Аналіз джерел оборотних коштів, тис. грн.

Оборотні активи На початок року На кінець року Зміни Джерела покриття оборотних активів На початок року На кінець року Зміни
1. Оборотні активи:       1. Власні джерела:      
1.1. Виробничі запаси -308 1.1. Використані на покриття оборотних активів (табл. 4.4)
1.2. Незавершене виробництво 2. Поточні зобов'язання:      
1.3. Готова продукція -86 2.1. Короткострокові кредити банків
1.4. Товари - -   2.2. Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях - -120
2. Грошові кошти, розрахунки та інші активи:       2.3. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -104
2.1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2.4. Векселі видані -
2.2. Дебіторська заборгованість по розрахунках - 2.5. Поточні зобов'язання по розрахункам та інші пасиви
2.3. Інша поточна дебіторська заборгованість 3. Доходи майбутніх періодів
2.4. Поточні фінансові інвестиції -        
2.5. Грошові кошти        
2.6. Векселі отримані        
2.7. Інші оборотні активи - -32        
3. Витрати майбутніх періодів        
4. Разом 4. Разом

До зовнішніх факторів відносяться:

- сфера діяльності підприємства,

- галузева належність,

- масштаби виробництва,

- економічна ситуація в країні та ін.

 

Власний оборотний капітал (ВОК) = оборотні активи (А1) поточні зобов’язання (П4) (5.2)

 

тобто

ВОК = р. 260 ф. 1 – р. 620 ф. 1

або

ВОК = (А2 + А3) – (П4 + П5) (5.3)

тобто

 

ВОК = (р. 260 ф. 1 + р. 270 ф. 1) – (р. 620 ф. 1 + р. 630 ф. 1)

 

Цей показник свідчить про те, наскільки господарська діяльність підприємства забезпечена власними фінансовими ресурсами. У разі наявності на балансі довгострокових кредитів їх теж слід врахувати, адже довгострокові кредити спрямовуються на капітальні інвестиції і не повинні брати участі в поточній господарській діяльності.

Отже, формула може виглядати так:

 

ВОК = (А2 + А3) – (П3 + П4 + П5) (5.4)

тобто

ВОК = (р. 260 ф. 1 + р. 270 ф. 1) – (р. 480 ф. 1 + р. 620 ф. 1 + р. 630 ф. 1)

 

Для оцінки оборотності оборотного капіталу використовуються такі показники:

1) коефіцієнт оборотності Коб:

Коб = В : ОК, (5.5)

де В – чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.;

ОК – середній розмір оборотного капіталу, тис. грн.

 

Розмір коефіцієнта оборотності показує кількість оборотів, які здійснює оборотний капітал за визначений період часу.

Тривалість одного обороту розраховується за формулою:

 

О = (ОК ´ Д) : В, (5.6)

де О – тривалість періоду обороту оборотного капіталу, дн;

Д звітний період, дн.

 

2) коефіцієнт закріплення (Кз) оборотних коштів:

 

Кз = ОК : В (5.7)

 

Цей коефіцієнт показує розмір оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.

Розраховані показники оборотності обігових коштів подано в табл. 5.2.

Таблиця 5.2


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1728; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.