Назвіть основні центри зосередження документальних матеріалів у найдавніші часи та в часи Польсько-Литовської доби.

2. Охарактеризуйте архівну справу козацько-гетьманської України.

3. Дайте характеристику архівній справі в Україні ХІХ – поч. ХХ ст.

4. Які особливості формування архівів адміністративних та судових установ у Правобережній Україні?

5. Висвітліть особливості архівної справи доби визвольних змагань (1917-20 рр.).

6. Розкрийте особливості формування та функціонування архівів на західноукраїнських землях у 1920-30-х рр.

7. Чим зумовлена централізація архівної справи в Україні за роки радянської влади і яка її особливість?

8. Як відбувався розвиток архівної справи в Україні у воєнний та повоєнний періоди?

9. Назвіть визначальні риси архівного будівництва в незалежній Україні.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1894; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.