Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу використання матеріальних ресурсів


Необхідною умовою виробництва продукції є забезпеченняйого ма­те­рі­альними ресурсами: сировиною, матеріалами, паливом, енергією, комплектуючими, напівфабрикатами тощо.

У процесі споживання матеріальні ресурси трансформуються в мате­рі­альні витрати. У загальній сукупності витрат витрати на виробництво зай­мають, як правило, найбільшу частку, що свідчить про високу матері­ало­місткість продукції. Відповідно виробнича діяльність підприємства та її ре­зультати залежать від ефективної організації постачання і раціональ­но­го та економного використання матеріальних ресурсів.

Мета аналізу використання матеріальних ресурсів полягає у визна­чен­ні забезпеченості підприємства всіма видами матеріальних ресурсів, пошуку резервів більш раціонального їх використання і зниження мате­рі­ало­місткості продукції, що у свою чергу призведе до підвищення ефектив­но­сті виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів. Основні завдання, об'єкти та етапи аналізу використання матеріальних ре­сур­сів наведено на рис. 3.20.

Джерела інформації для аналізу використання матеріальних ре­сур­сів:

1. Первинні документи – Журнал обліку вантажів, що надійшли, до­ру­чен­ня, прибуткові ордери, акти приймання матеріалів, лімітно-забірні кар­тки, акти-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, накладні-ви­моги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картки склад­сько­го обліку матеріалів, відомості обліку залишків матеріалів на складі, сигналь­ні довідки про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу, матеріальні звіти, картки обліку малоцінних і швидкозно­шу­ва­них предметів, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти за­купівлі запасів, акти про брак, відомості про брак, накладні на здачу го­то­вої продукції на склад, описи-акти уцінки товарів і продукції, що вчасно бу­ли не продані, і лишків запасів тощо.

 

Аналіз використання матеріальних ресурсів
   
Завдання аналізу
оцінка потреби підприємства в матеріальних ресурсах визначення обґрунтованості та ефек­тивності форму­вання замовлень на матеріальні ресурси аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів, визначення впливу факторів на вияв­лені відхилення показників матеріаловіддачі виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів та оцінка їх впливу на обсяг виробництва
   
Об’єкти аналізу
обсяг матеріальних ресурсів асортимент і структура матеріальних ресурсів якість матеріальних ресурсів рівень витрачання матеріальних ресурсів резерви зменшення обсягу витрачання матеріальних ресурсів
   
Етапи аналізу
аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами: обґрунтування оптимальної потреби в матеріальних ресурсах оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів оцінка впливу ефективності використання матеріаль­них ресурсів на величину матеріальних витрат
                     

Рис. 3.20.Завдання, об’єкти та етапи аналізу використання
матеріальних ресурсів

2. Рахунки бухгалтерського обліку – 20 "Виробничі запаси", 22 "Ма­ло­цінні та швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 24 "Брак у ви­робництві", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 28 "Товари".

3. Облікові регістри – Журнал 5,5 А, відомість 5.1.

4. Фінансова звітність – Ф. №1 "Баланс", Ф. №2 "Звіт про фі­нан­сові результати", Ф. №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

5. Статистична звітність – Ф. №5-С "Звіт про витрати на ви­роб­ництво продукції (робіт, послуг)", Ф. №1-підприємництво "Звіт про основні по­казники діяльності підприємства", Ф. №4-МТП "Звіт про залишки і ви­ко­ристання палива та пально-мастильних матеріалів".

6. Податкова звітність – Декларація про прибуток підприємства.

7. Інші джерела – Бізнес-план, замовлення, оперативні дані відділу технічного постачання, договори (контракти) на постачання сировини та матеріалів, планові й звітні калькуляції, дані системи норм і нормативів ви­трачання матеріальних ресурсів, норм запасу, інформація марке­тин­го­вих досліджень тощо

Перераховані джерела інформації використовуються для проведення ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться за даними пер­винного бухгалтерського обліку.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 3399;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.