Інформаційні системи і технології в логістиці

 

Інформаційні потоки в сукупності (інтегровано) складають інформаційну систему, яка в той же час є значним елементом будь-якої ЛС і є її підсистемою. Ця підсистема забезпечує проходження і обробку інформації в ЛС і при більш детальному розгляді сама розгортається у складну інформаційну систему, що складається із різних підсистем.

Так як і будь-яка інша система логістична інформаційна система (ЛІС) повинна складатися із упорядкованих взаємозв’язаних елементів і володіти деякою сукупністю інтегрованих якостей. Декомпозицію ЛІС на складові елементи можна здійснити по-різному. Найбільш часто ЛІС ділять на дві підсистеми: функціональну і забезпечуючу.

Визначення ЛІС можна сформулювати наступним чином: інформаційна система – це певним чином організована сукупність взаємозв’язаних засобів обчислювальної техніки, персоналу, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих чи інших функціональних задач (в логістиці – задач по управлінню матеріальними потоками).

ЛІС можуть створюватися з метою управління матеріальними потоками на рівні окремого підприємства, фірми, компанії, а можуть сприяти організації логістичних процесів на території регіонів, країн і навіть групи країн.

На рівні окремого підприємства ЛІС, в свою чергу поділяють на три групи:

– планові;

– диспозитивні (або диспетчерські);

– виконавчі (або оперативні).

ЛІС, що входять в різні групи, розрізняються як своїми функціональними, так і забезпечуючи ми підсистемами. Функціональні підсистеми відрізняються складом вирішуваних задач. Забезпечуючі підсистеми можуть відрізнятися всіма своїми елементами, тобто технічним, інформаційним і математичним забезпеченням.

В логістиці також використовуються інформаційні системи із зворотнім зв’язком. Такі системи існують там, де оточуюче середовище сприяє прийняттю рішення, яке здійснює вплив на це середовище, а значить і на подальші рішення.

Об’єктом управління ЛІС є потоки інформації, що зв’язані з постачанням, запасами і розподілом ГП як всередині, так і поза організацією, фірмою. Інформаційні потоки не є елементарними і неподільними об’єктами, а представляють собою достатньо складну систему з множиною взаємозв’язків як внутрі організації, так і поза її межами. Суб’єктом управління в ЛІС є конкретні структурні підрозділи, особи, що приймають рішення.

З позицій системного підходу в процесах мікрологістики виділяють три рівні побудови : перший рівень – робоче місце, на якому здійснюється логістична операція з матеріальним потоком. Другий рівень – дільниця, цех, склад, де відбуваються процеси транспортування вантажів, розташовуються робочі місця. Третій рівень – система транспортування і переміщення в цілому, що охоплює ланцюг подій, за початок якої можна прийняти момент відвантаження сировини постачальником.

Аналогічну рівневі систему можна побудувати і в макрологістичних процесах – підприємство – регіон (галузь) – країна.

З допомогою інформаційної логістики і удосконалення на її базі методів планування і управління в компаніях ведучих промислових країн Заходу відбувається в даний час процес, суттю якого є заміна фізичних запасів надійною інформацією про наявність матеріальних ресурсів.

На сучасному етапі розвитку інформаційної логістики в розвинутих країнах ставиться задача: на базі повсюдного впровадження ЕВМ створити інтегровані АСУ і АСПРи і тим самим забезпечують гнучке реагування виробництва на потреби ринку. Мінімізувати витрати і отримати додаткові переваги в конкурентній боротьбі за покупця.

Складність, велика розмірність і наявність великої кількості документів, що використовуються при управлінні матеріальними потоками в ЛС, викликали появу за кордоном концепції “Electronic Data Interchange” - EDI (“електронного обміну даними”). В найбільш загальному трактуванні EDI представляє собою комп’ютерний інформаційний обмін між користувачами з застосуванням стандартного формату даних і який обслуговує сучасні телекомунікаційні технології. Відносно недавнє застосування EDI буквально революціонізувало процедуру управління замовленнями і державними закупівлями в закордонних фірмах.

В останні роки закордоном набула широкого розвитку електронна торгівля. Найбільше це стосується сфери державних закупівель. на базі шести стандартів ЄС країни-учасниці розробили узгоджене законодавство, яке передбачає розвиток електронної комерції, створення електронного уряду з правом електронного підпису [див. 1, № 17 с.18-19 та № 18 с.10-13].

