ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ


 

Одним з результатів господарської діяльності підприємства виступає розмір його доходів. Доходи підприємства є його фінансовою базою, що забезпечує рішення наступних трьох найважливіших задач:

1. Основна частина доходів підприємства є джерелом відшкодування всіх поточних витрат (витрат звернення), пов'язаних із здійсненням його господарської діяльності. Реалізація цього завдання забезпечує самоокупності поточної господарської діяльності підприємства.

2. Частина доходів підприємства служить джерелом виплат різних видів податкових платежів, що забезпечують формування коштів державного і місцевого бюджетів, позабюджетних фондів. Реалізація цього завдання забезпечує виконання фінансових зобов'язань підприємства перед бюджетами різних рівнів.

3. Певна частина доходів підприємства є джерелом формування його прибутку, за рахунок якого утворюються фонди виробничого розвитку, додаткового матеріального стимулювання персоналу, соціальних виплат, виплат власникам майна, резервний і т.п. Реалізація цього завдання забезпечує самофінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді.

У загальноекономічному сенсі валовий дохід - це виручка від операцій по реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та інші сукупні доходи. Порядок формування доходу визначається особливостями галузі: у торгівлі - валовий доход це загальна сума виручки від реалізації торгових послуг як різниця між товарооборотом і купувальною вартістю товару; у будівництві – вартість оплачених будівельно-монтажних робіт, тощо.

Відповідно Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємства” від 1.07.2004 за № 1957-ІV». під валовим доходом розуміється загальна сума доходу від всіх видів діяльності, одержаного протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Основу формування валового доходу підприємств складають доходи від основної діяльності. Валовий дохід від основної діяльності формується за рахунок доходів від реалізації товарів, робіт, послуг.

В свою чергу, доходи від реалізації виражаються наступними основними показниками:

1. Сумою доходів від реалізації. Вона характеризує загальний розмір доходів, одержаних в процесі реалізації товарів в певному періоді. Використовується для аналізу в динаміці.

2. Рівнем доходів від реалізації. Він визначається як співвідношення доходів від реалізації до суми отриманого валового доходу, виражене у відсотках.

Сума доходів від реалізації залежить від трьох найважливіших чинників:

– рівня цін закупівлі;

– рівня цін реалізації товарів покупцям;

– – об'єму реалізації товарів.

Таким чином, найважливіший чинник, що впливає на величину валового доходу – це процес ціноутворення.

Згідно вказаного законодавчого акту валовий дохід включає:

1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних і обслуговуючих виробництв, які не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів (окрім операції по їх первинному випуску (розміщенню) і операцій по їх кінцевому погашенню (ліквідації)).

2. Доходи від здійснення банківських, страхових і інших операцій по представленню фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов’язаннями і вимогами.

3. Доходи від об’єднаної діяльності у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізінга (оренди).

4. Доходи, які не були враховані при обчислені валового доходу періодів, які передували звітному, і які виявлені у звітному періоді.

5. Доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій в тому числі у вигляді:

– сум без поверненої фінансової допомоги, отриманої у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно представлених у звітному періоді, за винятком обставин коли така без повернена фінансова допомога і безоплатні товари (роботи, послуги) отримуються неприбутковими організаціями у визначеному порядку, або операції здійснюються між суб’єктом і його відокремленими підрозділами, які не мають юридичного статусу;

– сум невикористаної частини коштів, які повернені зі страхових резервів у визначеному порядку;

– сум заборгованостей, які підлягають включенню в валові доходи у визначеному порядку;

– сум коштів страхового резерву, які використані не за призначенням;

– вартості матеріальних цінностей, які передані підприємству відповідно договорів зберігання і використані ними в особистому, виробничому або господарському обороті;

– сум штрафів і/ або неустойки і пені, отриманих за рішенням договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

– сум державного мита заздалегідь сплаченого позивачем, зверненої на його користь за рішенням суду .

Класифікацію валових доходів можна представити на рис 4.3.

Діюче в Україні “Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності» не передбачає ведення бухгалтерського обліку валових доходів (і валових витрат), але вказує напрямки за якими формуються доходи у бухгалтерському обліку:

– доходи від основної (операційної) діяльності – виручка від реалізації продукції, робіт і послуг;

– доходи від іншої операційної діяльності – реалізація оборотних активів, іноземної валюти; від операційної оренди, операційних курсових різниць,; одержані пені, неустойки, штрафи; від списання кредиторської заборгованості; одержані гранти, субсидії і інші доходи;

 

 

 


Рис. 4.3. Структура валового доходу згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"

– доходи від фінансових операцій – від спільної діяльності, інвестицій в асоційовані і дочірні підприємств, одержані дивіденди, одержані відсотки за облігаціями, інші доходи;

– доходи від іншої звичайної діяльності – реалізації фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів; ліквідації необоротних активів; неопераційних курсових різниць; безоплатно отриманих оборотних активів; уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

– доходи від надзвичайних подій: відшкодування збитків від надзвичайних подій; інші надзвичайні доходи.

Економічно обґрунтований розподіл і використання доходів сприяє виконанню прогнозів господарській діяльності, розвитку матеріально-технічної бази, вдосконаленню системи економічного стимулювання, зміцненню фінансової безпеки підприємства. Розподіл повинен забезпечувати раціональне співвідношення між доходом, що спрямовується до бюджету і залишається у розпорядженні підприємств. Доход, що залишається у підприємства, повинен бути достатнім для розширення виробництва і задоволення матеріальної зацікавленості працівників підприємства.

Механізм розподілу валового доходу визначається вживаною системою оподаткування.

Так, згідно законодавства об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємства є:

Оподаткований прибуток = скоригований валовий доход –

сума валових витрат – сума амортизаційних відрахувань (4.1)

 

Керуючись Декларацією про прибуток підприємства схему формування чистого прибутку в умовах податкового обліку можна представити таким чином (рис. 4.4.).

Обґрунтований розподіл і використання валового доходу має велике значення для економічного регулювання господарської діяльності підприємства, оскільки від цього розмір оподаткованого прибутку, а значить величина чистого прибутку, що залишається на реалізацію цілей підприємства у довгостроковій перспективі.

 

 

 

 


Рис. 4.4. Розподіл валового доходу в умовах оподаткування прибутку.

 

 Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 177; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.