Огляд літературних джерел щодо методики складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва: аналіз та аудиту її статей

№ п/п Автор та джерело Короткий зміст Сфера використання
1. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попов С.М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004; Навчальний посібник призначений для дослідження особливостей проведення аудиторської діяльності на підприємствах різних видів економічної діяльності в тому числі на СМП Застосовується при дослідження четвертого розділу дипломної роботи: методики проведення аудиторської перевірки на СМП.
2. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2008. – 840с. Наведено конкретні приклади оцінки, визнання, відображення на рахунках бухгалтерського обліку та розкриття у фінансовій звітності господарських операцій підприємства згідно МСБО Розкриття порядку формування показників фінансової звітності згідно МСБО
3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств // Бухгалтерський облік та аудиту// №10. -2010. С.3-15 Визначено особливості ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на малих та середніх підприємствах. Автор більшу увагу приділяє методиці заповнення окремих статей Балансу (ф. 1-м) та Звіту про фінансові результати (ф.2-м). Розкрито особливості ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на малих підприємствах
4. Гура Н.О., Мельник Т.Г., Моторина Т.М. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч.посіб. – К.: Знання, 2007.- 224с. У навчальному посібнику викладено основні засади організації обліку на підприємствах малого бізнесу. Особливу увагу авторами зосереджено на особливості складання фінансової звітності, а саме ф.1-м «Баланс» та ф.2-м «Звіт про фінансові результати» Використаний при висвітленні другого розділу дипломної роботи, щодо особливостей організації та ведення аналітичного та синтетичного обліку на СМП.
5. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід. – К.: Облікінформ., 2008. – 144 с Основне призначення звітності, як одного з елементів методу бухгалтерського обліку, полягає в тому, що за нею можна виявити тенденцію розвитку підприємства, визначити його економічний і виробничий потенціал, оцінити науково-технічний рівень продукції та її конкурентоспроможність, з’ясувати плато- і Основи фінансової звітності
Продовження таблиці 1.3
    кредитоспроможність  
6. Мазіна О.І. Розвиток малого підприємництва в Україні: економіко статистичний аспект// Зб. текстів доповідей ІІ наук. практ. конф. з нагоди Дня працівника статистики "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи": ДАСОА, 2004 р.– С.220-227. Розглянуто особливості розвитку малих підприємств в Україні, визначено їх роль при накопиченні дохідної частини державного бюджету та сформульовані основні пропозиції щодо покращення державного регулювання малим бізнесом на перспективу. Використано при визначенні економічної сутності СМП, їх роль в економіці України.
7. Мазіна О.І. Трансформація звітності суб’єктів малого підприємництва // Матеріали ІІ наук.-практ. конф. “Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи”. – Ялта, 2007. – С.131-135. Автор не міг не обійти теми дослідження трансформації фінансової звітності СМП у відповідності із рамками вітчизняного та іноземного законодавства. Особливу увагу приділено порівнянні трансформації фінансової звітності у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності. Застосовується при дослідженні особливостей складання та подання фінансової звітності СМП.
8. Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами. Київ-2009р. У посібнику викладено особливості ведення бухгалтерського обліку діяльності і складання звітності малих підприємств за різними формами. Застосовується для вивчення специфіки обліку на малих підприємствах.
9. В.Мякота, М. Бойцова. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. Харьков. «Фактор» 2008г. В книзі теорія і методологія бухгалтерського обліку наводиться в необхідному об’ємі, основний аспект зроблений на організацію і ведення обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу Вивчення методики ведення бухгалтерського обліку за спрощеним планом рахунків.
10. Пантелеєв В. П. Фінансова звітність, посібник. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2004. – 227с. Автор приділяє цілу теми дослідженню методики складання звітності суб’єктами малого підприємництва. Наводить алгоритм заповнення всіх статей балансу та звіту про фінансові результати. Застосується при складання фінансової звітності СПМ.
11. Пантелеєв В.П. Сніжко О.С. Словник бухгалтера та аудитора К: ДАСОА, 2009.-239с. У словнику надано визначення суб’єктам малого підприємництва – це фізичні або юридичні особи, із чисельністю до 50 чоловік і обсягом валового доходу не більше 70 млн. гривень за рік Застосується при дослідження економічної сутності СМП.
Продовження таблиці 1.3
12. Пантелеєв В.П., Корінько М.Д. Внутрішній аудит, К.-ДАСОА-ІВЦ Деркомстату України, 2006 р.-247 с. Наведено методичні прийоми проведення аудиту фінансової інформації звітності, що передбачає дотримання відповідних законів, методичних прийомів при проведенні аудиту на підприємстві. Рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва підприємства
13. Внутрішній контрль господарської діяльності підприємства.за ред. М.Д.Корінька, К-Ф.: Поліграфіст,-439 с. Визначають особливості здійснення фінансово-господарського контролю на підприємстві його значення принципу превалювання сутності над формою, правильність ведення обліку на підприємстві, його облікова політика Характеристика принципів контролю обліку та звітності підприємства
14. Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Стандарти аудиту та етики К.-ДАСОА-ІВЦ Деркомстату України, 2007р. -277с. Розкривається система організації і методики проведення аудиту фінансової звітності в умовах застосування в Україні спрощеного Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності і міжнародних стандартів аудиту. Розглядаються види, об'єкти, методи і організація аудиту, етапи і процедури аудиту. Аудит показників фінансової звітності суб’єктів малого бізнесу
15. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Курс економічного аналізу. Київ-Атіка. 2009р. Викладено основні аспекти здійснення економічного аналізу в тому числі аналізу господарської діяльності на підприємствах малого бізнесу Застосовується при вивченні основ економічного аналізу.
16. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Львів-2003р. – 485с. Посібник призначений для вивчення проведення економічного аналізу на підприємстві. Викладено основі етапи проведення економічного аналізу суб’єктів малого підприємництва. Застосовується для аналізу структури доходів, витрат суб’єкта малого підприємництва.

 

Отже, аналіз результатів наукових досліджень свідчить про те, що теоретичні та практичні розробки щодо методики складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва, аналізу та аудиту показників фінансової звітності мають сучасний характер та відображають ґрунтовне розуміння проблем, пов’язаних з трансформацією вітчизняної системи обліку до міжнародних стандартів. Поряд з цим, важливі аспекти щодо теоретико-методологічних, методичних і практичних засад формування і використання бухгалтерської фінансової звітності малими підприємствами потребують проведення подальших досліджень та практичних розробок в напрямку їх удосконалення.

 

 


Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1692; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.