Розподіл грошових потоків підприємства по кварталам


Показники 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Средньоквартальна величина
Δ Δ Δ Δ Δ
Залишки на початок року                              
Притік грошових коштів                              
Питома вага притоку %                              
Відтік грошових коштів                              
Питома вага відтоку %                              
Залишки на кінець року                              

 

Доцільно при аналізі грошових потоків будувати графіки грошових потоків по кварталам для визначення нестачі грошових коштів і надлишку грошових коштів.

Для характеристики рівномірності розподілу грошових потоків (Хі) розраховують коефіцієнт рівномірності (Крівн), який характеризує відносну величину середньоквадратичного відхилення значень показника від їх середньоарифметичного значення.

 

, (9.14)

де

(9.15)

 

Можна для негайності будувати стовпчикові діаграми по позитивним і негативним потокам грошових коштів по кварталам.

Прямий метод аналізу має істотний недолік, він не дозволяє проаналізувати вплив різних чинників на зміну залишку грошових коштів у взаємозв'язку із зміною показників, що формують фінансові результати діяльності підприємства.

З цією метою використовується непрямий метод. Форма звіту про рух грошових коштів передбачає використання саме непрямого методу про рух засобів в результаті операційної діяльності.

В операційній діяльності початковим елементом чистого грошового потоку є чистий прибуток звітного періоду.

Розрахувати чистий грошовий потік (ЧДП) операційної діяльності можна так:

ЧДПопер = чистий прибуток + сума амортизації основних засобів + сума амортизації нематеріальних активів +/– абсолютна зміна суми дебіторської заборгованості +/– зміна виробничих запасів +/– зміна кредиторської заборгованості +/– зміна резервного або інших страхових фондів.

ЧДПінвестіц = суму реалізації основних засобів + сума реалізації нематеріальних активів + сума реалізації довгострокових фінансових інвестицій + сума повторної реалізації раніше викуплених власних акцій +
+ сума дивідендів, отриманих підприємством по довгостроковим фінансовим інвестиціям – вартість придбаних основних засобів – вартість придбаних нематеріальних активів – приріст незавершеного будівництва – вартість придбаних довгострокових фінансових інвестицій – – вартість викуплених власних акцій підприємства.

ЧДПфін = додаткове залучення акцій або пайового капіталу + залучення капіталу за рахунок довгострокових кредитів + залучений капітал по короткостроковим кредитам + спонсорська допомога – сума погашення довгострокового кредиту – сума погашення короткострокового кредиту – сума сплачених дивідендів власникам акціонерного капіталу.

Чистий грошовий потік по всім видам діяльності визначається як сума чистих грошових потоків всіх видів діяльності.

Коефіцієнтний аналіз є невід'ємною частиною аналізу грошових потоків. Важливим моментом в коефіцієнтному методі аналізу є вивчення динаміки різних коефіцієнтів. Це дозволяє відстежити позитивні і негативні тенденції в частині управління грошовими потоками.

Одним з найважливіших коефіцієнтів є коефіцієнт достатності чистого грошового потоку (Кдостат):

Кдостат = ЧДП за аналізований період / (виплати по довгостроковим і короткостроковим кредитам + приріст залишків матеріальних оборотних активів + дивіденди, що виплатили власникам організації).

Коефіцієнт ефективності грошового потоку (Кефект):

Кефект = ЧДП за аналізований період / відтік грошових коштів за аналізований період.

Коефіцієнт реінвестування грошового потоку (Креінвест):

Креінвест = (ЧДП за аналізований період – дивіденди, що виплатили власникам) / приріст необоротних активів, пов'язаний з проведенням організацією витрат.

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку (Кліквід):

Кліквід = (ЧДП за аналізований період – приріст залишків грошових коштів за аналізований період) / відтік грошових коштів за аналізований період.

Оцінка ефективності використання грошових коштів може здійснюватися за допомогою різних показників рентабельності. При аналізі грошових потоків можуть бути використані економіко-математичні методи. Так, для встановлення рівня синхронності (збалансованості грошового потоку) використовують коефіцієнт кореляції позитивного і негативного грошового потоку. Чим ближче значення коефіцієнта кореляції грошового потоку до 1, тим менше різниця коливань між значеннями позитивного і негативного грошового потоку і, отже, менший ризик виникнення ситуації неплатоспроможності з одного боку і надмірності грошової маси – з другого.

По ходу прямування грошових потоків можна судити про якість управління підприємством. Цю залежність покажемо за допомогою схеми, зображеної на рис. 9.2. [21].

На думку фахівців, якість управління підприємством можна охарактеризувати як гарне в тому випадку, якщо за результатами звітного періоду чисте прямування коштів у результаті операційної діяльності має позитивне значення в результаті інвестиційної і фінансової діяльності – негативне. Це означає, що в результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації продукції, підприємство одержує достатньо коштів, щоб мати можливість інвестувати ці кошти, а також виплачувати відсотки за притягнутими кредитами. Причому підприємству для здійснення інвестицій достатньо тільки власних коштів. Якщо при цьому чисте прямування коштів у результаті усіх видів діяльності підприємства за рік також має позитивне значення, то можна говорити про те, що правління підприємства цілком справляється зі своїми функціями.

 
 

Рис. 9.2. Залежність якості управління підприємством
від структури грошових потоків

У випадку, якщо прямування коштів у результаті операційної і фінансової діяльності має позитивне значення, а в результаті інвестиційної – негативне, говорять про нормальну якість управління підприємством. Суть такої структури грошових потоків зводиться до наступного: підприємство спрямовує кошти, отримані від операційної діяльності, а також кошти, отримані як кредити і додаткові вкладення власників (фінансова діяльність), на придбання необоротних активів (відновлення основних коштів, вкладення капіталу в нематеріальні активи, здійснення довгострокових інвестицій). У цій ситуації також бажано позитивне значення за статтею "Чисте прямування коштів за звітний період" (ряд. 400 форми 3).

Слід зазначити, що фінансування витрат інвестиційної діяльності за рахунок надходження від фінансової діяльності не завжди є негативним результатом. Залучення інвестицій для розвитку підприємства в даний час – явище, яке часто зустрічається.

Більш того, негативне значення (за статтею "Чисте прямування коштів від інвестиційної діяльності") і позитивне (за статтею "Чисте прямування коштів від фінансової діяльності") може також означати, що підприємство під невеликий відсоток одержало кредит і інвестувало отримані кошти на більш вигідних умовах. Іншими словами, як перша ситуація, так і друга прийнятна при оцінці якості управління підприємством.

Насторожуючою є ситуація, при якій прямування коштів у результаті інвестиційної і фінансової діяльності має позитивне значення, а в результаті операційної – негативне. У цьому випадку стан підприємства можна охарактеризувати як кризовий, якість управління в такій ситуації не витримує ніякої критики.

Сенс такої структури капіталу зводиться до наступного: підприємство фінансує витрати операційної діяльності за рахунок надходжень від інвестиційної і фінансової діяльності, тобто за рахунок притягнутих кредитів, додаткової емісії акцій і т.п. Така структура прямування коштів прийнятна тільки для знову створених підприємств, що ще не почали працювати на повну потужність і перебувають у початковій стадії розвитку.

Таким чином, можна зробити висновок, що якість управління підприємством буде знаходитися на достатньому рівні лише в тому випадку, якщо буде мати позитивне значення прямування коштів у результаті операційної діяльності.

Іншими словами, підприємство буде своєчасно одержувати оплату за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги від покупців і замовників. Крім того, витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) будуть менше отриманих прибутків, тобто підприємство буде мати прибуток.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1899;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.011 сек.