Основні показники економічної ефективності інвестиційних проектів

 

Переважна більшість інвестиційних промислових проектів передбачає випуск нової продукції. Прийняття рішення щодо втілення певного проекту в життя приймається після ретельного вивчення усіх чинників, що впливатимуть на його реалізацію. Від цього залежать обсяги коштів, які потрібно вкласти у проект і які можна буде отримати від реалізації нової продукції протягом її життєвого циклу. Здебільшого реалізація інвестиційних проектів вимагає значних фінансо­вих вкладень, які інвестори очікують повернути. Обґрунтування можливості повернення витрат є основою розрахунку економічної ефективності інвестицій­ного проекту.

При прийнятті рішення щодо реалізації інвестиційного проекту слід враховувати вартість капіталу, залученого з різних джерел на різних стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту, і очікуваний прибуток від реалізації інвестиційної продукції.

При розрахунку економічної ефективності слід обов'яз­ково враховувати зміну вартості грошей у часі, оскільки від вкладення інвестицій до отримання прибутку минає чимало часу. З огляду на це необхідне дотримання таких принципів:

1. Оцінювання ефективності використання інвестова­ного капіталу здійснюється зіставленням грошового пото­ку, який формується в процесі реалізації інвестиційного проекту, та загального розміру інвестицій за весь період функціонування проекту, а не, як вважають деякі фахівці, з початковим їх розміром. Проект вважається ефективним, якщо забезпечується повне повернення загальної суми інвестицій і досягнена дохідність для інвестора, що надав капітал.

2. Процес дисконтування капіталовкладень і грошових потоків здійснюється за різними ставками дисконту, які визначаються залежно від особливостей інвестиційних проектів. При визначенні ставки дисконту враховується структура інвестицій і вартість окремих складових капіталу, тобто норма дисконтування для інвестицій (негативних грошових потоків) може розраховуватися як середньо­зважена вартість залученого капіталу, а для позитивних грошових потоків – депозитним відсотком за вкладами з урахуванням інфляції та ризиків проекту.

У разі змішаного капіталу норму дисконту можна ви­значити як середньозважену вартість капіталу (Weighted Average Cost of Capital), розраховану з огляду на структу­ру капіталу, податкову систему, умови виплат тощо. Та­ким чином, якщо є „n” видів капіталу, вартість кожного з яких після сплати податків дорівнює „Ei”, і його частка у за­гальному капіталі становить Ai, то норма дисконту „е” при­близно дорівнює WACC:

 

(12.1)

 

Для оцінюван­ня ефективності проекту норма дисконту може також визначатися суб'єктом господарської діяльності шляхом урахування вартості альтер­нативних і доступних на ринку вкладень з порівнянним ризиком.

На практиці переважно використовують єдину норму дисконтування розраховану за формулою Фішера, яка має на ступний вигляд:

r = d + і + і * d, (12.2)

 

де d – ставка за депозитами, часток одиниці;

і – рівень інфляції в країні, часток одиниці;

– ризикова складова, часток одиниці.

 

Використовувані на практиці методи оцінювання еко­номічної ефективності включають розрахунок кількох по­казників:

– інтегрального показника ефективності, розраховано­го на основі чистої теперішньої (дисконтованої) вартості (NPV);

– індексу рентабельності інвестицій (PI);

– внутрішньої норми рентабельності (доходності) (IRR);

– терміну окупності та дисконтованого терміну окупності (PP та DPP);

– точки беззбитковості проекту (BP).

Чиста теперішня вартість ЧТВ (або інтегральний ефект) (Net Present Value). Це різниця результатів і витрат за розрахунковий період, приведених до одного, як правило, початкового ро­ку, тобто з урахуванням їх дисконтування:

 

(12.3)

 

де Inv – інвестиційні витрати в і–й рік реалізації проекту. При цьому: i є [0...n];

CF – позитивний грошовий потік в j–й рік реалізації проекту, j є [1...m].

 

При цьому:

CF = Р + А, (12.4)

 

де Р – розмір додатково отримуваного прибутку від реалізації проекту, грн.

А – амортизаційні відрахування, нараховувані на придбані для реалізації інвестиційного проекту основні фонди, грн.

 

Рішення доцільно впроваджувати, якщо ЧТВ є пози­тивною, а для альтернативних варіантів – більшим.

