Огляд нормативно-правових джерел щодо методики складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва, аналізу та аудиту її статей

№ п/п Назва нормативного документа, ким і коли затверджено Короткий зміст Використання у випускній роботі
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV Цей кодекс визначає правові засади здійснення господарської діяльності всіма суб’єктами господарювання. Використаний при розкритті економічної сутності та ролі малого підприємництва в Україні. Визначено хто має право відноситися до складу підприємств малого бізнесу.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ΧΙV від 16.07.99р.(зі змінами та доповненнями) Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. При веденні обліку та складанні звітності підприємства.
3. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000р. № 2063-III Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні Застосовується у випадку формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва;запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності; фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва.
4. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. (зі змінами та доповненнями)   Закон визначає правові принципи здійснення аудиторської діяльності в Україні і направлений на створення системи незалежного контролю. Застосовується при проведенні аудиту та здійсненні аудиторської діяльності.
5. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва №727/98 від 03.07.98р Указ визначає суб’єктів спрощеної системи, суму єдиного податку, податковий період, ставки єдиного податку, відповідальність суб’єктів малого підприємства. Застосовується при спрощеній системі оподаткування, а саме щодо ставки єдиного податку.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000р. Регламентує порядок, терміни (строки) подання фінансової звітності суб’єктами малого Застосовується при дослідженні методики складання та подання форми
Продовження таблиці 1.2
  №419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності". підприємництва №1-м «Баланс», ф№2-м «Звіт про фінансові результати»
7. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2011р. № 720 Призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку юридичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, будь-якої організаційно правової форми та форми власності (крім банків) з ознаками малих підприємств. При заповненні регістрів бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприємництва.
8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій малого підприємства, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001р. № 186 Наводиться систематизований скорочений перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення господарських операцій на підприємстві. Застосовується для обліку діяльності малого підприємства, що веде облік за спрощеною системою.
9. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва-юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затверджений наказом ДПА України від 13.10.98р. №477. Розкриваються правила, згідно з якими платники податку повинні вести Книгу обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва-юридичної особи. Книга застосовується для розкриття інформації про доходи та витрати малого підприємства.
10. П(С)БО № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджений наказом МФУ 24.01.2011 №25 Установлює зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (ф.№1-м)та Звіту про фінансові результати(ф.№2-м); та спрощеного фінансового звіту СМП(ф.№1-см та ф.№2-см) Застосовується для правильності відображення заповнення статей Фінансового звіту суб’єкта малого підприємства.
11. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової Визначає методичні рекомендації щодо порівняних тих або інших форм фінансової звітності, у т.ч звітності, яку подають суб’єкти малого підприємництва Застосовується при перевірці відповідності тих або інших статей фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва одна одній.
Продовження таблиці 1.2
  звітності підприємств від 31.12.2008 №31-04200-20-5/8622.    
12. МСА 200 «Загальні завдання незалежного аудитора згідно МСА», 230 «Документація з аудиторської діяльності» 315 «Оцінка ризиків» 500 «Аудиторські докази» 530 «Аудиторська вибірка» 700, 701, 705 «Висновки щодо фінансової звітності» Регламентує порядок здійснення аудиту щодо міжнародних стандартів аудиту. Так перелічені МСА визначають основні завдання незалежного аудитора, процес документального оформлення аудиторської діяльності, оцінку аудиторського ризику, процес здійснення аудиторської вибірки та формування аудиторського висновку. Застосовується при дослідженні організації та методики аудиторської перевірки балансу (ф. 1-м) та звіту про фінансові результати (ф.2-м).  
13. ПМПА 1005 «Особливості аудиту малих підприємств» Визначає основні характеристики малих підприємств і їх вплив на МСА, а також містяться рекомендації щодо застосування МСА при аудиті суб’єктів малого підприємництва. Використаний при дослідженні організації аудиторської перевірки суб’єктів малого підприємництва.

Дослідження проблем методики складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва, аналізу та аудиту її статей представлені в працях таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, як: Бриттон Э., Ватерсон К., Велш Г.А., Білуха М.Т., Голов С.Ф., Єфіменко В.І., Костюченко В.М., Нападовська Л.В., Нечитайло А.И., Соколов Я.В., Сопко В.В., Ковалев В.В., Кужельний М.В., Малюга Н.М., Мних Є.В., Пушкар М.С., Пантелеєв В.П., Пилипенко І.І., Чумаченко М.Г., Хелферт Е, Шорт Д.Г., Шевчук В.О.

Погляди і думки практиків та теоретиків узагальнено в табл. 1.3. Більшість дослідників приділяють увагу формуванню основних показників фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва, особливо це стосується балансу (ф.1-м), який за своєю спрощеною формою нагадує звіт, в якому наводяться лише загальні показники діяльності суб’єкта господарювання.

Таблиця 1.3


Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1780; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.