В 2000 р. ВР України був прийнятий Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, проте цей закон не передбачав використання в Україні електронної торгівлі і лише внесені зміни і нова редакція 2003 р. цього закону передбачають використання досвіду країн Західної Європи в організації електронних торгів державних закупівель, що буде сприяти інтеграції України в ЄС.

 

Запитання для самоперевірки:

1. Організація інформаційних потоків всередині підприємства.

2. Обмін інформацією між різними учасниками логістичних процесів.

3. Сформулюйте визначення понять “інформація”, “інформаційна система”.

4. Дайте визначення поняття “інформаційний потік”. Наведіть приклади інформаційного потоку..

5. Охарактеризуйте підсистеми. Що входять в склад інформаційних систем.

6. Назвіть і охарактеризуйте види інформаційних систем.

7. Назвіть об’єкти і суб’єкти логістичних інформаційних систем.

8. Покажіть, як організація інформаційних потоків впливає на ефективність управління матеріальними потоками.

9. Що є цінного в закордонній практиці інформаційного забезпечення управління матеріальними потоками?

Література: [1, 6, 11, 16]


ГЛОСАРІЙ

 

Аутсорсинг – це відмова від власного бізнесу-процесу, звичайно не ключового, наприклад, у сфері ремонту або обслуговування устаткування. Російський аналог слова аутсорсинг – кооперація.
Взаємозв'язок функцій логістики і маркетингу – маркетинг формує попит, а логістика – його реалізує шляхом створення технологічно сполучених систем руху матеріалів і систем контролю за їхнім проходженням.
Вибір постачальника – процес оцінки можливих постачальників і прийняття рішень про стратегічне партнерство в частині постачань матеріалів, що комплектують виробів.
Виробнича логістика — забезпечення якісного своєчасного і комплектного виробництва продукції відповідно до господарських договорів, скорочення виробничого циклу й оптимізація витрат на виробництво.
Виробничі запаси–частина сукупних запасів, призначених для виробничого споживання, що знаходиться на підприємствах – споживачах усіх галузей сфери матеріального виробництва. Виробничі запаси забезпечують безперебійність виробничого процесу, до них відносяться сировина, матеріали, що надійшли до споживачів, але ще не використані і не піддані переробці.
ДРП–2 (DRP-2) – система управління і планування розподілом продукції, що дозволяє не тільки враховувати ринкову кон'юнктуру, але й активно впливати на неї
Ефективність логістичної системи – це група показників, що характеризують якість роботи при заданому рівні логістичних витрат.
Задача MOB (Make Or Bye - «зробити» або «купити») - рішення по закупівлі або самостійному виробництві комплектуючих виробів або реалізації допоміжних процесів. Приймаються як по використанню власних засобів виробництва (власний транспорт, склади, техніка, устаткування), так і по використанню предметів праці (заготівель, напівфабрикатів, що комплектують.
Задачі вибору складів – визначення оптимальної кількості складів у системі розподілу і визначення оптимального місця розташування складів (розподільних центрів) на території, що обслуговується.
Закупівельна логістика – управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, перша логістична підсистема, що регулює процес руху сировини, матеріалів, що комплектують і запасних частин з ринку закупівель до складів підприємства.
Запаси –це продукція виробничо-технічного призначення, споживчі й інші товари, що очікують вступи в процес виробничого або особистого споживання, що знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу. Запас – це форма існування матеріального потоку: матеріальний потік, віднесений не до часового інтервалу, а до моменту часу, переходить у запас.
Інформаційний потік – сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій. Інформаційний потік може існувати у вигляді паперових і електронних документів.
Канбан – комплексна система організації виробництва, що перетворює в життя принципи загальної теорії систем, відповідно до яких фірма трактується як організаційна єдність. Система забезпечує оперативне регулювання кількості виробленої продукції на кожній стадії потокового виробництва.
Класифікація систем контролю за станом запасів – провадиться в залежності від вибору і регульованих значень таких параметрів як: розмір замовлення, точка замовлення, максимальний запас і періодичність (або період повторення) замовлення.
Компоненти ефективності логістики:час постачання, обов'язковість при постачанні, інформаційна готовність, гнучкість, якість постачань, готовність до постачань
