РОЗРАХУНОК НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ПРЯМИМ І НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ

 

По операційній діяльності базовим елементом розрахунку чистого грошового потоку підприємства непрямим методом виступає його чистий прибуток, одержаний в звітному періоді. Шляхом внесення відповідних коректив чистий прибуток перетвориться потім в показник чистого грошового потоку. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по операційній діяльності, має наступний вигляд:

(3.1)

де ЧДП - сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності в даному періоді;

ЧП - сума чистого прибутку підприємства;

АОС - сума амортизації основних засобів;

АНА - сума амортизації нематеріальних активів;

- приріст (зниження) суми дебіторської заборгованості;

- приріст (зниження) суми запасів товарно-матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів;

- приріст (зниження) суми кредиторської заборгованості;

- приріст (зниження) суми резервного і інших страхових фондів.

По інвестиційній діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою реалізації окремих видів позаоборотних активів і сумою їх придбання в звітному періоді. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по інвестиційній діяльності, має наступний вигляд:

(3.2)

де ЧДПі - сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності в даному періоді;

РОС - сума реалізації вибулих основних засобів;

РНА - сума реалізації вибулих нематеріальних активів;

РДФІ - сума реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства;

РСА - сума повторної реалізації раніше викуплених власних акцій підприємства;

ДП - сума дивідендів (відсотків), одержаних підприємством по довгострокових фінансових інструментах інвестиційного портфеля;

ПОС - сума придбаних основних коштів;

- сума приросту незавершеного капітального будівництва;

ПНА - сума придбання нематеріальних активів;

ПДФИ - сума придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства;

ВСА - сума викуплених власних акцій підприємства.

По фінансовій діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, привернутих із зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по фінансовій діяльності, має наступний вигляд:

(3.3)

де ЧДПФ - сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності в даному періоді;

ПСК - сума додатково привернутого із зовнішніх джерел власного акціонерного або пайового капіталу;

ПДК -сума додатково привернутих довгострокових кредитів і позик;

ПКК - сума додатково привернутих короткострокових кредитів і позик;

БЦФ - сума коштів, що поступили у порядку безвідплатного цільового фінансування підприємства;

ВДК - сума виплати (погашення) основного боргу за довгостроковими кредитами і позиками;

ВКК -сумма виплати (погашення) основного боргу за короткостроковими кредитами і позиками;

ДУ – сума дивідендів (відсотків), сплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї і т.п.).

Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді.

Цей показник розраховується по наступній формулі:

(3.4)

де ЧДПП - загальна сума чистого грошового потоку підприємства в даному періоді.

Використання непрямого методу розрахунку руху грошових коштів дозволяє визначити потенціал формування підприємством основного внутрішнього джерела фінансування свого розвитку - чистого грошового потоку по операційній і інвестиційній діяльності, а також виявити динаміку всіх чинників, що впливають на його формування. Крім того, слід зазначити відносно низьку трудомісткість формування звітності про рух грошових коштів, оскільки переважна більшість необхідних для розрахунку непрямим методом показників міститься в інших формах діючої фінансової звітності підприємства.

Результати проведених розрахунків відображаються в табличній формі в звіті про рух грошових коштів підприємства.

Прямий метод направлений на отримання даних, що характеризують як валовий, так і чистий грошовий потік підприємства в звітному періоді. Він покликаний відображати весь об'єм надходження і витрачання грошових коштів в розрізі окремих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому. Відмінності отриманих результатів розрахунку грошових потоків прямим і непрямим методом відносяться тільки до операційної діяльності підприємства. При використанні прямого методу розрахунку грошових потоків використовуються безпосередні дані бухгалтерського обліку, що характеризують всі види надходжень і витрачання грошових коштів.

Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок суми чистого грошового потоку по операційній діяльності підприємства прямим методом, має наступний вигляд:

(3.5)

де ЧДПО - сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності в даному періоді;

РП - сума грошових коштів, одержаних від реалізації продукції;

ПП - сума інших надходжень грошових коштів в процесі операційної діяльності;

З - сума грошових коштів, виплачених за придбання сировини, матеріалів і напівфабрикатів у постачальників;

ЗПОП - сума заробітної платні, виплаченої оперативному персоналу;

ЗПАУ - сума заробітної платні, виплаченої адміністративно-управлінському персоналу;

НПБ - сума податкових платежів, перерахована до бюджету;

НПВФ - сума податкових платежів, перерахована до позабюджетних фондів;

ПВО - сума інших виплат грошових коштів в процесі операційної діяльності.

Розрахунки суми чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній і фінансовій діяльності, а також по підприємству в цілому здійснюються по тих же алгоритмах, що і при непрямому методі.

Результати проведених розрахунків відображаються в табличній формі звіту про рух грошових коштів підприємства.

Відповідно до принципів міжнародного обліку метод розрахунку грошових потоків підприємство вибирає самостійно, проте переважнішим вважається прямий метод, що дозволяє одержати повніше уявлення про їх об'єм і склад.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 59; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.