Початкова інформація

Показники План Звіт Відхи-лення
Товарний випуск, тис. грн. 3 300 3 500 +200
Середня вартість основних фондів, тис. грн. 1 500 1 800 +300
Фондовіддача, грн. 2,2 1,944 – 0,255

 

План щодо випуску продукції, як видно з табл. 3.49, перевиконаний на 200 тис. грн. На це відхилення вплинуло:

1) збільшення вартості основних засобів на 300 тис. грн. дало до­дат­ко­вий випуск продукції:

300 х 2,2 = 660 тис. грн.;

2) зміна фондовіддачі також зменшила випуск на:

0,255 х 1800 = 460, тис. грн.

Сукупний вплив двох факторів у вартісному вигляді дорівнює 200 тис. грн. Поліпшення використання устаткування дуже впливає на підвищення фондовіддачі.

Один з найважливіших факторів, що впливає на величину фондо­від­дачі, – годинна продуктивність устаткування, рівень і динаміка якої знач­но визначаються технічною характеристикою знарядь праці, удоско­налю­ван­ням їх споживчих вартостей.

Усі фактори, пов'язані з упровадженням у виробництво нового ви­со­ко­продуктивного обладнання і технологічних процесів, з удоско­налю­ван­ням устаткування і діючих технологічних процесів, модернізацією, характери­зу­ють технічний рівень основних фондів і є найважливішими резервами зро­стання фондовіддачі. Таким чином, фондовіддача відбиває фактичну ефе­ктивність основних фондів, обумовлену двома показниками: їх техніч­ним рівнем і ступенем використання.

Показник фондовіддачі необхідно розглядати як за всім обсягом основ­них фондів, так і за їхньою активною частиною.

За вихідну базу в розрахунку фондовіддачі береться продукція у вар­тіс­ному чи натуральному вираженні. На обсяг продукції у вартісному ви­ра­женні впливають не тільки фактори, пов'язані з ефективним викори­стан­ням основних засобів, але і фактори зовнішнього характеру, на­прик­лад зміна цін, тарифів, а також побічні, зв'язані зі структурними зрушеннями в складі продукції. Оцінка продукції в натуральному вираженні дозволяє нейтралізувати вплив багатьох перерахованих факторів, однак в умовах ба­гатономенклатурного виробництва її застосування обмежене. З вартіс­них показників обсягу виробництва базою для розрахунку фондовіддачі може бути реалізована товарна продукція.

Рівень фондовіддачі залежить від продуктивності устаткування, коефі­ці­єнта змінності, вартості одиниці устаткування, питомої ваги машин і устат­кування в загальній вартості фондів. Зміна рівня матеріальних витрат та­кож впливає на фондовіддачу, хоча і побічно, внаслідок збільшення обсягу продукції, виготовленої зі зекономлених матеріалів, і навпаки.

Щоб розрахувати вплив зазначених факторів, варто перетворити фор­мулу фондовіддачі і представити її у вигляді добутку п'яти спів­множ­ників факторів:

 

, (3.55)

де П – обсяг продукції;

Пбм – обсяг продукції за винятком матеріальних витрат;

Омз – кількість машино-змін роботи устаткування;

Овс – кількість встановленого устаткування;

Фус – вартість машин і устаткування;

Ф – середньорічна вартість основних виробничих фондів.

 

Варто мати на увазі, що фондовіддача, коефіцієнт матеріальних ви­трат, продуктивність устаткування, коефіцієнт змінності роботи устаткування, пи­тома вага машин і устаткування в загальній вартості фондів знахо­дяться в прямій залежності; залежність фондовіддачі та рівня вартості оди­ниці устат­кування зворотна.

Отже, для виміру впливу цих факторів на фондовіддачу наведену вище модель необхідно перетворити:

 

(3.56)

де Кмв – коефіцієнт матеріальних витрат;

ПРус – продуктивність устаткування;

Кзм – коефіцієнт змінності роботи устаткування;

Сус – вартість одиниці устаткування;

Уд – питома вага машин і устаткування в загальній вартості фондів.

 

Розрахуємо вплив на фондовіддачу зазначених факторів за даними ана­лізованого машинобудівного заводу (табл. 3.50). Наведені показники дають можливість зробити економічний розра­ху­нок впливу окремих факторів на обсяг виробництва.

 

Таблиця 3.50


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1193; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.