Критерій розмежування заготівельної і розподільної логістики– момент переходу прав власності на товари від одного суб'єкта господарського зв'язку до іншого. Технічно дане питання може вирішуватися відповідно до базових умов договорів купівлі – продажу, основні положення яких систематизовані Міжнародною Торговельною Палатою в її виданні «INCOTERMS».
Логістична операція – це відособлена сукупність дій, спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку (складування, транспортування, комплектація, навантаження, розвантаження, внутрішнє переміщення: збір, збереження й обробка даних і т.д.).
Логістична система – адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні операції, складається, як правило, з декількох підсистем і має розвинені зв'язки з зовнішнім середовищем (інфраструктура економіки окремої країни або групи країн, промислове або торговельне підприємство, комплекс і т.д.).
Логістичний канал (канал розподілу) – це частково упорядкована множина різних посередників, що здійснюють доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.
Логістичний ланцюг – це лінійно упорядкована множина учасників логістичного процесу (конкретної агентської фірми, конкретного перевізника і т.д.), що здійснюють логістичні операції по доведенню зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої.
Логістичний сервіс являє собою комплекс послуг, що надаються в процесі постачання товарів і нерозривно зв'язаний із процесом розподілу. Об'єктом логістичного сервісу є різні споживачі матеріального потоку.
Логістичнівитрати– витрати на виконання логістичних операцій (складування, транспортування і т.д.; збір, збереження і передача даних про замовлення, запаси, постачання і т.д.).
Матеріальний потік – продукція, розглянута в процесі прикладання до неї різних логістичних операцій і віднесена до часового інтервалу. (Матеріальний потік має розмірність “Обсяг (кількість, маса)/час”). Кожному матеріальному потокові відповідає деякий інформаційний потік.
Метод «Точно в термін» (JIT – Just In Time) – повна синхронізація процесів постачання з виробництвом, що значно скорочує величину запасів за рахунок частих («дробних») постачань.
Метод XYZ-аналізу – класифікація ресурсів фірми, розглянутих при проведенні АВС-аналізу в залежності від характеру їхнього споживання і точності прогнозування змін у їхній потребі.
Метод АВС – аналізу (правило 80-20) – засіб класифікації і ранжирування ресурсів по ряду параметрів (вартості, обсягові, масі й ін.), значимість яких визначається поставленою метою аналізу і специфікою підприємницької діяльності фірми.
МРП-2 (MRP-2) – система планування виробничих ресурсів, що включає функції МРП, а також функції управління технологічними процесами, САПР.
МРП (MRP) – планування потреби в матеріалах. Ця система має у своєму розпорядженні широкий набір машинних програм, що забезпечують узгодження й оперативне регулювання постачальницьких, виробничих і збутових функцій у режимі реального часу.
Основна мета логістичного аналізу –класифікація використовуваних ресурсів по ряду параметрів для підвищення ефективності планування, організації контролю, регулювання і скорочення управлінських витрат.
Перехідні запаси –залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду.
Підготовчі запаси– частина виробничих запасів, що вимагають додаткової підготовки перед використанням їх у виробництві, і частина товарних запасів, наявність яких викликано необхідністю підготовки матеріальних ресурсів до відпустки споживачам.
Поточні запаси– основна, постійно мінлива частина виробничих і товарних запасів, що забезпечує безперервність виробничого і торговельного процесу між черговими постачаннями.
Результат XYZ - аналізу –групування ресурсів по трьох категоріях:Категорія X - ресурси характеризуються стабільною величиною споживання, незначними коливаннями в їхній витраті і високій точності прогнозу. Категорія Y - ресурси характеризуються відомими тенденціями визначення потреби в них (наприклад, сезонними коливаннями) і середніми можливостями їхнього прогнозування. Категорія Z – споживання ресурсів нерегулярно, які-небудь тенденції відсутні, точність прогнозування невисока.
Результат АВС – аналізу –групування ресурсів по трьох категоріях: Категорія А включає обмежену кількість найбільш коштовних видів ресурсів, що вимагають ретельного планування, постійного і скрупульозного обліку і контролю. Ресурси цієї групи - основні в бізнесі фірми. Категорія Вскладена з тих видів ресурсів, що у меншому ступені важливі для компанії і вимагають звичайного контролю, налагодженого обліку. Категорія С включає різноманітний асортимент малоцінних ресурсів, що залишилися, що характеризуються спрощеними методами планування, обліку і контролю.
