Методика розрахунку коефіцієнтів оборотності

Назва коефіцієнта Методика розрахунку коефіцієнта Пояснення значень коефіцієнта
Коефіці­єнт оборот­ності запа­сів   [Собівартість реалі­зованої про- дукції (товарів, робіт, послуг) (ф.№2, р.040)] / [За­паси на початок пе­ріоду (ф.№1, р. 100-140, гр. З) + Запаси на кінець періоду (ф.№1.р.100-140,гр.4)]: 2 Чим вищий цей коефіцієнт, тим швидше обертаються запаси. Зменшення цього коефіцієнта на кінець пері­оду порівняно з коефіцієн­том, розрахованим на поча­ток періоду, свідчить про зниження ефективності використання запасів
Коефіці­єнт оборот­ності дебі­торської заборгованості [Дохід (виручка) від ре­алізованої продукції (то­варів, робіт, послуг (ф.№2, р.010)] / [Дебі­торська заборгованість на поч. періоду (ф.№1, р.160-210,гр.3) +Дебітор ська заборго­ваність на кін. пері­оду (ф.№1, р.160-210, гр.4)] : 2 Цей коефіцієнт показує, скільки оборотів здійснили за рік кошти, вкладені до розрахунків. Чим більша кількість оборотів, тим швидше підприємство отримає плату від своїх дебіторів
Серед­ній період інкасації дебіторської заборгованості [Тривалість звітного періоду (один рік)] : [Коефіцієнт дебітор­ської заборгованості] Цей показник характеризує час, протягом якого дебі­торська заборгованість обернеться на грошові кошти
Коефіці­єнт оборот­ності креди­торської заборгова­ності   [Собівартість реалізо­ваної про -дукції (товарів, робіт, послуг) (ф.№2, р.040)] / [Кредиторська заборгованість на поч. періоду (ф.№1, р.620, гр.З) + Кредиторська заборго­ваність на кінець періоду (ф.№1, р.620, гр.4)] : 2 Цей коефіцієнт показує, за яку середню кількість днів підприємство сплачує зобов'язання перед кредиторами
Серед­ній період погашення кредиторської забор­гованості [Тривалість звітного періоду ( 1 рік)] : [Коефіцієнт оборот­ності кредиторської заборгованості] Цей показник відображає середню кількість днів, протягом яких підприємство сплачує грошові кошти кредиторам
Коефіці­єнт оборот­ності влас­ного капі­талу [Валова виручка від реалізації товарів (ф.№2,р.010)] / [Влас­ний капітал на початок періоду (ф.№1, р.330 гр. 3) + Власний капі­тал на кінець періоду / (№1, р.330, гр.4)]:2 Цей коефіцієнт відображає, скільки гривень доход припадає на одну гривню власного капіталу
Коефіці­єнт оборот­ності робо­чого капі­талу [Валова виручка від реалізації товарів (ф.№2,р.010)]: [Робочий капітал] Цей показник свідчить, скільки гривень доходу припадає на одну гривню робочого капіталу
Коефіці­єнт оборот­ності довгострокового капіталу [Валова виручка від реалізації товарів (ф.№2, р.010)] : [Кое­фіцієнт оборотності довгострокового капі­талу + Довгострокові зобовязання (ф.№1, р.480+р.380)] Цей показник характеризує, скільки гривень доходу припадає на одну гривню довгострокового капіталу
Коефіці­єнт фондо­віддачі [Чистий дохід (вируч­ка) від реалізації това­рів (ф.№2, р.035)] / [Основні засоби на початок періоду (ф.№1, р.030 гр.3)] + Основні засоби на кінець періоду (ф.№1, р.0310, гр.4)] : 2 Цей показник характеризує, наскільки ефективно підпри­ємство використовує основні засоби

Розрахунок коефіцієнтів оборотності ТОВ «Ядерне паливо» за 2009-2011 роки здійснено в табл.1.10

Таблиця 1.10


Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1312; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.