Екстенсивне й інтенсивне використання устаткування


Показником ступеня використання устаткування за часом та кіль­кістю є коефіцієнт екстенсивності:

 

(3.57)

 

Екстенсивний шлях використання устаткування – це збільшення кіль­кості устаткування, відпрацьованого часу, коефіцієнта змінності робо­ти устат­кування.

Для характеристики ступеня екстенсивності завантаження устатку­ван­ня вивчається баланс часу його роботи. Він включає:

календарний фонд часумаксимально можливий час роботи устат­кування (кількість календарних днів у звітному періоді збільшується на 24 год. і на кількість одиниць встановленого устаткування);

режимний фонд часузбільшується кількість одиниць встанов­ле­но­го устаткування на кількість робочих днів звітного періоду і на кількість го­дин щоденної роботи з урахуванням коефіцієнта змінності;

плановий фондчас роботи устаткування за планом відрізняється від режимного часом перебування устаткування в плановому ремонті і на модернізації;

фактичний фондвідпрацьованого часу.

Порівняння фактичного і планового календарних фондів часу дозво­ляє встановити ступінь виконання плану по введенню устаткування в екс­плу­атацію, по кількості і термінам календарного і режимного – можли­во­сті кращого використання устаткування за рахунок підвищення коефіцієнта змін­ності, а режимного і планового – резерви часу за рахунок скорочення витрат часу на ремонт.

Для характеристики використання часу роботи устаткування засто­со­вуються наступні коефіцієнти:

календарного фонду часу Кк.ф.= Тф/Тк;

режимного фонду часу Кр.ф. = Тф/Тр;

планового фонду часу Кп.ф. = Тф/Тп;

питома вага простоїв у календарному фонді Удпр = ПР/Тк, де Тф, Тп, Тр, Тк – відповідно фактичний, плановий, режимний і календарний фонди робочого часу устаткування; ПР – простої устаткування.

Аналіз простоїв устаткування включає вивчення цілоденних і внутрішньо­змінних втрат часу роботи устаткування. Простої устаткування залежать від ряду причин: планові ремонти устаткування, аварії, нестача матері­алів, нестача робочої сили. Усе це негативно позначається на випуску про­дукції.

Для визначення впливу простоїв устаткування на виконання вироб­ничої програми необхідно плановий випуск за 1 верстато-годину помно­жи­ти на величину втрат робочого часу.

Інтенсивне використання устаткування характеризується показником випуску продукції на 1 верстато-годину, тобто його продуктивністю:

 

(3.58)

 

Методику аналізу показників екстенсивного й інтенсивного викори­стання устаткування розглянемо на прикладі, зазначеному в табл. 3.52.

Таблиця 3.52Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1694;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.