Факторний аналіз матеріаломісткості продукції

Під час розгляду задач аналізу матеріальних витрат виділяють до­слід­ження чинників, що впливають на формування показника матеріало­місткості, який характеризує частку матеріалізованої праці у вартості то­варної продукції як чинника, під впливом якого формуються інші по­каз­ни­ки господарської діяльності підприємства.

Основними показниками використання матеріальних ресурсів у ви­роб­ництві є матеріаломісткість товарної продукції і питома матеріало­міст­кість.

Рівень матеріаломісткості товарної продукції визначається спів­від­но­шенням між матеріальними витратами на виробництво і вартістю тієї ж про­дукції, а питома матеріаломісткість окремих виробів – спів­від­но­шенням між матеріальними витратами на їх виробництво і оптовою ціною виробу.

Вивчення матеріаломісткості продукції як самостійного резу­льта­тив­ного показника може бути здійснене за допомогою факторного аналізу. Такий аналіз вирішує задачу загальної оцінки міри раціо­нальності вико­ристання предметів праці на вивчення об'єкта з вияв­ленням впливу дії най­важливіших чинників. При цьому аналіз звичайно носить послідовний характер і спирається на дані періодичної бух­галтерської звітності і деякі до­даткові розрахунки, виходячи з окремих даних.

Матеріаломісткість, так само як і матеріаловіддача, залежить від об­сягу товарної продукції і суми матеріальних витрат на її виробництво.

У свою чергу обсяг товарної продукції у вартісному вираженні може змінитися за рахунок кількості виробленої продукції (ВП), її структури (СТ) і рівня відпускних цін (ЦП). Сума матеріальних витрат (МВ) також залежить від обсягу виробленої продукції, її структури, витрат матеріалів на одиницю продукції (ПВ) і вартості матеріалів (ЦМ).

У результаті загальна матеріаломісткість залежить від структури ви­робленої продукції, норми витрат матеріалів на одиницю продукції, цін на матеріальні ресурси і відпускних цін на продукцію.

Вплив чинників першого порядку на матеріаловіддачу або мате­ріало­місткість можна визначити методом ланцюгової підстановки.

 

(3.80)

 

(3.81)

 

(3.82)

 

(3.83)

 

(3.84)

 

(3.85)

 

DМЕзаг = МЕфакт – МЕпл. (3.86)

 

DМЕвп = МЕум1 – МЕпл. (3.87)

 

DМЕст. = МЕум2 – МЕум1. (3.88)

 

DМЕпв = МЕум3 – МЕум2. (3.89)

 

DМЕЦМ = МЕум4 – МЕум3. (3.90)

 

DМЕцп = МЕфакт – МЕпл. (3.91)

 

Для розрахунку потрібно мати наступні початкові дані:

1. Витрати матеріалів на виробництво продукції:

за планом

за планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва про­дук­ції

за плановими нормами і плановими цінами на фактичний випуск про­дукції

фактично за плановими цінами

фактично

 

2. Вартість товарної продукції:

за планом

за планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва, при плановій структурі

фактично за плановими цінами

фактично

 

На основі наведених вище даних по матеріальним витратам і вар­то­сті товарної продукції розрахуємо показники матеріаломісткості продукції, які необхідні для розрахунку впливу чинників на зміну її рівня. Аналіз про­ведемо в табл. 3.62.

Таблиця 3.62


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2360; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.029 сек.