Факторний аналіз фондовіддачі

Показники Умовні позна­чення Мину­лий рік Звіт­ний рік Звітний рік у від­сот­ках до ми­нулого року
1. Обсяг продукції, тис. грн. П 3 300 3 500 106,06
2. Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. Ф 1 500 1 800 120,0
3. Вартість машин і устаткування (на початок і кі­нець року), тис. грн. Фус 604,5 66,17
4. Матеріальні витрати, тис. грн. Мв 2 385 104,88
5. Кількість встановленого устаткування (оди­ниць) Овс 108,11
6. Кількість відпрацьованих машино-змін Омз 115,46
7. Продукція за винятком матеріальних витрат (п. 1 : п. 4), тис. Пбм 1 026 1 115 108,67
8. Коефіцієнт матеріальних витрат (п. 1 : п. 7) Кмв 3,216 3,139 97,61
9. Продуктивність устат-кування (п. 7 : п. 6), грн. ПРус 10 577,3 9 955,4 94,12
10. Коефіцієнт змінності (п. 6: п. 5) Кзм 1,31 1,4 106,87
11. Вартість одиниці устаткування (п. З : п. 5), грн. Сус 8 169 5 000 61,21
12. Питома вага машин і устаткування в за­галь­ній вартості основних фондів Уд 40,3 22,2 55,14
13. Фондовіддача (п. 1 : п. 2), грн. Фв 2,2 1,944 88,38

 

Результати розрахунку показали (табл. 3.51), що зменшення фондовіддачі у звіт­ному році в порівнянні з минулим на 0,256 грн. (1,944 – 2,2)відбулося го­лов­ним чином за рахунок зменшення питомої ваги машин і устаткування в ос­новних виробничих фондах (1,583 грн.) і зменшення продуктивності устаткування (0,127 грн.). Зазначені фактори цілком залежать від роботи підприємства.

Зростання фондовіддачі на 1,369 грн. відбувалося в результаті зни­жен­ня вартості одиниці устаткування і за рахунок підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування (0,139 грн.).

Таблиця 3.51

Оцінка впливу факторів на фондовіддачу

Фактор Вихідна величина фондовід­дачі Відсоток зміни по­каз­ників Фондовід­дача з урахуванням зміни аналізо­ваних по­каз­ників Вплив на фондо­від­дачу окре­мих факторів
Зміна матеріальних витрат 2,2 97,61 2,147 – 0,054
Продуктивність устаткування 2,147 94,12 2,021 – 0,127
Коефіцієнт змінності 2,021 106,87 2,160 +0,139
Рівень вартості одиниці устатку­вання 2,160 163,37* 3,529 + 1,369
Питома вага машин і устатку­ван­ня в загальній вартості фондів 3,529 55,14 1,946 – 1,583
Загальна зміна фондовіддачі – 0,256

* Примітка:

 

Зниження фондовіддачі на 0,127 грн. відбулося за рахунок змен­шен­ня продуктивності устаткування на 0,054 грн. унаслідок зниження матері­аль­них витрат.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2436; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.