Індекс рентабельності інвестицій РІ (Profitability Index). Це відношенії приведених доходів до приведених на цю ж дату витрат, що супроводжують реалізацію інвестиційного проекту. Розрахунок індексу рентабельності здійснюють за формулою:

 

(12.5)

 

Індекс рентабельності чітко пов'язаний з ЧТВ. Якщо ЧТВ позитивна, то індекс рентабельності РІ > 1, і навпаки. При РІ > 1 інвестиційний проект вважається економічно ефективним, а якщо РІ < 1 – неефективним.

Цей показник доцільно використовувати для порівнян­ня кількох альтернативних проектів. За жорсткого дефі­циту коштів перевагу слід надавати тим проектам, для яких індекс рентабельності є найвищим.

Внутрішня норма рентабельності (ВНР або ж IRR). Показує ту норму дисконту е*, за якої величина дисконтованих до­ходів за певне число років стає рівною інвестиційним вкла­денням у реалізацію проекту. У такому разі доходи і витра­ти проекту визначаються приведенням до розрахункового моменту:

 

(12.6)

 

або ж

(12.7)

 

Отже, норма рентабельності це таке порогове значення рентабельності, яке забезпечує рівність нулю інтегрально­го ефекту, розрахованого на економічний термін життя інвестиційного проекту. Вона дорівнює максимальному від­сотку за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбит­ковому рівні.

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності здійс­нюють методом послідовних наближень величини ЧТВ до нуля за різних ставок дисконту. На практиці можна засто­совувати таку формулу:

 

(12.8)

 

де А – величина ставки дисконту, за якої ЧТВ (NPV) позитивна;

В – величина ставки дисконту, за якої ЧТВ (NPV) негативна:

а – величина позитивної ЧТВ за величини ставки дисконту А;

b – величина негативної ЧТВ за величини ставки дискон­ту В.

Якщо значення ВНР (IRR) проекту для приватних інвесторів більше за існуючу ставку рефінансування банків, а для держави – за нормативну ставку дисконту, і більше за ВНР альтернативних варіантів проекту з врахуванням ступеня ризику, то рішення про його інвестування може бути позитивним.

Термін окупності інвестиційного проекту (ПО чи PP – Payback Period). Це пері­од, протягом якого додатковий прибуток, отриманий внаслідок реалізації інвестиційного проекту, забезпечить повернення вкладених інвестицій. Його розрахунок також базується на грошовому потоці з його дисконтуванням для приведення до початкової (теперішньої) вартості. Необхідність такого розрахунку викликана ба­жанням інвестора впевнитися, що термін повернення інвестицій буде не надто великим, оскільки ризики ін­вестування в ринкових умовах є тим більшими, чим триваліший час їхньої окупності. За цей час можуть змі­нитися і кон'юнктура ринку, і ціни. Крім того, у галузях з високими темпами НТП поява нових технологій на час, коли інвестиції ще не окупилися, може швидко їх знеці­нити.

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності можна розрахунок кумулятивних грошових потоків та використову­ва­ти наступну формулу (при цьому використовують продисконтовані грошові потоки):

(12.9)

 

де n – порядковий номер року, що передує повному погашенню інвестиційних вливань,

CFt – непокрита сума інвестицій в рік „n”;

CFn – розмір грошового потоку в період „n+1”.

Точка беззбитковості. Використовують її для визна­чення того обсягу нової продукції, який потрібно реалізу­вати на ринку за прогнозного рівня цін на неї, досягнення якого забезпечуватиме прибутковість проекту. Точку без­збитковості (критичний обсяг продукції) можна розрахо­вувати у натуральних одиницях за формулою:

(12.10)

 

де Суп – умовно–постійні витрати підприємства, грн.;

Цод – ціна одиниці продукції, грн.;

Взм – змінні витрати на одиницю продукції, грн.

 

У вартісному вираженні критичний обсяг визначають за формулою:

 

(12.11)

 

де mзм – частка змінних витрат у ціні продукції.

 

За наявності альтернативних варіантів реалізації про­екту приймають той варіант, який забезпечить більший запас фінансової міцності. Ним є різниця між прогнозним рівнем попиту на продукцію і критичним її обсягом.

Отже, якщо вказані показники свідчать про економічну вигідність проекту у межах його життєвого циклу при прогнозних рівнях попиту і цінах на продукцію, то рішення про інвестування може бути позитивним.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2024; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.042 сек.