Аналіз нормативної бази з витрат матеріалів


Нормування витрат сировини і матеріалів, його вдосконалення – найважливіші передумови раціонального споживання сировини і мате­рі­алів у виробництві. Від організації нормативного господарства залежить дієвість системи ефективності планування і фактичного використання ма­те­ріальних ресурсів на виробничі потреби.

Норма витрат являє собою завдання, фіксуюче гранично допустиму ве­личину витрат конкретних матеріальних ресурсів на одиницю продукції або роботи. Вони можуть бути індивідуальними (на одиницю конкретного ви­робу), груповими (середній рівень витрат на одиницю однотипної про­дук­ції), подетальними і повузловими.

Оптимальна кількість сировини, матеріалів, палива, енергії й інших пре­д­метів праці, які можуть бути витрачені на виробництво одиниці про­дук­ції або виконання певної роботи, називають нормою витрати. Норми ви­трати розробляються за видами споживаної сировини, матеріалів, палива на одиницю продукції, робіт і послуг в натуральному вираженні, на одини­цю технічного параметра.

Прогресивною для підприємства вважається та норма, яка розроб­ле­на в умовах застосування передових технологічних методів вигото­влен­ня продукції, нової техніки і організації виробництва й передбачає менші пи­томі витрати матеріалів порівняно з попереднім періодом.

Планова (нормативна) матеріаломісткість виробів, так само як і пла­но­ва (нормативна) собівартість продукції, спирається на норми витрат. Від їх реальності і об'єктивності залежить правильність обчислення планів рівня (ліміту) матеріальних витрат.

Важливість аналізу визначається тим, що на окремих підприємствах існує практика застосування завищених норм витрати сировини і ма­те­рі­алів з метою отримання невиправданої економії матеріальних ресурсів або внаслідок дії застарілих норм. Це призводить до штучного дефіциту окре­мих матеріалів, створює труднощі для самого підприємства: скуп­чу­ються різні матеріальні цінності, зростає плата за їх використання, збіль­шу­ються витрати на їх складування, зберігання. Тому в процесі аналізу ви­ко­ристання матеріальних ресурсів необхідно здійснювати перевірку об­ґрунто­ваності норм витрат. Для цього зіставляються:

- поточні норми і фактичні витрати із середньогалузевими нормами; по­точні норми з нормами минулого року;

- відносна матеріаломісткість нової продукції зі старою;

- фактичні витрати з поточними нормами;

- поточні норми із затвердженими керівною організацією.

Аналіз проводиться з метою вивчення прогресивності діючих на під­при­ємстві норм, їх динаміки і обґрунтованості.

Аналіз нормативного господарства дозволяє встановити міру охо­п­лен­ня матеріальних ресурсів нормованої витрати в основних і допоміжних ви­робництвах, міру деталізування норм витрати за видами продукції або ро­біт, облік зміни норм і відхилень від норми, а прослідкувати процес нор­му­вання витрати матеріалів можна за допомогою рис. 3.24.

 

Рис. 3.24.Послідовність процесу нормування
витрати матеріальних ресурсів

Важливим показником прогресивності норм служить коефіцієнт ви­ко­ристання матеріалів. У машинобудуванні, наприклад, існують такі його різно­види, як: коефіцієнт використання матеріалів у механічних це­хах, який визначається співвідношенням маси деталі та норм витрати ма­тері­аль­них ресурсів; коефіцієнт розтину, що застосовується для хара­кте­ри­сти­ки використання листових матеріалів, який дорівнює відношенню ма­си заготовки і норми витрати і ряд інших показників.

У процесі аналізу важливо не тільки з'ясувати суму відхилень фак­тич­ної витрати від нормативної (економії чи перевитрати), але і причини їх виникнення, що залежать і не залежать від роботи підприємства. До них відносяться застосування поліпшеної якості матеріалів і економічних про­фі­лів, упровадження замінників, удосконалення технічних процесів і під­ви­щення коефіцієнтів використання матеріалів, вдосконалення конструкцій, покращення вагових характеристик машин і обладнання та ін.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1850;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.