Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності

 

Обґрунтування, прийняття та виконання управлінських фі­нансових рішень у рамках моделі управління ризиками суб’єкта господарювання має відповідати певним критеріям, що коре­люють із відповідними цілями фінансово-господарської діяль­ності суб’єкта господарювання, зафіксованими у його статутних документах, а також з його корпоративною та фінансовою стра­тегіями. Так, перш ніж структурувати критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності, до­цільно нагадати основні цілі підприємницької діяльності, яким має бути підпорядкована операційна, інвестиційна та фінансова діяльність суб’єкта господарювання. До таких критеріїв заведе­но відносити такі:

максимізація ринкової вартості підприємства і, відповідно, достатку власників;

підтримання конкурентоспроможності підприємства у коро­ткостроковому та довгостроковому періодах;

забезпечення належного рівня ліквідності та платоспромож­ності підприємства з метою попередження його фінансової не­спроможності;

підтримання цільового (планового) рівня прибутковості фі­нансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

підтримання інвестиційної привабливості підприємства.

Порівнюючи особливості узгодження загальних цілей фінан­сово-господарської діяльності підприємства з умовами невизна­ченості ринкового середовища, необхідно усвідомлювати, що врахування фактора невизначеності у процесі підтримки управ­лінських фінансових рішень пов’язане з об’єктивною необхідніс­тю введення ряду додаткових критеріїв. При цьому критерій прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизна­ченості являє собою формалізацію причинно-наслідкових зв’яз­ків між складовими елементами процесу прийняття управлінсь­ких фінансових рішень з метою забезпечення взаємоузгодженості таких елементів. Реалізація таких критеріїв, сукупність яких є ор­ганічною складовою моделі управління ризиками підприємства, потребує їх належного узгодження із формалізованою системою цілей та завдань моделі управління ризиками як функціонально- організаційного блоку фінансового менеджменту. Водночас об’єк­том застосування згаданих критеріїв є якісні та кількісні параме­три управлінських фінансових рішень, які приймаються щодо управління виявленими ризиками.

Виходячи з наведених вище цілей фінансово-господарської діяльності підприємства, а також особливостей формалізації спе­цифічних критеріїв прийняття управлінських фінансових рішень, можна визначити сукупність таких критеріїв. До них необхідно віднести:

виявлення всіх можливих факторів формування відхилення від цільового значення фінансового показника та їх локалізація за видами ризиків;

визначення впливу виявлених ризиків на факторні та резуль­туючі фінансові показники та індикатори, а також кількісне оці­нювання ризиків;

реінжиніринг господарської операції, пов’язаної з виявле­ною сукупністю ризиків, з метою приведення абсолютної вели­чини ризику підприємства до прийнятного рівня (наприклад, мі­німізація ризику);

забезпечення зіставності рівня ризику та величини цільового показника, що визначається параметрами корпоративної та фі­нансової стратегій підприємства;

максимізація абсолютної або відносної величини цільового показника.

Адекватна формалізація згаданих критеріїв у кожному конкретному випадку безпосередньо залежить від концепції організації управління ризиками, що потребує приділення останнім окремої уваги.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 71; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.