Види ризиків та їх характеристика

 

Об’єктивна необхідність дослідження та вивчення сукупного ризику підприємства пояснюється тим фактом, що будь-яка його операційна, інвестиційна та фінансова діяльність у ринковому середовищі здійснюється виключно в умовах загрози формування негативних (або ж неочікуваних позитивних) фІнансово-економіч­них результатів — скорочення прибутків (формування збитків), падіння ринкової вартості підприємства або, у найгіршому випа­дку, оголошення неплатоспроможності підприємства із наступ­ною його ліквідацією за процедурою банкрутства.

Це, у свою чергу, дає змогу говорити про існування своєрід­них центрів формування ризиків (аналогічно до центрів затрат або центрів доходів підприємства), на основі яких можна струк- турувати три узагальнюючі рівні (напрями) центрів формування ризику (рис. 9.2). Загалом центр формування ризику підприємства — це системоутворююча сукупність факторів формування невизначеності в його підприємницькій діяльності під час здійснення господарських операцій у рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, їх якісних характеристик, а також визна­чення основних їх кількісних параметрів.

Формування класифікаційних ознак на основі наведеного ви­ще структурування ризиків підприємства дає змогу виділити такі основні види (групи) ризиків:

операційний ризик, формування якого притаманне госпо­дарським операціям, які реалізуються в межах операційної діяль­ності підприємства;

інвестиційний ризик, формування якого притаманне гос­подарським операціям, які реалізуються в межах інвестиційної діяльності підприємства;

фінансовий ризик, формування якого притаманне госпо­дарським операціям, які реалізуються в межах фінансової діяль­ності підприємства.

 

Рис. 9.2. Місце ризиків у функціонально-організаційній структурі фінансового менеджменту

 

Відповідно, сукупний ризик підприємства відповідатиме сумарній величині ризиків за кожним центром (напрямом) їх форму­вання[24] — операційного, інвестиційного та фінансового ризиків. Так, операційні ризики формуються як наслідок прийняття управлінських рішень, пов’язаних із здійсненням основної діяльності, у тому числі господарські операції у виробничій сфері, у постачанні сировини, збуті готової продукції, розміщенні активів. У свою чергу, інвестиційний ризик отримання збитків формується під час здійснення сукупності господарських операцій з при­дбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а та­кож короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Відповідно, сукупність управлінських рішень щодо покриття потреби підприємства у капіталі для фінансування операційної та інвестиційної діяльності та фо­рмування структури капіталу підприємства пов’язана із форму­ванням фінансових ризиків.

Класифікація ризиків суб’єкта господарювання на основі ін­ших критеріїв визначення центрів формування ризиків наведена в табл. 9.1.

 

Таблиця 9.1


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 95; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.