Факторний аналіз матеріаломісткості окремих видів продукції

Вироби Матеріаломісткість, коп. Відхилення від плану, коп.
за планом (ПВпл ´ ЦМпл / Ппл) за планом при фак­тичній структурі (ПВф ´ ЦМпл / ЦПпл) за фактом при пла­нових цінах на про­дукцію (УРф´ ЦПФ / ЦПпл) за фактом (Урф´ ЦПФ / ЦПФ) загальне (гр.5 – гр.2) в тому числі за рахунок зміни
норм витрат сировини (гр.3-гр.2) цін на сировину (гр.4-гр.3) оптових цін на продукцію (гр.5-гр.4)  
А 23,2 23,9 24,5 24,3 + 1,1 + 0,7 + 0,6 – 0,2
Б 23,3 23,8 23,5 23,4 + 0,1 + 0,5 – 0,3 + 0,1
В 24,1 23,7 23,8 23,8 – 0,3 – 0,4 + 0,1 + 0,1

 

У порівнянні з планом рівень матеріаломісткості знизився по про­дук­ції В за рахунок більш економного використання матеріалів, а по про­дук­ції А матеріаломісткість зросла через перевитрату матеріалів на одиницю про­дукції відносно норми і у зв'язку з підвищенням їх вартості, а по про­дук­ції Б – через перевитрату матеріалів і оптових цін на продукцію.

Згідно з розглянутою схемою насамперед потрібно встановити, як змі­нилася загальна матеріаломісткість за рахунок структури виробленої продукції і матеріаломісткості окремих видів продукції:

 

МЕ = S (СТі ´ ЧМЕі), (3.92)

де СТі – структура виробленої продукції;

ЧМЕі – матеріаломісткість окремих видів продукції.

 

Для цього можна застосувати метод абсолютних різниць:

 

DМЕст. = S (СТф – СТпл.) ´ ЧМЕіпл. (3.93)

 

DМЕЧ Ме = S (ЧМЕіф – ЧМЕіпл.) ´ СТФ. (3.94)

 

За даними табл. 3.64 загальна матеріаломісткість продукції зро­сла в порівнянні з планом на 0,9 коп., у тому числі у зв'язку із зміною струк­ту­ри виробництва продукції на 0,163 коп., а за рахунок зміни матеріало­місткості окремих видів продукції – на 0,737 коп.

Таблиця 3.64

Розрахунок впливу чинників на загальний рівень
матеріаломісткості, коп.

Вироби Структура випуску продукції, % Матеріаломісткість окремих видів продукції, коп. Зміна матеріаломісткості за рахунок
план факт відхилення план факт відхилення структури продукції (гр.4´гр.5) матеріало-місткості окремих видів продукці (гр.3´гр.7)
А +3 23,2 24,3 +1,1 +0,696 +0,693
Б +1 23,3 23,4 +0,1 +0,233 +0,062
В 24,1 23,8 0,3 0,766 0,018
Усього   23,1 24,0 +0,9 +0,163 +0,737

 

Матеріаломісткість окремих видів продукції (ЧМЕі), у свою чергу, за­ле­жить від питомої матеріаломісткості (ПМЕі) (вартості витрачених ма­те­рі­алів на одиницю продукції) і рівня відпускних цін на продукцію (ЦПі), для розрахунку впливу яких використовується метод ланцюгової підстановки або інтегральний метод:

 

(3.95)

 

Як видно з табл. 3.65, матеріаломісткість продукції В знизилася за рахунок зменшення питомої матеріаломісткості цих виробів, яка у свою чер­гу залежить від кількості (маси) витрачених матеріальних ресурсів на випуск виробів і їх вартості, а по А і Б продукції – зросла за рахунок того ж фактору.