Рівень логістичного сервісу – кількісна оцінка теоретично можливого і фактичного обсягу логістичних послуг у співвідношенні з часовими і вартісними витратами на його надання.
Розподільча логістика – це частина загальної логістичної системи, що забезпечує раціоналізацію процесу фактичного просування продукції до споживача. Розподільча логістика повинна забезпечити системний взаємозв'язок процесу управління матеріальними й інформаційними потоками з цілями і задачами маркетингу; процесу розподілу з процесами виробництва і закупівель у плані наскрізного управління матеріальними потоками); усіх функцій усередині самого розподілу.
Сезонні запаси – утворяться при сезонному характері виробництва споживання або транспортування.
Система «тягнучого» типу – система організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої тільки в міру необхідності.
Система «штовхаючого» типу являє собою систему подачі матеріалів, деталей або вузлів у виробничий процес з попередньої технологічної операції на наступну незалежно від того, чи потрібні вони тепер і в даній кількості на наступній технологічній операції.
Системний підхід – комплексне вивчення об'єкта дослідження як єдиного цілого з позиції системного аналізу.
Склади– будинки, спорудження і різноманітні пристрої, призначені для приймання, розміщення і збереження товарів, що надійшли на них, підготовки їх до споживання і відпустки споживачам.
Складська логістика — оптимізація операцій, безпосередньо зв'язаних з переробкою й оформленням вантажів і координацією зі службами закупівель і продажів, розрахунок оптимальної кількості складів і місця їхнього розташування.
Страхові (гарантійні) запаси – резервна, недоторканна в нормальних умовах частина запасів, призначена для безперервного постачання споживачів у випадку непередбачених обставин, наприклад: відхилень у періодичності і величині партій постачань від передбачених договором; можливих затримок матеріалів або товарів у шляху; непередбаченого зростання попиту.
Товарні запаси– частина сукупних запасів, що знаходиться в підприємстві – виготовлювачі у вигляді готової продукції й у каналах сфери обігу (запаси в дорозі і запаси на підприємствах торгівлі). Запаси товарні підрозділяються на запаси засобів виробництва і запаси предметів споживання.
Транспортна логістика — оптимізація транспортних систем, вибір виду і типу транспортних засобів; визначення різноканальних маршрутів доставки; забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу.
Транспортна характеристика вантажу– сукупність властивостей вантажу, що визначає умови і техніку його перевезення, перевантаження і збереження.
Формула Вільсона -формула для визначення оптимальної величини замовлення.
Характеристика вантажу – це режим збереження, спосіб упакування, перевантаження і перевезення, фізико – хімічні властивості, розміри, обсяг, маса і форма пред'явлення до перевезення.
Ціль управління запасами – забезпечення безперебійного виробництва і постачання продукції в потрібній кількості й у встановлений термін і досягнення на основі цього повної реалізації випуску при мінімальних витратах на зміст запасів, перебування оптимального співвідношення між витратами і вигодами.
JIT(«Точно в термін») – загальний організаційний підхід, за допомогою якого, у результаті попиту, що враховується, і точного управління, різко скорочуються запаси і тривалість виробничого циклу.

 


 


Рекомендована література

1. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика // Издательство Велби. М.: – 2005. – 432 с.

2. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика. Учебное пособие // 2-е издание. М.: - Дашков и К. – 2000. – 412 с.

3. Кальченко А.Г. Основи логістики. К.: Знання. 1999. 131 с.

4. Кальченко А.Г. Логістика. К.: Знання. 2000. 160 с.

5. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник // К.: - Кондор. – 2006. – 340 с.

6. Окландер О.М. Логістика: підручник // К.: - Центр навчальної літератури. – 2008. – 346 с.

7. Пономарьова Ю.В. Логістика. Навчальний посібник // 2-е видання. К.: - Центр навчальної літератури. – 2005. – 328 с.

8. Сумец А.М. Логистика: теория, ситуации, практические задания: Учебное пособие // М.: - Хай-Тек-Пресс. – 2008. – 320 с.

 

9.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2133; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.039 сек.