Методика розрахунку коефіцієнтів рентабельності

Назва коефіцієнта Методика розрахунку коефіцієнта Пояснення значень коефіцієнта
Рентабельні-сть продажу [Чистий прибуток (ф.№2, р.220)] : [Чис­тий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ф.№2, р.035)] Цей показник характеризує, який прибуток з однієї гривні продажу отримало підприємство
Рентабельні-сть активів [Чистий прибуток (ф.№2, р.220)] / [Акти­ви на початок періоду (ф.№1, р.280гр.3) + Активи на кінець періоду (ф.№1, р.280, гр.4)] : 2, Цей показник характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує скільки прибутку приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства
Рентабельність капіталу [Чистий прибуток (ф.№2, р.220)] / [Влас­ний капітал на початок періоду (ф.№1,р.380гр.З)+Власний капі­тал на кінець періоду(ф.№1,р.380,гр.4)] :2 Цей показник характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу
Коефіці­єнт оборот­ності активів   [Чистий дохід (вируч­ка) від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ф.№2, р.035)] / [Активи на поч. періоду (ф.№1,р.280,гр.З) + Активи на кін. періоду(ф.№1, р.280, гр-4)] :2 Цей коефіцієнт відображає, скільки гривень чистого доходу припадає на одну гривню, вкладену в активи підприємства

Показники прибутковості (рентабельності) діяльності ТОВ «Ядерне паливо» подано в табл. 1.12.

Таблиця 1.12

Аналіз показників рентабельності ТОВ «Ядерне паливо» за 2013-2015 рр.

Показники 2013р. 2014р. 2015р. Відхилення (+/-)
2014р. до 2013р. 2015р. до 2014р.
Рентабельність продажу, % -39,3 -5,75 + 0,76 +33,55 +6,51
Рентабельність активів, % -6,82 -1,07 + 0,13 +5,75 +1,2
Рентабельність капіталу, % - 26,09 -1,96 + 0,18 +24,13 +2,14
Коефіці­єнт оборот­ності активів 0,17 0,19 0,17 + 0,02     -0,02    

 

За даними табл. 1.12 простежується, що ТОВ «Ядерне паливо» є нерентабельним, оскільки всі показники рентабельності (рентабельність продажу, активів, капіталу) протягом 2013-2015 років мало взагалі від’ємне значення, а у 2015 році навіть не досягнуло 1%.

Таким чином, провівши аналіз фінансово стану ТОВ «Ядерне паливо» за 2013-2015 роки, можна зробити наступні висновки: підприємство має неліквідний баланс, а відносні його показники ліквідності є меншими за критичне значення; не втішають і показники фінансової стійкості, згідно яких підприємство є фінансово залежним від внутрішніх та зовнішніх кредиторів; від’ємні показники рентабельності говорять про не прибутки організації або про її збитки.

Для характеристики галузі у якій функціонує дане підприємство, здійснено статистичний аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва по Україні за таким двома показниками: кількість зайнятих працівників та обсяг реалізованої продукції (табл. 1.13., 1.14).

Таблиця 1.13

Аналіз кількості найманих працівників малих підприємств


Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1686; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.