Таблиця 3.65

Розрахунок впливу чинників на рівень матеріаломісткості
окремих видів продукції

Ви­роби Питома матеріало­місткість, грн. Відпускна ціна, грн. Матеріаломісткість окремих видів продукції, коп. Відхилення від плану, коп.
план факт план факт план умовна факт усього у тому числі за рахунок
питомої мате­ріало­місткості цін
А 5,80 6,56 0,25 0,27 23,2 26,24 24,3 +1,1 +3,04 –1,94
Б 3,495 3,74 0,15 0,16 23,3 24,9 23,4 +0,1 + 1,6 –1,5
В 36,15 35,7 1,5 1,5 24,1 23,8 23,8 –0,3 –0,3

 

. (3.96)

 

Для розрахунку впливу цих чинників можна використати прийом абсо­лютних різниць:

 

DПМЕпв = S (ПВфі – ПВплі) ´ ЦМплі, (3.97)

DПМЕцм = S (ЦМфі – ЦМплі) ´ ПВфі, (3.98)

 

де ПВфі – кількість витрачених матеріальних ресурсів на випуск виробів;

ЦМфі – вартість витрачених матеріальних ресурсів на випуск виробів.

 

Розрахунки, наведені в табл. 3.66, показують, що питома ма­тері­ало­місткість продукції А зросла як за рахунок перевитрати матеріальних ре­сур­сів відносно планових норм (внутрішній чинник), так і за рахунок під­вищ­ення вартості матеріалів у зв'язку з інфляцією (зовнішній чинник), питома матеріаломісткість продукції Б, незважаючи на зниження цін на си­ро­вину, збільшилася у зв'язку з великими витратами сировини на їх ви­роб­ництво, а питома матеріаломісткість продукції В зменшилась через від­носно суттєве падіння цін на сировину.

Таблиця 3.66

Розрахунок впливу чинників
на питому матеріаломісткість продукції

Ви­роби Кількість матеріалів, кг Ціна, грн. Питома мате­ріа­ло­місткість, грн. Відхилення від плану, грн.
план факт план факт план факт усього у тому числі за рахунок
кількості цін
А 0,009 0,01 6,44 6,56 5,80 6,56 +0,76 +0,64 +0,12
Б 0,002 0,0025 17,5 14,96 3,50 3,74 +0,24 +0,87 0,63
В 0,014 0,015 25,85 23,80 36,15 35,7 0,45 +2,57 3,02

 

Витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції можуть зміню­ва­тися за рахунок якості матеріалів, заміни одного виду іншим, техніки і тех­нологій виробництва, зміни норм витрат, відходів, втрат і т. д.

Вартість сировини і матеріалів залежить також від їх якості, від їх струк­тури всередині кожної групи, ринків сировини, зростання цін на них у зв'язку з інфляцією, транспортно-заготівельних витрат й інше. Вплив їх на рівень матеріаломісткості можна визначити таким чином:

 

(3.99)

де DМЕхі – абсолютний приріст матеріаломісткості за рахунок і-го чин­ника;

DМВхі – абсолютний приріст матеріальних витрат за рахунок і-го чинника.

 

Якщо який-небудь чинник впливає одночасно на суму матеріальних витрат і обсяг виробництва продукції, то розрахунок проводиться за фор­му­лою:

 

. (3.100)

 

Головна увага приділяється вивченню причин зміни питомої витрати сировини на одиницю продукції, пошуку резервів його скорочення. У про­це­сі подальшого аналізу необхідно встановити, як змінився випуск про­дук­ції за рахунок цих чинників.

Визначимо, як зміна матеріаломісткості позначається на випуску продукції. Для цього скористаємося допоміжною табл. 3.67.

Таким чином, доведення матеріаломісткості до рівня минулого року дозволить скоротити матеріальні витрати на 1,769 тис. грн. і збільшити випуск продукції на 7,6514 тис. грн.

На матеріаломісткість впливають різні чинники. Побудуємо мульти­плі­кативну модель, з допомогою якої встановимо вплив ряду основних чинників на величину показника, що аналізується.

Таблиця 3.67


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2295; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.031 сек.